Quyết định 1001/QĐ-UBND

Quyết định 1001/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1001/QĐ-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Sơn La 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1001/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Tố tụng hành chính năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 309/TTr-STP ngày 21 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
-
Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực
HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban
Chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính
Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Sơn La;
- Như Điều 3;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC, MH,(100b)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 1001/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Kịp thời phổ biến và triển khai có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, tổ chức và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh để nắm bắt và chấp hành đúng các quy định của Luật Tố tụng hành chính.

1.2. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

2.1. Bám sát các Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 459/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2.2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh UBND các huyện, thành phố được giao nhiệm vụ chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2.3. Bo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Ttụng hành chính; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

2.4. Xác định lộ trình cụ thể trong triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính đbảo đảm sau ngày 01 tháng 7 năm 2016, Luật Ttụng hành chính được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Tố tụng hành chính

1.1. Tham gia Hội nghị quán triệt thi hành Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính (hình thức trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Sơn La).

- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành; các tổ chức, đoàn thể tỉnh; đại diện Lãnh đạo HĐND, UBND các huyện, thành phố; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể tỉnh có liên quan; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

1.2. Biên soạn tài liệu phổ biến Luật Tố tụng hành chính

- Đơn vị chủ trì:

+ Sở Tư pháp biên soạn đề cương chung tuyên truyền về những điểm mới của Luật Tố tụng hành chính, xây dựng bộ Tài liệu hỏi - đáp về Luật Tố tụng hành chính;

+ Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trên cơ sở đề cương, tài liệu chung, chủ trì biên soạn đề cương, tài liệu về Luật Tố tụng hành chính đảm bảo phù hợp với lĩnh vực quản lý của ngành mình.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

1.3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, tổ chức và nhân dân

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ trì tổ chức phổ biến, tuyên truyền đảm bảo phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính cho các đơn vị trực thuộc, các cấp hội trong tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên thuộc phạm vi quản lý và nhân dân; phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong việc tổ chức phbiến, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết số 104/2015/QH13.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, quý III năm 2016.

1.4. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền Luật Tố tụng hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền về Luật Tố tụng hành chính.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và năm 2017.

2. Tập huấn chuyên sâu về Luật Tố tụng hành chính

Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tố tụng hành chính cho đội ngũ pháp chế của các sở, ban, ngành; chấp hành viên; đội ngũ làm công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có liên quan.

- Đơn vị chủ trì:

+ Sở Tư pháp (chủ trì tập huấn chuyên sâu cho đối tượng là đội ngũ pháp chế của các sở, ban, ngành; đội ngũ làm công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý);

+ Cục thi hành án dân sự tỉnh (chủ trì tập huấn chuyên sâu cho đối tượng là chấp hành viên).

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2016.

3. Rà soát, tổng hợp kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Tố tụng hành chính; xây dựng báo cáo trình cấp có thẩm quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Tố tụng hành chính.

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Tố tụng hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành gửi về Sở Tư pháp tổng hợp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Các sở, ban, ngành gửi báo cáo kết quả rà soát về Sở Tư pháp trước ngày 20 tháng 5 năm 2016.

+ Sở Tư pháp tổng hợp kết quả rà soát báo cáo UBND tỉnh trước ngày 01 tháng 6 năm 2016.

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của cơ quan Thi hành án dân sự; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thi hành án bo đảm việc thi hành án có hiệu quả phù hợp với quy định của Luật Tố tụng hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và năm 2017.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoặc dự toán kinh phí bổ sung, gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình (gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15 tháng 5 năm 2016 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh); tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính được phân công tại Kế hoạch này; ưu tiên tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện bằng các hình thức phù hợp để bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; kịp thời báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 6 năm 2016 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch này.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh, kiến nghị về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1001/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1001/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2016
Ngày hiệu lực27/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1001/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1001/QĐ-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1001/QĐ-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Sơn La 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1001/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành27/04/2016
        Ngày hiệu lực27/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1001/QĐ-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Sơn La 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1001/QĐ-UBND triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính Sơn La 2016

           • 27/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực