Quyết định 10/2006/QĐ-UBND

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND công bố Danh mục Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đến ngày 31/12/2005 hết hiệu lực pháp luật

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2006/QĐ-UBND danh mục quyết định Quảng Nam hết hiệu lực pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 01 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐẾN NGÀY 31/12/2005 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản pháp luật; Thông tư số 135/2003/NĐ-CP">01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Nam tại Tờ trình số 05/TTr- STP ngày 16 tháng 01 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục Quyết định của UBND tỉnh ban hành đến ngày 31/12/2005 hết hiệu lực pháp luật (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị và các tổ chức có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH MỤC

51 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐẾN NGÀY 31/12/2005 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT

Số văn bản

Ngày, tháng, năm

Nội dung trích yếu

Văn bản thay thế, bãi bỏ

Ghi chú

1

430

24/3/1997

Cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bởi Quyết định số 94/2004/QĐ-UB ngày 17/12/2004

 

2

2312

01/12/1997

V/v xét duyệt hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại các đô thị thuộc tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2005/QĐ-UB

 

3

1474

11/8/1998

V/v ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 45/2004/QĐ-UB ngày 07/6/2004

 

4

2149

07/11/1998

V/v giao đất ở nông thôn và đô thị trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2005/QĐ-UB của UBND tỉnh

 

5

13

10/3/1999

Về giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006

 

6

22

28/4/1999

Quy định về công tác quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số 71/2005/QĐ-UBND ngày 9/11/2005 của UBND tỉnh

 

7

37

15/6/1999

Về quy định giá tính thuế tài nguyên lâm sản trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định 83/2004/QĐ-UB ngày 18/10/2004

 

8

41

21/6/1999

Ban hành Quy chế hoạt động của HĐ đảm bảo hậu cần kỹ thuật khu vực phòng thủ của tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 78/2004/QĐ-UB ngày 11/10/2004

 

9

55

08/11/1999

Ban hành quy chế tổ chức, quản lý và hoạt động các chợ trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định 34/2005/QĐ-UB về Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 

10

2974

02/01/1999

Thu thủy lợi phí, tiền nước

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2004/QĐ-UB ngày 16/01/2004

 

11

24

03/5/2000

Quy chế hoạt động của Tổ Tư vấn thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền UBND tỉnh phê duyệt

Được thay thế bởi Quyết định số 57/2004/QĐ-UB ngày 28/7/2004

 

12

25

16/5/2000

Ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 39/2005/QĐ-UBND ngày 30/5/2005

 

13

40

20/7/2000

Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2005/QĐ-UB ngày 10/5/2005

 

14

43

07/8/2000

Ban hành quy định về quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, tiền lương, CB,CC hành chính sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh

 

15

46

21/8/2000

Cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bởi Quyết định số 94/2004/QĐ-UB Ngày 17/12/2004

 

16

09

26/02/2001

Cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bởi Quyết định số 94/2004/QĐ-UB ngày 17/12/2004

 

17

10

26/02/2001

Cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bởi Quyết định số 94/2004/QĐ-UB ngày 17/12/2004

 

18

16

28/3/2001

Về cơ chế ưu đãi vào khu vực Chu Lai

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2004/QĐ-UB ngày 19/5/2004

 

19

18

04/4/2001

Về quy định giá tối thiểu để tính thuế tài nguyên khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định 83/2004/QĐ-UB ngày 18/10/2004

 

20

29

25/6/2001

Về quy định mức giao đất, cho thuê đất chưa sử dụng và đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 19/2005/QĐ-UB

 

21

34

11/7/2001

Về quy định mức tiền lương, tiền công bình quân áp dụng để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài quốc doanh

Được thay thế bởi Quyết định số 66/2003/QĐ-UB ngày 15/7/2003

 

22

17

02/4/2001

Về quản lý, cung ứng sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 27/9/2005 của UBND tỉnh

 

23

37

30/7/2001

Cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bởi Quyết định số94/2004/QĐ-UB ngày 17/12/2004

 

24

71

05/12/2002

Ban hành về đền bù thiệt hại và hỗ trợ tái định cư khi nhà nước đất để sử dụng vào mục đích QP, AN, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005; Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 31/10/2005; Quyết định số 2677 ngày 15/7/2005 (bổ sung Quyết định số 31/2005/QĐ- UBND)

các Quyết định số: 704/QĐ-UB ngày 25/02/2003; 3954/QĐ-UB ngày 12/9/2003 về điều chỉnh, bổ sung Quyết định 71/202/QĐ-UB hết hiệu lực thi hành

25

2606

14/8/2002

Về quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước của các cơ quan trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 70/2004/QĐ-UB

 

26

74

17/12/2002

V/v ban hành Quy định về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức đi học và phương thức quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2004/QĐ-UB ngày 15/01/2004

 

27

05

10/01/2003

Về ban hành cơ chế tài chính thực hiện dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Được thay thế bằng Quyết định 85/2004 QĐ-UB ngày 03/11/2004

 

28

07

15/01/2003

Về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

Thay thế bằng Quyết định 64/2003 QĐ-UB ngày 14/7/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định 35/2001/QĐ-UB ngày 16/7/2001 và Quyết định 2655/QĐ-UB ngày 19/8/2001 về ban hành và sửa đổi một số điều tại Quy chế quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT: hết hiệu lực, được thay thế bởi Quyết định 07/2003/QĐ-UB

29

13

30/01/2003

Về cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 94/2004/QĐ-UB ngày 17/12/2004 của UBND tỉnh

 

30

38

28/4/2003

V/v điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

do thực hiện Luật đất đai

31

45

6/6/2003

V/v điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

do thực hiện Luật đất đai

32

46

6/6/2003

V/v điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

do thực hiện Luật đất đai

33

47

6/6/2003

V/v điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

do thực hiện Luật đất đai

34

48

6/6/2003

V/v điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

do thực hiện Luật đất đai

35

49

6/6/2003

V/v điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

do thực hiện Luật đất đai

36

50

6/6/2003

V/v điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

do thực hiện Luật đất đai

37

55

10/6/2003

V/v điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

do thực hiện Luật đất đai

38

56

10/6/2003

V/v điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

do thực hiện Luật đất đai

39

57

10/6/2003

V/v điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

do thực hiện Luật đất đai

40

58

11/6/2003

V/v điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

do thực hiện Luật đất đai

41

84

24/7/2003

V/v điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

do thực hiện Luật đất đai

42

94

26/8/2003

V/v điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

do thực hiện Luật đất đai

43

106

30/9/2003

Tạm thời quy định mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2004/QĐ-UB

 

44

111

23/10/2003

Về giao đất có thu tiền sử dụng đất

Được thay thế bằng Quyết định 19/2005/ QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh

 

45

122

26/11/2003

Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 7 bản quy định kèm theo tại QĐ số 2149/1998/QĐ-UB ngày 7/11/1998 của UBND V/v “Giao đất ở tại nông thôn và đô thị trên địa bàn tỉnh"

Được thay thế bằng Quyết định 19/2005/ QĐ-UB ngày 18/3/2005 của UBND tỉnh

 

46

16

24/02/2004

Điều chỉnh, bổ sung giá đất trên địa bàn thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

 

47

28

12/5/2004

Điều chỉnh bổ sung giá đất trên địa bàn thị xã Hội An, Quảng Nam

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

 

48

32

01/6/2004

V/v ban hành “Quy định một số biện pháp nâng cao hiệu lực xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 

 

49

49

02/7/2004

V/v quy định giá chuẩn các loại đất và phương pháp xác định giá đất trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định 24/2005 QĐ-UB ngày 01/4/2005 của UBND tỉnh

 

50

52

16/7/2004

ban hành Bộ đơn giá đo đạc bản đồ

Thay thế bằng Quyết định số 91/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005

 

51

04

24/01/2005

V/v quy định chế độ công tác phí và chi Hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và một số chế độ phục vụ hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số 70/2005/QĐ-UBND ngày 03/11/2005 của UBND tỉnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/03/2006
Ngày hiệu lực 11/03/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2006/QĐ-UBND danh mục quyết định Quảng Nam hết hiệu lực pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND danh mục quyết định Quảng Nam hết hiệu lực pháp luật
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 01/03/2006
Ngày hiệu lực 11/03/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 10/2006/QĐ-UBND danh mục quyết định Quảng Nam hết hiệu lực pháp luật

Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2006/QĐ-UBND danh mục quyết định Quảng Nam hết hiệu lực pháp luật

  • 01/03/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/03/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực