Quyết định 1003/QĐ-UBND

Quyết định 1003/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1003/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính đất đai Ủy ban nhân dân huyện Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1003/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BDANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 49/TTr-STNMT-VP ngày 15/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

1. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian thực hiện

Địa điểm thc hin

Phí và Lệ phí

Căn cứ pháp lý

1.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất

T-KHA-266948-TT

11 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong đó: UBND huyện là 02 ngày; Phòng TNMT: 6,5 ngày, Chi nhánh VPĐK là 02 ngày; Bộ phận Một cửa là 0.5 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

1. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất làm nhà ; công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền

Đất nội thành, nội thị, thị trấn: Phí: 600.000; Lệ phí: 25.000

Đất thuộc các xã khu vực đồng bằng: Phí: 400.000, Lệ phí: 10.000

Đất thuộc các xã khu vực miền núi: Phí: 200.000, Lệ phí: 10.000

2. Thẩm đnh hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh

a) Đất được giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông - lâm - thủy sản

Diện tích đất dưới 2.000m2: Phí: 400.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 2.000m2 đến dưới 5.000m2: Phí: 600.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2: Phí: 800.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 10.000m2 đến dưới 15.000m2: Phí: 1.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 15.000m2 trở lên: Phí: 1.200.000, Lệ phí: 100.000

b) Đất được giao, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ và đất được giao cho dự án phát triển nhà

Diện tích đất dưới 2.000m2: Phí: 1.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 2.000m2 đến dưới 5.000m2: Phí: 2.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2: Phí: 3.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 10.000m2 đến dưới 15.000m2: Phí: 4.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 15.000m2 trở lên: Phí: 5.000.000, Lệ phí: 100.000

3. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích khác ngoài hai nhóm 1 và 2 nêu trên: Phí: 500.000, Lệ phí: 100.000

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của BTài nguyên và Môi trường

(6) Thông tư liên lịch số 14/2015/TTLT-BTNMT ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp

(7) Nghị đnh số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

(8) Nghị đnh 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ

(9) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(10) Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hi đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

(11) Quyết định 35A/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa

2.

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

BTM-KHA-265121

45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Không quy định

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

3.

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (bao gồm thẩm định nhu cầu sử dụng đất)

BTM-KHA-265123

20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong đó: UBND huyện là 5,5 ngày; Phòng TNMT là 8,5 ngày; Chi nhánh VPĐK là 02 ngày; cơ quan xác định NVTC là 03 ngày; Bộ phận Một cửa là 01 ngày.

 

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

1. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất làm nhà ở; công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền

Đất nội thành, nội thị, thị trấn Phí: 600.000; Lệ phí: 25.000

Đất thuộc các xã khu vực đồng bằng: Phí: 400.000, Lệ phí: 10.000

Đất thuộc các xã khu vực miền núi: Phí: 200.000, Lệ phí: 10.000

2. Thm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh

a) Đất được giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông - lâm - thủy sản Diện tích đất dưới 2.000m2: Phí: 400.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 2.000m2 đến dưới 5.000m2: Phí: 600.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2: Phí: 800.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 10.000m2 đến dưới 15.000m2: Phí: 1.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 15.000m2 trở lên: Phí: 1.200.000, Lệ phí: 100.000

b) Đất được giao, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ và đất được giao cho dự án phát triển nhà

Diện tích đất dưới 2.000m2: Phí:  1.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 2.000m2 đến dưới 5.000m2: Phí: 2.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2: Phí: 3.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 10.000m2 đến dưới 15.000m2: Phí: 4.000 000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 15.000m2 trở lên: Phí: 5.000.000, Lệ phí: 100.000

3. Thẩm đnh hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích khác ngoài hai nhóm 1 và 2 nêu trên: Phí: 500.000, Lệ phí: 100.000

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị đnh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

(3) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

(5) Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ

(6) Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Khánh Hòa

4.

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

BTM-KHA-265124

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nguyên thửa đất xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận: 15 ngày (UBND: 03 ngày, Phòng TNMT: 6,5 ngày, Cơ quan xác định NVTC: 03 ngày, Chi nhánh VPĐK: 1,5 ngày, Bộ phận một cửa: 01 ngày)

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất ở có vườn, ao xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận: 20 ngày (UBND: 03 ngày, Phòng TNMT: 07 ngày, Cơ quan xác định NVTC: 03 ngày, Chi nhánh VPĐK: 06 ngày, Bộ phận một cửa: 01 ngày)

Trường hợp chuyn mục đích sử dụng đất nguyên thửa đất có nhu cu cấp mới Giấy chứng nhận: 19 ngày (UBND: 06 ngày, Phòng TNMT: 07 ngày, Cơ quan xác định NVTC: 03 ngày, Chi nhánh VPĐK: 02 ngày, Bộ phận một cửa: 01 ngày)

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất ở có vườn, ao hoặc thửa đất có nguồn gốc từ đất vườn, ao gắn liền với nhà ở - Có nhu cầu tách thửa: 23 ngày (UBND: 5,5 ngày, Phòng TNMT: 7,5 ngày, Cơ quan xác định NVTC: 03 ngày, Chi nhánh VPĐK: 06 ngày, Bộ phận một cửa: 01 ngày)

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Trường hợp chỉ chứng nhận quyền sử dụng đất

- Khu vực các phường: Phí: 100.000, Lệ phí: 20.000

- Khu vực khác: Phí: 100.000, Lệ phí: 15.000

Trường hợp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất

- Khu vực các phường: Phí: 200.000, Lệ phí: 40.000

- Khu vực khác: Phí: 100.000, Lệ phí: 25.000

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

(3) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(4) Nghị đnh số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

(5) Nghị đnh 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ

(6) Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tnh Khánh Hòa

5.

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

BTM-KHA-265130

Thời gian giải quyết: 07 ngày. Trong đó, UBND huyện là 02 ngày; Phòng TNMT là 2,5 ngày; Chi nhánh VPĐK là 0,5 ngày; cơ quan xác định NVTC là 01 ngày; Bộ phận Một cửa là 01 ngày

Trường hợp cấp mới do trên trang 4 Giấy chứng nhận không còn chỗ trống: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong đó, UBND huyện là 02 ngày; Phòng TNMT là 2,0 ngày; Chi nhánh VPĐK là 2,0 ngày; cơ quan xác định NVTC là 03 ngày; Bộ phận Một cửa là 01 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Trường hợp chỉ chứng nhận quyền sử dụng đất

- Khu vực các phường: Phí: 100.000, Lệ phí: 20.000

- Khu vực khác: Phí: 100.000, Lệ phí: 15.000

Trường hợp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Khu vực các phường: Phí: 200.000, Lệ phí: 40.000

- Khu vực khác: Phí: 100.000, Lệ phí: 25.000

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của BTài nguyên và Môi trường

(5) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

(6) Nghị đnh 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ

(7) Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hi đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

6.

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

BTM-KHA-265108

a. Trường hợp đính chính nội dung trên Giấy chứng nhận do UBND huyện cấp hoặc Giấy chứng nhận trước đây UBND tỉnh đã cấp: 07 ngày, trong đó: UBND cấp huyện: 03 ngày; Chi nhánh VPĐKĐĐ: 3,5 ngày, Bộ phận một cửa: 0,5 ngày

b. Trường hợp đính chính và cấp đổi Giấy chứng nhận do UBND huyện cấp hoặc Giấy chứng nhận trước đây UBND tỉnh đã cấp: 10 ngày, trong đó: UBND cấp huyện: 03 ngày; Chi nhánh VPĐKĐĐ: 6,5 ngày, Bộ phận một cửa: 0,5 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Trường hợp chỉ chứng nhận quyền sử dụng đất

- Khu vực các phường: Phí: 100.000, Lệ phí: 20.000

- Khu vực khác: Phí: 100.000, Lệ phí: 15.000

Trường hợp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Khu vực các phường: Phí: 200.000, Lệ phí: 40.000

- Khu vực khác: Phí: 100.000, L phí: 25.000

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(5) Nghị đnh số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

(6) Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

(7) Nghị đnh 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ

7.

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.

BTM-KHA-265135

30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong đó: UBND huyện là 03 ngày, Phòng TNMT: 07 ngày, Chi nhánh VPĐK là 19 ngày, Bộ phận một cửa là 01 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Không thu

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(6) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

(7) Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hi đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

(8) Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ

8.

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

BTM-KHA-265136

43 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã: UBND huyện là 03 ngày; Phòng TNMT là 02 ngày; Chi nhánh VPĐK là 10 ngày; cơ quan xác định NVTC là 03 ngày; cơ quan cấp phép xây dựng: 03 ngày; UBND cấp xã 20 ngày; bộ phận Một cửa là 02 ngày

Trường hợp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện: UBND huyện là 03 ngày; Phòng TNMT là 03 ngày; Chi nhánh VPĐK là 10 ngày; cơ quan xác định NVTC là 03 ngày; cơ quan cấp phép xây dựng: 03 ngày; UBND cấp xã 20 ngày; Bộ phận Một cửa là 01 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện, UBND cấp xã

1. Thẩm định hồ sơ cp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất làm nhà ở; công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền

Đất nội thành, nội thị, thị trấn: Phí: 600.000; Lệ phí: 25.000

Đất thuộc các xã khu vực đồng bằng: Phí: 400.000, Lệ phí: 10.000

Đất thuộc các xã khu vực miền núi: Phí: 200.000, Lệ phí: 10.000

2. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh

a) Đất được giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông - lâm - thủy sản

Diện tích đất dưới 2.000m2: Phí: 400.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 2.000m2 đến dưới 5.000m2: Phí: 600.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2: Phí: 800.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 10.000m2 đến dưới 15.000m2: Phí: 1.000.000, L phí: 100.000

Diện tích đất từ 15.000m2 trở lên: Phí: 1.200.000, Lệ phí: 100.000

b) Đất được giao, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ và đất được giao cho dự án phát triển nhà

Diện tích đất dưới 2.000m2: Phí: 1.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 2.000m2 đến dưới 5.000m2: Phí: 2.000.000, L phí: 100.000

Diện tích đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2: Phí: 3.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 10.000m2 đến dưới 15.000m2: Phí: 4.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 15.000m2 trở lên: Phí: 5.000.000, Lệ phí: 100.000

3. Thẩm đnh hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích khác ngoài hai nhóm 1 và 2 nêu trên: Phí: 500.000, L phí: 100.000

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của BTài nguyên và Môi trường

(6) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

(7) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(8) Nghị đnh 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ

(9) Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hi đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

9.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

BTM-KHA-265137

38 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, trong đó: UBND huyện là 03 ngày; Phòng TNMT là 02 ngày; Chi nhánh VPĐK là 09 ngày; cơ quan xác định NVTC là 03 ngày; (cơ quan cấp phép xây dựng: 05 ngày; UBND cấp xã 20 ngày); Bộ phận Một cửa là 01 ngày

Bộ phận Một cửa UBND cấp huyện

1. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất làm nhà ở; công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền

Đất nội thành, nội thị, thị trấn: Phí: 600.000; Lệ phí: 25.000

Đất thuộc các xã khu vực đồng bằng: Phí: 400.000, Lệ phí: 10.000

Đất thuộc các xã khu vực miền núi: Phí: 200.000, Lệ phí: 10.000

2. Thẩm đnh hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh

a) Đất được giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông - lâm - thủy sản

Diện tích đất dưới 2.000m2: Phí: 400.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 2.000m2 đến dưới 5.000m2: Phí: 600.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2: Phí: 800.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 10.000m2 đến dưới 15.000m2: Phí: 1.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 15.000m2 trở lên: Phí: 1.200.000, Lệ phí: 100.000

b) Đất được giao, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ và đất được giao cho dự án phát triển nhà

Diện tích đất dưới 2.000m2: Phí: 1.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 2.000m2 đến dưới 5.000m2: Phí: 2.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2: Phí: 3.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 10.000m2 đến dưới 15.000m2: Phí: 4.000.000, Lệ phí: 100.000

Diện tích đất từ 15.000m2 trở lên: Phí: 5.000.000, Lệ phí: 100.000

3. Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất vào mục đích khác ngoài hai nhóm 1 và 2 nêu trên: Phí: 500.000, Lệ phí: 100.000

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị đnh số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(6) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

(7) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(8) Nghị đnh 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ

(9) Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hi đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

10.

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

BTM-KHA-265143

25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong đó: UBND huyện là 06 ngày; Phòng TNMT là 10 ngày, Chi nhánh VPĐK là 05 ngày; cơ quan xác định NVTC là 03 ngày; Bộ phận Một cửa là 01 ngày.

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển quyn shữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất

- Khu vực các phường: Phí: 600.000, Lệ phí: 100.000

- Khu vực khác: Phí: 600.000, Lệ phí: 50.000

Trường hợp chứng nhận quyn sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (không phải là nhà ở)

- Khu vực các phường: Phí: 200.000, Lệ phí: 40.000

- Khu vực khác: Phí: 100.000, Lệ phí: 25.000

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(5) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

(6) Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ

(7) Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

11.

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

BTM-KHA-265145

14 ngày ktừ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong đó: UBND huyện là 03 ngày; Phòng TNMT: 05 ngày, Chi nhánh VPĐK là 02 ngày; cơ quan xác đnh NVTC là 03 ngày, Bộ phận Một cửa là 01 ngày

Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Trường hợp chỉ chứng nhận quyền sử dụng đất

- Khu vực các phường: Phí: 100.000, Lệ phí: 20.000

- Khu vực khác: Phí: 100.000, Lệ phí: 15.000

Trường hợp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Khu vực các phưng: Phí: 200.000, Lệ phí: 40.000

- Khu vực khác: Phí: 100.000, Lệ phí: 25.000

(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

(5) Nghị đnh số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ

(6) Nghị đnh 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ

(7) Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hi đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

2. Danh mc thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố TTHC

Căn cứ pháp lý

1.

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đi với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

2.

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chun hóa

3.

Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

4.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất (trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất)

Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

5.

Trình tự, thủ tục xác định lại diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận

Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

6.

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

7.

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (bao gồm thẩm định nhu cầu sử dụng đất)

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

8.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất đi với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

9.

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

10.

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

11.

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chun hóa

12.

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

13.

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

14.

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

15.

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy đnh của pháp luật đất đai do người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

16.

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

17.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đt trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giy chứng nhận.

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

18.

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất.

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

19.

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

20.

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất.

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

21.

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

22.

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, nhân.

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

23.

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở t nhiên; thay đi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giy chứng nhận

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

24.

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyn nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

25.

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tin hàng năm

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

26.

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn lin với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp.

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

27.

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc tthuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phục vụ chuẩn hóa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1003/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1003/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2019
Ngày hiệu lực09/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(16/05/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1003/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1003/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính đất đai Ủy ban nhân dân huyện Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1003/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính đất đai Ủy ban nhân dân huyện Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1003/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành09/04/2019
        Ngày hiệu lực09/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (16/05/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1003/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính đất đai Ủy ban nhân dân huyện Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1003/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính đất đai Ủy ban nhân dân huyện Khánh Hòa

            • 09/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực