Quyết định 81/2009/QĐ-UBND

Quyết định 81/2009/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Quyết định 81/2009/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng đã được thay thế bởi Quyết định 10/2010/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực hợp đồng, giao dịch và được áp dụng kể từ ngày 16/03/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 81/2009/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 81/2009/QĐ-UBND

Tân An, ngày 22 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CÔNG TÁC CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỀ BẤT ĐỘNG SẢN TỪ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ CHO CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG THỰC HIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2008 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Căn cứ Thông tư số 79/2007/NĐ-CP">03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại tờ trình số 1026/TTr-STP ngày 12/12/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại các địa bàn: Thành phố Tân An, Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc, Mộc Hóa, Bến Lức và Đức Hòa.

Việc chứng thực di chúc đối với các nơi trong tỉnh vẫn thực hiện theo quy định do người dân tự chọn tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc yêu cầu thực hiện tại UBND cấp xã.

Điều 2. Những quy định về chứng thực các hợp đồng, giao dịch tại Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 của UBND tỉnh Long An về thủ tục, trình tự, thời hạn thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Long An chỉ còn áo dụng cho các địa bàn không thực hiện việc chuyển giao theo quyết định này.

Điều 3. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn việc bàn giao hồ sơ, sổ sách về chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản đang được lưu trữ tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã theo quy định pháp luật.

Phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này. Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh, vướng mắc kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB QPPL – BTP;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT. UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- Phòng NC – TCD (NC);
- Lưu: VT, VP. UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 81/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/12/2009
Ngày hiệu lực 01/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/03/2010
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 81/2009/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 81/2009/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 81/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Dương Quốc Xuân
Ngày ban hành 22/12/2009
Ngày hiệu lực 01/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/03/2010
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 81/2009/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 81/2009/QĐ-UBND chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng