Quyết định 10/2010/QĐ-UBND

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về thời gian thực hiện các bước công việc trong thủ tục thu hồi, giao, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND thời gian thực hiện các bước công việc đã được thay thế bởi Quyết định 24/2014/QĐ-UBND cơ quan giải quyết thủ tục giao cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 21/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2010/QĐ-UBND thời gian thực hiện các bước công việc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 10/2010/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC TRONG THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi tr­ường tại Tờ trình số 184/TTr-STNMT ngày 14/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thời gian thực hiện các bước công việc trong thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này thay thế các Quyết định sau:

1. Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 20/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định trình tự, thủ tục lập, xét duyệt hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;

2. Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục lập, xét duyệt hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, TP;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh,
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-BTP;
- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, các Đoàn thể tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh; Báo Lạng Sơn;
- PVP, các Phòng CV, TTTHCB;
- Lưu: VT. vcs

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

QUY ĐỊNH

VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC TRONG THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy định này quy định thời gian thực hiện các bước công việc trong việc thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, tài chính và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

2. Người sử dụng đất quy định tại Điều 9, Luật Đất đai năm 2003 bị Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế (gọi chung là người bị thu hồi đất).

3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành (gọi chung là người xin giao đất, xin thuê đất).

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thời gian giải quyết các bước công việc trong việc thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

1. Giới thiệu địa điểm và thông báo thu hồi đất:

Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 29 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (gọi tắt là Nghị định số 69/2009/NĐ-CP); Điều 26, Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi, giao đất, cho thuê đất (gọi tắt là Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT) và các quy định có liên quan tại Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Cho phép khảo sát đo đạc lập dự án đầu tư:

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 29, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP.

3. Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất:

Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 28, Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT cơ quan Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định xong hồ sơ, trình UBND cùng cấp ra Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

Thời gian giải quyết các nội dung công việc quy định tại khoản này không bao gồm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Việc ra Quyết định thu hồi đất phải đảm bảo ít nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, kể từ ngày Thông báo thu hồi đất được công bố.

4. Bàn giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan Tài nguyên và Môi trường nhận được báo cáo bằng văn bản về kết quả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức bàn giao đất tại thực địa cho chủ đầu tư.

5. Trình ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Sau khi thực hiện xong việc bàn giao đất tại thực địa, trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan Tài nguyên và Môi trường nhận được thông báo, hoặc xác nhận của cơ quan chức năng về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người xin giao đất, xin thuê đất theo quy định, cơ quan Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc hoàn chỉnh các thủ tục, trình ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Điều khoản thi hành.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy định này; là đầu mối theo dõi, tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quy định này, báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

2. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp, và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm cung cấp thông tin về kết quả thẩm định dự án đầu tư, vị trí xây dựng công trình, quy hoạch liên quan khu đất thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp huyện để thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án.

3. Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoặc chỉ đạo cơ quan chuyên ngành cấp dưới thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất theo quy định.

5. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về kết quả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường để làm cơ sở thực hiện việc bàn giao đất theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan, đơn vị có trách nhiệm về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin giao đất, thuê đất hoặc có đất bị thu hồi phản ánh kịp thời cho Sở Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn giải quyết hoặc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2010
Ngày hiệu lực24/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2010/QĐ-UBND thời gian thực hiện các bước công việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2010/QĐ-UBND thời gian thực hiện các bước công việc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýVy Văn Thành
       Ngày ban hành14/10/2010
       Ngày hiệu lực24/10/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/12/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 10/2010/QĐ-UBND thời gian thực hiện các bước công việc

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2010/QĐ-UBND thời gian thực hiện các bước công việc