Quyết định 10/2010/QĐ-UBND

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND về chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã cho tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch đã được thay thế bởi Quyết định 707/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân Long An và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2010/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2010/QĐ-UBND

Tân An, ngày 16 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TỪ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại tờ trình số 177/TTr-STP ngày 03 tháng 3 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại các địa bàn: Thành phố Tân An, huyện Cần Giuộc và huyện Đức Hòa.

Việc chứng thực di chúc đối với các nơi trong tỉnh vẫn thực hiện theo quy định do người dân tự chọn tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc yêu cầu thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 2. Những văn bản quy phạm pháp luật quy định về chứng thực các hợp đồng, giao dịch chỉ còn áp dụng cho các địa bàn không thực hiện việc chuyển giao theo Quyết định này.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp:

Có trách nhiệm hướng dẫn việc bàn giao hồ sơ, sổ sách về chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản đang được lưu trữ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định pháp luật.

Phối hợp với các Sở ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh, vướng mắc kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

Khuyến khích Công chứng viên thành lập và đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng ở những huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng; theo dõi, đánh giá năng lực và điều kiện hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định việc chuyển giao.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB QPPL – BTP;
- Bộ TN & MT;
- Bộ Xây dựng;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT.UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Phòng NC-TCD (NC);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/03/2010
Ngày hiệu lực 16/03/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/02/2016
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2010/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 10/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành 16/03/2010
Ngày hiệu lực 16/03/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 23/02/2016
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 10/2010/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch

Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2010/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch