Quyết định 09/2019/QĐ-UBND

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2019/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 640/TTr-STC ngày 08 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác dịch vụ bến xe; các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vận tải hành khách theo tuyến cố định và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 3. Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe

1. Mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe, cụ thể:

STT

Cự ly hoạt động

Mức giá

(đồng/ghế, giường/lượt)

1

Cự ly hoạt động dưới 50km

700

2

Cự ly hoạt động từ 50km đến dưới 100km

1.000

3

Cự ly hoạt động từ 100km đến dưới 200km

2.500

4

Cự ly hoạt động từ 200km đến dưới 500km

3.000

5

Cự ly hoạt động từ 500km trở lên

4.900

2. Mức giá trên chưa bao gồm các khoản thuế phải nộp và thu theo số ghế ngồi hoặc giường nằm ghi trong sổ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của chủ phương tiện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019 và thay thế Quyết định số 2118/QĐ-CT ngày 12/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 5.Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông vận tải;Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình;
- Đài PT-TH Quảng Bình;
- TT Tin học - Công báo tỉnh;
- VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, XDCB, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2019
Ngày hiệu lực01/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu09/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Xuân Quang
       Ngày ban hành21/03/2019
       Ngày hiệu lực01/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2019/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

           • 21/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực