Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

Quyết định 10/2016/QĐ-UBND quy định số lượng và mức hỗ trợ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2016/QĐ-UBND số lượng mức hỗ trợ công chức làm bộ phận tiếp nhận trả kết quả Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2016/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 30 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 134/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng và mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, như sau:

1. Số lượng công chức được hỗ trợ:

a) Mỗi cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 công chức;

b) Mỗi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã: 03 công chức;

c) Mỗi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 02 công chức.

2. Mức hỗ trợ:

a) Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được hỗ trợ 400.000 đồng (bốn trăm ngàn đồng)/người/tháng.

b) Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng làm thêm giờ theo quy định của các văn bản hiện hành.

3. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp nào thì chi từ nguồn ngân sách của cấp đó và trong nguồn kinh phí thực hiện tự chủ của đơn vị.

4. Thời điểm áp dụng:

Việc chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ; 
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - BTP;
- BCĐTNB; BTLQK IX;
- Website CP;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2016
Ngày hiệu lực09/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10/2016/QĐ-UBND số lượng mức hỗ trợ công chức làm bộ phận tiếp nhận trả kết quả Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 10/2016/QĐ-UBND số lượng mức hỗ trợ công chức làm bộ phận tiếp nhận trả kết quả Tiền Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu10/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýLê Văn Nghĩa
       Ngày ban hành30/03/2016
       Ngày hiệu lực09/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 10/2016/QĐ-UBND số lượng mức hỗ trợ công chức làm bộ phận tiếp nhận trả kết quả Tiền Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2016/QĐ-UBND số lượng mức hỗ trợ công chức làm bộ phận tiếp nhận trả kết quả Tiền Giang

        • 30/03/2016

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 09/04/2016

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực