Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2019/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NNG BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của B Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nng tại Tờ trình số 2923/TTr-SNN ngày 19 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do UBND thành phố Đà Nng ban hành, cụ thể:

1. Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nng quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nng.

2. Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nng bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nng Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 02 năm 2019.

Điều 3. Quy định chuyển tiếp

1. Các trường hợp đã được hỗ trợ đợt 1 trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục được xem xét hỗ trợ đợt 2 theo quy định tại Quyết định s 47/2014/QĐ-UBND .

2. Các trường hợp đã được cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá và thực hiện đóng mới trước ngày 01 tháng 01 năm 2019 đồng thời hoàn thành hồ sơ hợp lệ đề nghị hỗ trợ đt 1 trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 thì được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND.

3. Các trường hợp sau khi được hỗ trợ đóng mới theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được hỗ trợ, và quy định bị thu hồi vốn hỗ trợ theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nng quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nng và Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của UBND thành phố Đà Nng bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nng Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu khai thác hải sản và tàu dịch vụ khai thác hải sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn;
- Cục kiểm
tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND TP Đà Nng;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà N
ng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Ủy ban MTTQVN TP và các hội, đ
oàn thể TP;
- Các sở, ban, ngành;
- Công an TP, BCHQS TP
, BCH BĐBP TP;
- Kho bạc Nhà nước Đà N
ng;
- UBND các quận, huyện, xã, phườ
ng;
- Trung tâm THVN tại Đà N
ng;
- B
áo Đà Nng, Đài PT-TH Đà Nng;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Chi cục Thủy sản;
- Hội nghề cá Tp ĐN;
- Lưu: VT, KT, SNN&PTNT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Huỳnh Đức Thơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2019
Ngày hiệu lực11/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýHuỳnh Đức Thơ
       Ngày ban hành01/02/2019
       Ngày hiệu lực11/02/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp Đà Nẵng

           • 01/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực