Quyết định 10/2009/QĐ-UBND

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND quy định về chế độ chi đối với hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND chế độ chi hoạt động xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000 đã được thay thế bởi Quyết định 15/2011/QĐ-UBND nội dung chi, mức chi hệ thống quản lý chất lượng và được áp dụng kể từ ngày 12/06/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2009/QĐ-UBND chế độ chi hoạt động xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 10/2009/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 11 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 111/2006/TT-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ chi đối với hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (tiêu chuẩn ISO) trong các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Các nội dung công việc chủ yếu trong quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO

1. Đối với các cơ quan HCNN đang xây dựng tiêu chuẩn ISO:

- Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn kiến thức về tiêu chuẩn ISO;

- Tổ chức đánh giá thực trạng về quản lý chất lượng công việc;

- Xây dựng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng;

- Thực hiện đánh giá nội bộ;

- Thực hiện các cuộc họp xem xét lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng;

- Thực hiện đánh giá chứng nhận của các tổ chức có thẩm quyền.

2. Đối với các cơ quan HCNN đã được đánh giá chứng nhận:

- Tổ chức tập huấn, đào tạo lại kiến thức về tiêu chuẩn ISO cho cán bộ, công chức trong đơn vị;

- Thực hiện đánh giá nội bộ;

- Thực hiện các cuộc họp xem xét lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng;

- Thực hiện việc chỉnh sửa, biên soạn lại tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng;

- Thực hiện biên soạn các tài liệu mới của hệ thống quản lý chất lượng (đối với các đơn vị mở rộng phạm vi áp dụng);

- Thực hiện đánh giá giám sát hoặc tái chứng nhận của các tổ chức có thẩm quyền.

3. Hoạt động của Tổ công tác ISO - Hành chính tỉnh:

- Định kỳ kiểm tra đánh giá hiệu lực, hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan HCNN;

- Hướng dẫn các cơ quan HCNN xây dựng và áp dụng hoặc mở rộng phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO (không thuê các tổ chức tư vấn);

- Tổ chức các khóa tập huấn về tiêu chuẩn ISO cho các cơ quan HCNN đã được đánh giá chứng nhận (khi có yêu cầu);

- Thực hiện công tác khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Họp các thành viên của Tổ theo định kỳ.

Điều 3. Mức chi cụ thể cho các công việc  

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mức chi

Ghi chú

1

Đối với các cơ quan HCNN đang xây dựng tiêu chuẩn ISO

 

 

 

a)

Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn kiến thức về tiêu chuẩn ISO cho cán bộ, công chức trong đơn vị

 

Theo quy định hiện hành

 

b)

Tổ chức đánh giá thực trạng về quản lý chất lượng công việc

buổi/người

50

Đối với các đơn vị không thuê các tổ chức tư vấn

c)

Xây dựng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng:

 

 

 

 

- Sổ tay chất lượng.

- Các tài liệu khác

 

Tài liệu

200

100

 

d)

Thực hiện đánh giá nội bộ

buổi/người

40

Không quá 2 người cho 1 phòng/ban được đánh giá

đ)

Thực hiện các cuộc họp xem xét lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng

buổi/người

40

 

e)

Thuê các tổ chức tư vấn hướng dẫn các đơn vị xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO

hợp đồng

Theo thực tế giá trị hợp đồng

Đối với các đơn vị thuê các tổ chức tư vấn

g)

Thuê các tổ chức có thẩm quyền đánh giá chứng nhận

hợp đồng

Theo thực tế giá trị hợp đồng

 

2

Đối với các cơ quan HCNN đã được đánh giá chứng nhận

 

 

 

a)

Tổ chức tập huấn, đào tạo lại kiến thức về tiêu chuẩn ISO cho cán bộ, công chức trong đơn vị

 

Theo quy định hiện hành

 

b)

Thực hiện đánh giá nội bộ

buổi/người

40

 

c)

Thực hiện các cuộc họp xem xét lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng

buổi/người

40

 

d)

Thực hiện việc chỉnh sửa, biên soạn lại tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng:

 

 

 

 

- Chỉnh sửa tài liệu

- Biên soạn lại tài liệu (bao gồm việc biên soạn tài liệu cho việc mở rộng phạm vi áp dụng).

Tài liệu

Tài liệu

40

100

 

đ)

Thuê các tổ chức có thẩm quyền đánh giá giám sát hoặc tái chứng nhận.

hợp đồng

Theo thực tế giá trị hợp đồng

 

3

Hoạt động của Tổ công tác ISO - Hành chính tỉnh

 

 

 

a)

Kiểm tra đánh giá hiệu lực, hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan HCNN theo định kỳ

Đơn vị

400

 

b)

Hướng dẫn các cơ quan HCNN xây dựng và áp dụng hoặc mở rộng phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO (không thuê các tổ chức tư vấn):

 

 

 

 

- Hướng dẫn các cơ quan HCNN xác định phạm vi áp dụng, thành lập các ban điều hành ISO, xây dựng kế hoạch thực hiện

Đơn vị

400

Không áp dụng đối với việc hướng dẫn các đơn vị mở rộng phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO

 

- Họp Tổ chuyên gia với lãnh đạo đơn vị để thông qua kế hoạch thực hiện

người/đơn vị

100

Không quá 2 người/đơn vị

 

- Thực hiện hướng dẫn các cơ quan HCNN các cấp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO

Đơn vị

15.000

Đối với các cơ quan HCNN các cấp nếu áp dụng cùng thời điểm từ 2 đơn vị trở lên sẽ áp dụng mức 10.000/đơn vị.

 

- Thực hiện hướng dẫn các cơ quan HCNN mở rộng phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO.

Đơn vị

2.000/quy trình

Đối với các đơn vị mở rộng phạm vi áp dụng từ 2 quy trình hoạt động trở lên mức chi là 1.500/quy trình

 

- Tổ chức các khóa tập huấn về tiêu chuẩn ISO (nhận thức về tiêu chuẩn ISO, đánh giá nội bộ...).

buổi/báo cáo viên

Theo quy định hiện hành

Không quá 1 báo cáo viên cho 1 buổi tập huấn

 

- Thù lao trách nhiệm cho cán bộ điều hành các hoạt động trong việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện tiêu chuẩn ISO.

tháng

300

 

c)

Tổ chức các khóa tập huấn về tiêu chuẩn ISO cho các cơ quan HCNN đã được đánh giá chứng nhận (khi có yêu cầu)

buổi/báo cáo viên

Theo quy định hiện hành

Không quá 1 báo cáo viên cho 1 buổi tập huấn

d)

Họp các thành viên của Tổ (theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu).

buổi họp/người

50

 

đ)

Chi cho văn phòng phẩm, xăng xe của Tổ ISO - Hành chính tỉnh

 

Chi theo thực tế

 

Điều 4. Việc lập, quản lý và sử dụng kinh phí

1. Đối với kinh phí thuê các tổ chức tư vấn, đánh giá chứng nhận lần đầu của các cơ quan HCNN tỉnh: Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm lập dự toán hàng năm báo cáo Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

2. Đối với kinh phí hoạt động của Tổ công tác ISO - Hành chính tỉnh: sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý;

3. Đối với các kinh phí hoạt động còn lại trong quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO của các cơ quan HCNN các cấp: được chi từ nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị. Riêng đối với kinh phí thuê các tổ chức có thẩm quyền đánh giá giám sát hoặc tái chứng nhận, các cơ quan HCNN tổng hợp vào dự toán chi ngân sách hàng năm để Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp kinh phí ngoài khoán cho đơn vị;

4. Việc quản lý, thanh quyết toán kinh phí trong Quy định này thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Điều 5. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm triển khai Quyết định này đến các cơ quan HCNN tỉnh Tiền Giang.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2009
Ngày hiệu lực21/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2009/QĐ-UBND chế độ chi hoạt động xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10/2009/QĐ-UBND chế độ chi hoạt động xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Trung
        Ngày ban hành11/05/2009
        Ngày hiệu lực21/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 10/2009/QĐ-UBND chế độ chi hoạt động xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2009/QĐ-UBND chế độ chi hoạt động xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2000