Quyết định 1013/1999/QĐ-TTNN

Quyết định 1013/1999/QĐ-TTNN quy định thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính do Tổng Thanh tra Nhà nước ban hành

Quyết định 1013/1999/QĐ-TTNN thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính đã được thay thế bởi Quyết định 583/2004/QĐ-TTNN thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính và được áp dụng kể từ ngày 25/05/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 1013/1999/QĐ-TTNN thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính


THANH TRA NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1013/1999/QĐ-TTNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 1999 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI NÂNG NGẠCH THANH TRA VIÊN LÊN THANH TRA VIÊN CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm và quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Quyết định số 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12/2/1999 của Bộ trưởng-Trưởng ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức;
Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ tại công văn số 607/BTCCBCP-CCVC ngày 5 tháng 11 năm 1999 về việc thoả thuận ban hành quy định thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính ngành Thanh tra;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BTCCBCP (để biết);
- Lãnh đạo TTNN;
- Thanh tra các Bộ, ngành, Tỉnh, TP;
- Các đơn vị thuộc TTNN
- Lưu VP, TCCB

TỔNG THANH TRA NHÀ NƯỚC 
Tạ Hữu Thanh

 QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THI NÂNG NGẠCH THANH TRA VIÊN LÊN THANH TRA VIÊN CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1013 /1999/QĐ-TCCB  ngày 25 tháng 11 năm 1999 của Tổng Thanh tra Nhà nước)

I/- QUY ĐỊNH CHUNG:

1- Điều kiện dự thi:

1.1- Cơ quan, đơn vị có nhu cầu, vị trí làm việc của ngạch Thanh tra viên chính.

1.2- Thanh tra viên (04.025) có đủ các điều kiện sau được cơ quan tổ chức cho thi lên ngạch Thanh tra viên chính( 04.024).

1.2.1- Có các văn bằng chứng chỉ sau:

a- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

b- Trình độ chính trị trung cấp.

c- Chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước.

d- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra Nhà nước.

e- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.

1.2.2- Có phẩm chất đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không trong thời gian bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên.

2- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

2.1- Đơn xin dự thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính ( theo mẫu số 2 ban hành kèm theo QĐ số 27/1999/QĐ-BTCCBCP ngày 16/7/1999) của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ.

2.2- Bản đánh giá, nhận xét của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công chức về: Phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, Pháp luật, chính sách của Nhà nước; ý thức tổ chức kỷ luật lao động; trình độ, năng lực và hiệu quả trong công tác; quan hệ với đồng nghiệp.

2.3 - Các văn bằng chứng chỉ phôtôcópy (có xác nhận của cơ quan quản lý, sử dụng công chức).

2.4- Bản khai lý lịch khoa học dự thi nâng ngạch (theo mẫu).

2.5- Hai ảnh cỡ 4x6 và hai phong bì dán tem ghi địa chỉ liên lạc.

Hồ sơ của người dự thi được đựng trong một tuí hồ sơ cỡ 21x32 và gửi về Hội đồng sơ tuyển của Bộ, Tỉnh.

3- Về hình thức thi: Gồm 3 phần:

a- Thi viết.

b- Thi vấn đáp.

c- Thi ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng (Anh, Pháp, Đức, Trung, Nga) trình độ B.

II/- NỘI DUNG THI:

1- Thi viết tập trung vào những nội dung chính sau:

1.1- Quan điểm đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước quy định về xây dựng Nhà nước pháp quyền cải cách hành chính.

1.2- Một số nội dung về Pháp lệnh Cán bộ- công chức, Pháp lệnh Chống tham nhũng, Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

1.3- Một số nội dung về Pháp lệnh Thanh tra, Luật khiếu nại, tố cáo, các văn bản pháp luật khác về tổ chức hoạt động thanh tra và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

1.4- Nội dung cơ bản về nghiệp vụ thanh tra, xét khiếu tố, quản lý Nhà nước về công tác thanh tra.

1.5- Quy chế đoàn thanh tra; quy trình, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1.6- Viết và trả lời về các tình huống thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, soạn thảo văn bản kết luận, kiến nghị sử lý thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2- Thi vấn đáp: Nội dung thi vấn đáp nhằm đánh giá năng lực, phương pháp xử lý các vấn đề thực tiễn và những hiểu biết chung về kinh tế, xã hội và tổ chức hoạt động thanh tra của thí sinh bao gồm:

2.1- Một số kiến thức về quản lý Nhà nước nói chung và quản lý Nhà nước về thanh tra, xét khiếu tố.

2.3- 2.2 Những kiến thức về kinh tế, xã hội, kinh nghiệm thực tiễn hoạt động thanh tra, xét khiếu tố của ngành, địa phương, những giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

2.4- Kiến thức về nghiệp vụ thanh tra, xét khiếu tố.

Nêu một vài tình huống trong hoạt động thanh tra, xét khiếu tố, yêu cầu thí sinh đề xuất cách giải quyết.

2.5- Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức Thanh tra.

3- Ngoại ngữ: Thi một trong năm thứ tiếng (Anh, Pháp, Trung, Nga, Đức) trình độ B.

III/- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Hàng năm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng đề án theo quy định tại điểm 3 mục 5 của Thông tư số 95/1998/NĐ-CP">04/1999/TT-TCCP ngày 20/3/1999 gửi về Thanh tra Nhà nước để thống nhất ý kiến với Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về chỉ tiêu dự thi và việc tổ chức thi.

Trên cơ sở chỉ tiêu được phân bổ, các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc sơ tuyển theo quy chế chung về thi nâng ngạch ban hành kèm theo Quyết định số 150/ 1999/QĐ -TCCP ngày 12/2/1999 của Bộ trưởng- Trưởng ban TCCBCP và lập danh sách thí sinh dự thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính, kèm theo hồ sơ gửi về Hội đồng thi nâng ngạch của Thanh tra Nhà nước.

2- Việc tổ chức thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính cho công chức Thanh tra do Thanh tra Nhà nước phối hợp với Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ thực hiện theo quy chế thi nâng ngạch.

3- Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Thanh tra Nhà nước nghiên cứu giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1013/1999/QĐ-TTNN

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1013/1999/QĐ-TTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/11/1999
Ngày hiệu lực 10/12/1999
Ngày công báo 15/01/2000
Số công báo Số 2
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/05/2004
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1013/1999/QĐ-TTNN

Lược đồ Quyết định 1013/1999/QĐ-TTNN thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1013/1999/QĐ-TTNN thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1013/1999/QĐ-TTNN
Cơ quan ban hành Thanh tra Nhà nước
Người ký Tạ Hữu Thanh
Ngày ban hành 25/11/1999
Ngày hiệu lực 10/12/1999
Ngày công báo 15/01/2000
Số công báo Số 2
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 25/05/2004
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 1013/1999/QĐ-TTNN thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1013/1999/QĐ-TTNN thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính