Quyết định 37/2013/QĐ-UBND

Quyết định 37/2013/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 37/2013/QĐ-UBND mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu đã được thay thế bởi Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 37/2013/QĐ-UBND mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2013/QĐ-UBND

Bà Rịa, ngày 13 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2182/TTr-STC ngày 28 tháng 8 năm 2013 về việc quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp;

b) Cơ quan thường trực cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Nội vụ);

c) Các cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Phạm vi áp dụng:

Quyết định này quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Nguồn kinh phí:

a) Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn huy động hợp pháp khác.

b) Kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4. Kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ tài chính hiện hành và theo các quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Nội dung chi:

1. Chi đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc Sở Nội vụ.

2. Chi xây dựng đề cương chương trình; chi tổ chức các cuộc họp góp ý, thẩm định kế hoạch hàng năm, 5 năm, đề cương, chuyên đề cải cách hành chính.

3. Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác cải cách hành chính.

4. Chi nghiên cứu đề tài khoa học phục vụ công tác cải cách hành chính; xây dựng các chuyên đề của các đề án, dự án về cải cách hành chính.

5. Chi tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác cải cách hành chính; chi tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên phụ trách các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính tại các cơ quan báo, đài ở địa phương.

6. Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tổng hợp số liệu và xử lý dữ liệu thống kê về cải cách hành chính; điều tra, khảo sát sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức về cải cách hành chính.

7. Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo khoa học, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính.

8. Chi thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính:

a) Chi xây dựng tin, bài, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông về cải cách hành chính; chi thiết kế băng rôn, pano, khẩu hiệu để tuyên truyền về cải cách hành chính;

b) Chi xây dựng, duy trì thường xuyên các chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi xây dựng, nâng cấp, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu cải cách hành chính, website cải cách hành chính;

c) Chi tổ chức các cuộc thi về cải cách hành chính.

9. Chi tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính, các đoàn đi công tác triển khai các công việc liên quan đến cải cách hành chính; chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính ở trong nước và nước ngoài.

10. Chi thuê chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài về cải cách hành chính.

11. Chi mua các ấn phẩm, sách báo, tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu về cải cách hành chính.

12. Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thành tích trong hoạt động cải cách hành chính.

13. Các địa phương, trong phạm vi ngân sách của mình quan tâm, tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm cho Bộ phận một cửa (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) của từng địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

14. Chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở địa phương (một cửa, một cửa liên thông).

15. Một số khoản chi khác phục vụ công tác cải cách hành chính:

a) Chi làm thêm giờ;

b) Chi dịch tài liệu.

c) Chi mua văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Điều 3. Mức chi:

Stt

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (đồng)

1

Chi xây dựng đề cương chương trình, các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:

 

 

a

Xây dựng đề cương chương trình

 

 

 

- Xây dựng đề cương chi tiết Chương trình

Đề cương

Thực hiện theo Quyểt định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh ban hành nội dung chi, mức chi các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính chất thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của Chương trình

Chương trình, đề án

b

Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:

 

 

 

- Chủ trì cuộc họp

Người/buổi

150.000

 

- Đại biểu được mời tham dự

Người/buổi

100.000

 

- Bài tham luận

Người/buổi

300.000

 

- Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa

Người/buổi

200.000

2

Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương phục vụ công tác cải cách hành chính

 

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên tịch số 47/2012/TTLT- BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

3

Chi nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ công tác cải cách hành chính; nghiên cứu, chi xây dựng các chuyên đề của các Đề án, Dự án về cải cách hành chính; chi các hội thảo khoa học, diễn đàn khoa học về cải cách hành chính

 

Thực hiện theo Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 31/7/2008 của UBND tỉnh ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4

Chi tổ chức các lóp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác cải cách hành chính; chi tổ chức các lóp tập huấn, nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên phụ trách các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính tại các cơ quan báo, đài địa phương.

 

Thực hiện theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5

Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin và xử lý dữ liệu thống kê về cải cách hành chính; điều tra, khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về cải cách hành chính

 

Áp dụng mức chi tại Thông tư 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê

6

Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính

 

Thực hiện theo Quyết định sô 07/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

7

Chi thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

 

 

a

Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính.

 

Thực hiện theo Quyết định 40/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật mang tính thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b

Chi xây dựng tin, bài, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông về cải cách hành chính.

 

Đối với chế độ nhuận bút thực hiện theo Nghị định số 6 l/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2003

c

Chi xây dựng, duy trì thường xuyên các chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi xây dựng, nâng cấp, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu cải cách hành chính, website cải cách hành chính; chi thiết kế băng rôn, pano, khẩu hiệu để tuyên truyền về cải cách hành chính.

 

Đối với chi tạo lập thông tin điện tử áp dụng theo mức chi tại Thông tư so 194/2012/TT-BTC ngay 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử.

Đối với các khoản chi khác căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp.

8

Chi tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính, các đoàn đi công tác trong nước triển khai các công việc liên quan đến cải cách hành chính; chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính ở nước ngoài

 

 

a

Các đoàn đi trong nước

 

Thực hiện theo Quyêt định sô 07/2011/QĐ-UBND ngay 15 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

b

Các đoàn đi nước ngoài

 

Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư số 102/2012/TT- BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho CBCC nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN bảo đảm kinh phí

9

Chi thuê chuyên gia tư vấn về cải cách hành chính

 

 

a

Thuê theo tháng

Người/tháng

7.000.000

b

Thuê chuyên gia lấy ý kiến theo văn bản

Văn bản

600.000

10

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở địa phương (một cửa, một cửa liên thông), làm việc ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

 

Mức chi 400.000 đồng/người/tháng.

Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp làm việc ngày thứ bảy (trong trường hợp cần thiết) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng lương làm thêm giờ theo quy định.

11

Chi mua các ấn phẩm, sách báo, tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu về cải cách hành chính

 

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

12

Chi dịch tài liệu

 

Thực hiện theo Quyêt định sô 35/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

13

Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức có thành tích trong hoạt động cải cách hành chính

 

Theo quy định hiện hành về chế độ khen thưởng

14

Một số khoản chi khác phục vụ công tác cải cách hành chính

 

 

a

Chi làm thêm giờ

 

Áp dụng mức chi tại Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT- BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức.

b

Chi mua văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

 

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

c

Một số khoản chi khác

 

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

- Khi mức chi tại các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Điều này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một văn bản khác thì được áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 4. Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí

Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành, Quyết định này hướng dẫn một số điểm cụ thể như sau:

1. Lập dự toán:

Hàng năm, Sở Nội vụ - cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch cải cách hành chính để các sở, ngành, địa phương làm căn cứ lập dự toán ngân sách hàng năm.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách thực hiện các dự án, kế hoạch, nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch 5 năm, hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Đối với nhiệm vụ cải cách hành chính thường xuyên của các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các cấp (như: tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, cán bộ công chức; kiểm tra đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính; tuyên truyền về cải cách hành chính đối với các cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý...) được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm tra mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính trong dự toán ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

2. Sử dụng và quyết toán kinh phí:

Căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân bổ và giao dự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện công tác cải cách hành chính sau khi có ý kiến thẩm tra của cơ quan tài chính cùng cấp.

Đối với kinh phí thực hiện các đề án, dự án quy mô quốc gia theo quy định tại phụ lục Nghị quyết số 30c/NQ-CP được bố trí trong dự toán của cơ quan chủ trì đề án, dự án; cơ quan liên quan, phối hợp thực hiện đề án, dự án thì ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với cơ quan chủ trì đề án, dự án và nhận kinh phí từ cơ quan chủ trì đề án, dự án. Cơ quan chủ trì đề án, dự án có trách nhiệm quyết toán kinh phí thực hiện đề án, dự án với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chi cho nội dung nào thì hạch toán vào mục chi tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Quyết toán kinh phí cải cách hành chính được tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

2. Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày, kể từ ngày ký.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu37/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2013
Ngày hiệu lực23/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật10 tháng trước
(03/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 37/2013/QĐ-UBND mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 37/2013/QĐ-UBND mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu37/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành13/09/2013
        Ngày hiệu lực23/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
        Cập nhật10 tháng trước
        (03/01/2020)

        Văn bản gốc Quyết định 37/2013/QĐ-UBND mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 37/2013/QĐ-UBND mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu