Quyết định 1146/QĐ-UBND

Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2012 công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ văn bản không còn phù hợp do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2012 Danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Tiền Giang


Y BAN NHÂN DÂN
TNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1146/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 16 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ BÃI BỎ VĂN BẢN KHÔNG CÒN PHÙ HỢP

Căn c Lut Tổ chc Hi đng nhân dân y ban nhân dân thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn c Lut Ban hành văn bản quy phạm pháp lut của Hi đng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn c Ngh định s 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 ca Chính phủ quy đnh chi tiết thi hành mt s điều ca Lut Ban hành văn bn quy phạm pháp lut ca Hi đng nhân dân, y ban nhân dân;

Theo đề ngh ca Giám đc STư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục 53 (năm mươi ba) văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành đến nay hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ 40 (bốn mươi) văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành có nội dung không còn phù hợp ( danh mc văn bn kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CH TỊCH
Trần Kim Mai

 

DANH MỤC

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP
(Ban hành kèm theo Quyết định s 1146/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2012 ca y ban nhân dân tỉnh Tin Giang)

I. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH:

STT

Số, hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu nội dung văn bản

do hết hiệu lc thi hành

1. Quyết định:

01

Quyết đnh s 18/1999/-UB ngày 28/8/1999 ca UBND tnh ban hành bảng quy định khai thác, sdng tài liu lưu tr.

Hết hiệu lc thi hành ngày 14/7/2011. Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 của Chtịch UBND tnh thay thế.

02

Quyết đnh s 04/2000/-UB ngày 25/01/2000 ca UBND tnh v vic ban nh quy đnh v công tác lưu tr ca tỉnh Tin Giang.

Hết hiệu lc thi hành ngày 07/7/2011. Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của UBND tỉnh thay thế.

03

Quyết định số 21/2001/QĐ-UB ngày 08/6/2001 của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chc và hoạt động của Quỹ đầu tư phát trin tỉnh Tiền Giang.

Hết hiu lc thi hành ngày 12/5/2008. Quyết định s1426/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 ca Chtịch UBND tnh thay thế.

04

Quyết định s 13/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003 ca UBND tỉnh vvic ban hành danh mc s01 c cơ quan, tchc thuc din np lưu h sơ, tài liệu o Trung m Thông tin và lưu tr tỉnh Tiền Giang.

Hết hiệu lc thi hành ngày 18/6/2009. Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 18/6/2009 của UBND tỉnh thay thế.

05

Quyết định số 21/2003/QĐ-UB ngày 09/4/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát, chng kiến Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang.

Hết hiệu lực thi hành ngày 08/10/2007. Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh thay thế.

06

Quyết định số 10/2004/QĐ-UB ngày 17/02/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chc xã, phưng, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lực thi hành ngày 29/9/2011. Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND tỉnh thay thế.

07

Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 20/01/2005 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nưc về xây dng và huy đng lc ng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Hết hiệu lc ny 29/9/2005. Quyết định số 46/2005/QĐ-UBND ngày 29/9/2005 của UBND tỉnh thay thế.

08

Quyết định số 19/2005/QĐ-UBND ngày 11/5/2005 ca UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán ngân ch năm 2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày 13/5/2005. Quyết định số 21/2005/QĐ-UBND ngày 13/5/2005 của UBND tỉnh thay thế.

09

Quyết định số 20/2005/QĐ-UBND ngày 11/5/2005 ca UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán ngân ch năm 2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2006.

10

Quyết định số 21/2005/QĐ-UBND ngày 13/5/2005 ca UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán ngân ch năm 2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày 02/6/2005. Quyết định số 27/2005/QĐ-UBND ngày 02/6/2005 của UBND tỉnh thay thế.

11

Quyết định số 22/2005/QĐ-UBND ngày 20/5/2005 ca UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán ngân ch năm 2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2006.

12

Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 25/5/2005 ca UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán ngân ch năm 2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2006.

13

Quyết định số 24/2005/QĐ-UBND ngày 30/5/2005 ca UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán ngân ch năm 2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2006.

14

Quyết định số 26/2005/QĐ-UBND ngày 02/6/2005 ca UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán ngân ch năm 2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2006.

15

Quyết định số 27/2005/QĐ-UBND ngày 02/6/2005 ca UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán ngân ch năm 2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2006.

16

Quyết định số 28/2005/QĐ-UBND ngày 10/6/2005 ca UBND tỉnh về việc giao bổ sung dự toán ngân ch năm 2005.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2006.

17

Quyết định số 46/2005/QĐ-UB ngày 29/9/2005 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch n c về xây dng huy đng lc ng dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Hết hiệu lc ny 20/3/2008. Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh thay thế.

18

Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 17/02/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chc hoạt động ca Trưng Đại học Tiền Giang.

Hết hiệu lc thi hành ngày 18/11/2011. Quyết định số 3624/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh thay thế.

19

Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 15/3/2006 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản hoạt động khai thác thy sn trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lc thi hành ngày 15/9/2011. Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh thay thế.

20

Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006 của UNND tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất, khung giá thuê mặt nuớc trên địa bàn tnh.

Hết hiệu lc thi hành ngày 08/12/2011. Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND tỉnh thay thế.

21

Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND ngày 05/7/2006 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhim trong việc quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi ngưi có công với cách mng thuộc kinh phí ngân sách Trung ương y quyn trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lc thi hành ngày 21/7/2006. Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND tỉnh thay thế.

22

Quyết đnh s50/2006/QĐ-UBND ngày 26/9/2006 của UBND tnh thc hin Chương trình xóa đói giảm nghèo - vic làm tỉnh Tin Giang giai đon 2006 - 2010.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2011.

23

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 05/01/2007 của UBND tỉnh sa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ngày 23/5/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành đơn g thuê đất, khung giá thmặt c trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Hết hiệu lc thi hành ngày 08/12/2011. Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND tỉnh thay thế.

24

Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 27/8/2007 của UBND tỉnh ban hành chương trình phát trin kinh tế thy sản Tiền Giang đến năm 2010.

Hết hiệu lc thi nh. Quyết đnh số 1172/QĐ- UBND ngày 04/5/2011 của UBND ban hành mới.

25

Quyết đnh s42/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 ca UBND tnh ban hành Chương trình hành động ca UBND tnh thc hin Nghquyết s16/2007/NQ-CP của Chính ph và Chương trình hành đng s 07-CTr-TU của Tỉnh ủy Tin Giang vmt s ch trương, cnh ch ln đ nn kinh tế phát trin nhanh và bn vng khi Vit Nam là thành viên của T chc Thương mại thế gii (giai đon 2007 - 2010).

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2011.

26

Quyết định s02/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh quy đnh vđơn giá bi thưng thiệt hại cây trái, hoa u khi n nưc thu hồi đất s dng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, li ích công cộng, phát triển kinh tế.

Hết hiệu lc thi hành ngày 07/11/2011. Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh thay thế.

27

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 15/02/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về đầu xây dng và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lc thi hành ngày 07/7/2011. Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh thay thế.

28

Quyết định s10/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh giao ch tiêu kế hoạch nhà nưc v xây dng và huy động lc lượng d b đng viên trên đa n tỉnh.

Hết hiệu lc thi hành ngày 26/8/2011. Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 26/8/2011 của UBND tỉnh thay thế.

29

Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh ban hành Danh mc số hiệu đưng bộ thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lc thi hành ngày 31/12/2011. Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh thay thế.

30

Quyết định s26/2008/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định thẩm quyền tuyn dụng, s dụng và quản lý n bộ, ng chc, công chc dbtrong cơ quan nhà nưc trên địa bàn tnh.

Hết hiệu lc thi hành ngày 29/10/2011. Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh thay thế.

31

Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 của UBND tỉnh quy đnh mc thu, quản sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lc thi hành ngày 31/12/2011. Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND thay thế.

32

Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 ban nh quy định về trình t, thủ tục, xuất cảnh của cán bộ, công chc, viên chc nhà c tỉnh Tiền Giang.

Hết hiệu lc thi hành ngày 11/8/2011. Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của UBND tỉnh thay thế.

33

Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 quy định về trợ cấp đi với cán bộ, công chc, viên chc công tác ti huyện Tân Phú Đông.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2012.

34

Quyết đnh s 07/2009/-UBND ngày 09/4/2009 ca UBND tỉnh ban hành quy chế phi hp trách nhim trong công c qun lý các khu công nghip trên địa bàn tnh.

Hết hiệu lc thi hành ngày 17/3/2012. Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của UBND tỉnh thay thế.

35

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh ban hành quy định mc thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trưng đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lc thi hành ngày 25/3/2012. Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh thay thế.

36

Quyết đnh s10/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 ca UBND tỉnh quy đnh v chế đ chi đi vi hot động xây dng và áp dng h thng qun lý cht lưng theo tiêu chun TCVN ISO 9000 : 2000 trong các cơ quan hành chính nhà nưc tnh Tin Giang.

Hết hiệu lc thi hành ngày 12/6/2011. Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 của UBND tỉnh thay thế.

37

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chính sách đào tạo, bi dưng và thu hút cán bộ, công chc hành chính, viên chc sự nghiệp tỉnh giai đoạn 2009 - 2015.

Hết hiệu lc thi hành ngày 12/02/2012. Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 của UBND tỉnh thay thế.

38

Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh ban nh bảng đơn giá xây dng nhà vật kiến trúc thông dụng trên đa bàn tỉnh.

Hết hiệu lc thi hành ngày 05/8/2011. Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 26/7/2011 của UBND tỉnh thay thế.

39

Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2011.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2012. Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh thay thế.

2. Chỉ th:

01

Chỉ thị số 33/2006/CT-UBND ngày 12/12/2006 của UBND tỉnh về việc thc hiện chương trình hành động trẻ em tỉnh Tiền Giang giai đon 2006 - 2010.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2011.

02

Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND ngày 11/4/2007 ca UBND tỉnh tiếp tục thc hiện nâng chất ng phong trào toàn dân đoàn kết xây dng đời sống văn hóa giai đoạn 2006 - 2010.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2011.

03

Ch th s 14/CT-UBND 17/4/2007 của Chtch UBND tnh v một s bin pháp đẩy mạnh ci cách nh chính tn đa n tỉnh.

Hế hiệu lc thi hành.

04

Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 09/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đy nhanh tiến độ cấp giy chng nhận quyền sử dụng đất cho các t chc sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lc thi hành.

05

Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 26/4/2010 của Chủ tịch UBND tnh về việc thc hiện tiết kim trong sử dụng điện năm 2010 trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2011.

06

Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 18/5/2010 của Chủ tịch UBND tnh về nhim vụ giáo dục và đào tạo trong hè năm 2010 và chuẩn bị cho năm học 2010 - 2011.

Hết hiệu lc thi hành.

07

Chỉ thị số 19/2010/CT-UBND ngày 13/7/2010 của UBND tỉnh về việc tăng cưng công tác quản tài nguyên cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lc thi hành. Thc hiện Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh ban hành mới.

08

Ch th s22/CT-UBND ngày 18/8/2010 ca Ch tch UBND tnh v nhim v go dc và đào to m hc 2010 - 2011.

Hết hiệu lc thi hành.

09

Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 27/8/2010 của Chủ tịch UBND tnh về việc áp dụng các biện pháp phòng nga dịch bệnh tôm sú, tôm thẻ chân trắng năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lc thi hành.

10

Ch th s 32/CT-UBND ngày 27/12/2010 ca Ch tịch UBND tỉnh v vic t chc thc hiện dtoán ngân sách nhà nưc năm 2011.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2012.

11

Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 30/12/2010 của Chủ tịch UBND tnh về việc đảm bo an ninh, trật tự năm 2011 trên địa bàn tỉnh.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2012.

12

Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 31/12/2010 của Chủ tch UBND tỉnh về việc phòng, chống hạn, mặn và cháy rng năm 2011.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2012.

13

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thi đua, khen tng năm 2011.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2012.

14

Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/02/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng ng thc hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong năm 2011.

Hết hiệu lc thi hành ngày 01/01/2012.

II. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ KHÔNG CÒN PHÙ HỢP:

STT

Số, hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, trích yếu nội dung văn bản

do không còn phù hợp

1. Quyết định:

01

Quyết định số 991/QĐ-UB ngày 01/10/1986 của UBND tỉnh về việc ban hành bản quy chế về s phối hợp quản lý sáng kiến, sáng chế gia UBKHKT - Liên hiệp công đoàn Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Không còn p hợp với Nghị định số 13/2012/NĐ- CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; Quyết đnh số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tưng Chính phủ Quyết đnh số 84/QĐ-UBND ngày 09/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh.

02

Quyết đnh s920/QĐ.UB ngày 21/5/1997ca UBND tỉnh vvic ban nh quy chế v qun lý ch trên đa n tnh.

Không còn p hợp với Nghị định số 02/2003/NĐ- CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ Nghị đnh số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ.

03

Quyết định số 08/1999/QĐ-UB ngày 21/5/1999 ca UBND tỉnh về việc ban hành quy chế hot đng của Ban chỉ đạo thc hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng chống ti phm tỉnh Tiền Giang.

Không còn phù hp. Thc hiện Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 07/3/2005 của UBND tỉnh.

04

Quyết đnh s13/1999/QĐ-UB ngày 19/7/1999 ca UBND tnh ban hành quy chế làm vic ca Hi đng thm định mua sm, sa cha và thanh lý phương tin giao thông ca đơn v hành chính s nghip.

Không còn phù hp. Thc hiện Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh.

05

Quyết định số 26/2000/QĐ-UB ngày 07/9/2000 ca UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tối thiểu các loại xe ô tô, xe gắn máy, máy tàu thuyn, máy khung xe ô tô để tính lệ phí trưc bạ trên đa bàn tỉnh Tiền Giang.

Không còn phù hp. Thc hiện Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh.

06

Quyết định số 28/2000/QĐ-UB ngày 20/10/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chc hoạt động của Hội đồng xếp hạng doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp Tiền Giang.

Không còn p hợp với Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 31/8/2005 của liên bộ Lao động, Thương binh hội và Tài chính.

07

Quyết định s03/2001/QĐ-UB ngày 06/02/2001 của UBND tỉnh v việc ban hành quy định t duyt cấp giy chng nhận quyn s dụng đất đô th tại tỉnh Tiền Giang.

Không còn phù hợp với Luật Đất đai.

08

Quyết định số 29/2001/QĐ-UB ngày 15/8/2001 ca UBND tỉnh về việc ban hành quy chế thm định phương án tài chính hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án đầu vay vốn Qu đầu phát triển tỉnh Tiền Giang.

Không còn p hợp với Nghị định số 138/2007/NĐ- CP 28/8/2007 của Chính phủ và Quyết định số 39/QĐ-HĐQL ngày 14/12/2009 của Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Tiền Giang.

09

Quyết định số 61/2001/QĐ-UB ngày 27/11/2001 của UBND tỉnh về vic sa đổi một số đim của quy định xét duyệt cấp giy chng nhận quyn sử dụng đất đô thị tại Tiền Giang theo Quyết định số 03/2001/QĐ-UB ngày 06/02/2001 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Không còn phù hợp với Luật Đất đai.

10

Quyết định số 05/2002/QĐ-UB ngày 08/02/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hot đng của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Không còn phù hp. Thc hiện Quyết định số 1958/QĐ-BCĐ ngày 04/7/2008 của Ban Ch đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Tiền Giang.

11

Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 18/02/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thc hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi gia c Cộng hoà hội chủ nghĩa Vit Nam và nưc Cộng hòa Pháp ti tỉnh Tiền Giang.

Không còn phù hp. Thc hiện Luật Nuôi con nuôi.

12

Quyết định số 08/2002/QĐ-UB ngày 26/02/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn công nhận xã, png, thị trấn, quan, đơn vị không tội phm và ngưi nghiện ma túy.

Không còn phù hp. Thc hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 21/01/2010 của UBND tỉnh.

13

Quyết định số 55/2003/QĐ-UB ngày 09/10/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản sử dụng qu hỗ trợ sắp xếp c phn hóa doanh nghiệp nhà c.

Không còn phù hp. Thc hiện Quyết định số 113/2008/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tưng Chính ph.

14

Quyết định số 16/2004/QĐ-UB ngày 30/3/2004 ca UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chc hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

Không còn p hợp. Vì Ban chỉ đạo cải cách hành chính đã gii thể.

15

Quyết định số 46/2004/QĐ-UB ngày 13/9/2004 ca UBND tỉnh về việc ban hành quy đnh về bán đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thu dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Không còn phù hp. Thc hiện Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của UBND tỉnh.

16

Quyết định số 56/2004/QĐ-UB ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh ban hành quy định về việc thu, quản sử dụng phí tuyn sinh hệ chính quy các trưng Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và các trưng phổ thông trung học, Trung học sở thuộc tỉnh quản lý.

Không còn phù hp. Thc hiện Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT- BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 Công văn số 3762/BGDĐT-KHTC ngày 30/6/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

17

Quyết đnh s 18/2005/-UBND ngày 09/5/2005 ca UBND tnh v vic ban nh quy đnh qun lý và phi hp trong công tác qun lý Cụm công nghip Trung An.

Không còn p hợp với Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tưng Chính phủ Quyết đnh số 09/2010/QĐ-UBND ngày 28/7/2010 của UBND tỉnh.

18

Quyết định số 40/2005/QĐ-UBND ngày 23/8/2005 của UBND tỉnh ban hành Điều lệ quản lý Khu ng nghiệp Tân ơng.

Không còn p hợp với Nghị định số 29/2008/NĐ- CP ngày 14/3/2008 của Chính ph.

19

Quyết định số 59/2005/QĐ-UBND ngày 28/11/2005 của UBND tỉnh về chế độ dinh dưng đối với vận động viên và huấn luyn viên thể thao trong phm vi tỉnh Tiền Giang.

Không còn phù hp. Thc hiện Nghị quyết số 240/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của HĐND tỉnh và Công văn số 3636/UBND-VX ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh.

20

Quyết định s 19/2006/QĐ-UBND ngày 04/5/2006 ca UBND tỉnh vvic ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh vthc hin Luật phòng, chống tham nhũng.

i b, vì không còn phù hp vi tình nh thc tế.

21

Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 28/3/2007 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản quy hoạch chi tiết xây dng tại Khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang.

Không còn p hợp với Nghị định số 29/2008/NĐ- CP ngày 14/3/2008 của Chính ph.

22

Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 ca UBND tỉnh về việc ban hành quy định về việc thc hiện chính sách khuyến khích phát triển hp tác xã thy sản trên địa bàn tnh.

Không còn p hợp với Nghị định số 02/2010/NĐ- CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ, Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ, Nghị định số 61/2010/NĐ- CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

23

Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 22/5/2007 ca UBND tỉnh về việc ban

Không còn p hợp với Nghị định số 41/2010/NĐ-

 

hành quy định về thc hiện chính sách khuyến khích đầu phát triển sản xuất giống thy sản trên địa bàn tỉnh.

CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ, Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính ph.

24

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của UBND tỉnh quy định mc chi, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ tr cho công tác kim tra văn bản quy phm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Không còn phù hp. Thc hiện Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của HĐND tỉnh.

25

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 03/6/2008 ca UBND tỉnh về việc quy định đơn giá đăng quyền sử dụng đất, lập hồ địa chính, cấp giy chng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Không còn phù hp. Thc hiện Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh.

26

Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 12/6/2008 của UBND tỉnh ban hành điều lệ quản xây dng theo quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp M Tho.

Không còn phù hợp với Nghị định số 29/2008/NĐ- CP ngày 14/3/2008 của Chính ph.

27

Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của UBND tỉnh quy định mc thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đm trong lĩnh vc đăng ký thế chấp quyn sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Không còn phù hp. Thc hiện Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 của ND tỉnh và Công văn số 370/UBND- CN ngày 08/02/2012 của UBND tỉnh.

2. Chỉ th:

01

Ch th s 17/1998/CT.UB ngày 15/9/1998 ca UBND tỉnh v tăng cưng bo v tr em, nn nga và gii quyết nh trng tr em lang thang, tr em b lạm dụng sc lao đng.

Không còn phù hp. Thc hiện Chương trình số 236/CTr-UBND ngày 14/12/2011 của UBND tỉnh.

02

Chỉ thị số 02/1999/CT.UB ngày 06/02/1999 của UBND tỉnh về việc bảo vệ môi trưng trong ng tác diệt chuột.

Bãi bỏ không còn phù hợp với tình nh thc tế.

03

Chỉ thị 07/1999/CT.UB ngày 16/4/1999 của UBND tỉnh về việc tăng ng thc hiện pháp luật các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Không còn p hợp với Luật Doanh nghiệp.

04

Chỉ thị số 03/2001/CT-UB ngày 09/4/2001 của UBND tỉnh về việc ngng cuộc vận động Ngày vì người nghèo”.

Không phù hợp với Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tưng Chính phủ.

05

Chths08/2001/CT-UB ngày 05/6/2001 của UBND tỉnh v việc tăng cưng thc hin mt s biện pháp m giảm tai nạn giao thông, chng ùn tắc giao thông đưng b.

Không còn p hợp với Nghị quyết số 32/2007/NQ- CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ Nghị quyết số 88/CP ngày 24/8/2011 của Chính ph.

06

Chỉ thị số 10/2003/CT-UB ngày 31/7/2003 của UBND tỉnh về việc tăng ng đào tạo cán bộ khoa học công nghệ có trình độ sau đại học.

Không còn p hợp với tình hình thc tế.

07

Chths08/2004/CT-UB ngày 14/4/2004 ca UBND tỉnh vvic đy mạnh sắp xếp, đi mi doanh nghiệp nhà nưc theo tinh thn Nghquyết Trung ương 3, Ngh quyết Trung ương 9 (khóa 9) và t chc triển khai thc hin Luật Doanh nghiệp nhà nưc.

Không còn p hợp với Luật Doanh nghiệp.

08

Chỉ thị số 20/2004/CT-UB ngày 13/9/2004 của UBND tỉnh về công tác quy hoch tổng thể phát triển kinh tế - hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.

Không còn phù hp. Thc hiện Chỉ th số 06/CT- UBND ngày 06/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

09

Chỉ thị số 02/2005/CT-UBND ngày 03/02/2005 của UBND tỉnh về phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh viêm phổi do vi rút H5N1 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bãi bỏ không còn phù hợp với tình nh thc tế.

10

Chỉ thị số 09/2005/CT-UBND ngà y 18/7/2005 của UBND tỉnh về việc tiêm phòng vaccin cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Kng còn phù hp. Thc hiện Quyết định s 305/QĐ- BNN-TY ngày 25/02/2011 ca B Nông nghip và Phát trin ng thôn.

11

Chỉ thị số 14/2005/CT-UBND ngày 24/10/2005 của UBND tỉnh về việc tập trung phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm ở người.

Bãi bỏ không còn phù hợp với tình nh thc tế.

12

Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 10/9/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Không còn phù hp. Thc hiện Nghquyết s198/2008/NQ-HĐND ngày 06/12/2008 ca HĐND tỉnh và Nghquyết s88/NQ-CP ngày 24/8/2022 của Chính ph.

13

Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 10/11/2010 của Chủ tịch UBND tnh về việc thc hiện các nhim vụ cấp bách sau công b dịch heo tai xanh trên heo.

Bãi bỏ không còn phù hợp với tình nh thc tế.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1146/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1146/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2012
Ngày hiệu lực16/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1146/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2012 Danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2012 Danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Tiền Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1146/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýTrần Kim Mai
       Ngày ban hành16/05/2012
       Ngày hiệu lực16/05/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2012 Danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2012 Danh mục văn bản hết hiệu lực tỉnh Tiền Giang

           • 16/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực