Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định xây dựng quản lý sử dụng nghĩa trang tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2020/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG VÀ CƠ SỞ HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2016/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 tháng 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Căn cứ Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 32/TTr-SXD ngày 10 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Điểm c khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

c) Tỷ lệ sử dụng đất (tính trên tổng diện tích đất) nghĩa trang: Diện tích khu mai táng tối đa là 60%; các công trình chức năng và hạ tầng kỹ thuật tối thiểu là 40%, trong đó, diện tích cây xanh tối thiểu 25%, giao thông chính tối thiểu 10%.".

2. Điểm b khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

b) Diện tích sử dụng đất (tỷ lệ sử dụng đất (tính trên tổng diện tích đất)) cơ sở hỏa táng: Khu văn phòng tối đa là 10%; khu tang lễ và hỏa táng tối đa là 30%; nhà lưu cốt tối đa là 25%; hạ tầng kỹ thuật tối thiểu là 35%, trong đó, diện tích cây xanh tối thiểu 20%, giao thông chính tối thiểu 10%.".

3. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Việc xây mới hoặc mở rộng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch ngành có liên quan, quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở hỏa táng được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

4. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Bố trí ngân sách hàng năm theo kế hoạch để đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Tổ chức xây dựng danh mục dự án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục (lồng ghép Chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm của tỉnh); thực hiện mời gọi, xúc tiến đầu tư vào xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh theo hình thức xã hội hóa”.

Điều 2.

1. Bãi bỏ Điều 4 và Điều 18 của Quy định về việc phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

2. Thay đổi các cụm từ “Sở Khoa học và Công nghệ” thành “Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ”, “Sở Thông tin và Truyền thông” thành “Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch” và “quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh" thành quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch ngành có liên quan".

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (để giám sát);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bạc Liêu; Đài PT-TH Bạc Liêu;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - tin học (đăng công báo);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT (th001).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu09/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2020
Ngày hiệu lực20/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(26/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định xây dựng quản lý sử dụng nghĩa trang tỉnh Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định xây dựng quản lý sử dụng nghĩa trang tỉnh Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu09/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýVương Phương Nam
        Ngày ban hành20/03/2020
        Ngày hiệu lực20/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (26/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định xây dựng quản lý sử dụng nghĩa trang tỉnh Bạc Liêu

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 09/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định xây dựng quản lý sử dụng nghĩa trang tỉnh Bạc Liêu

              • 20/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực