Quyết định 102/2004/QĐ-UB

Quyết định 102/2004/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 102/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn bộ máy mối quan hệ công tác Ban Tôn giáo Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 125/2008/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 102/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn bộ máy mối quan hệ công tác Ban Tôn giáo Bắc Ninh


UBND TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/2004/QĐ-UB

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 06 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN TÔN GIÁO TỈNH BẮC NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 25/2004/TT-BNV ngày 19/4/2004 của Bộ Nội vụ, về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác Tôn giáo thuộc UBND các cấp.

Xét đề nghị của Ban Tôn giáo tỉnh và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 34/TTr-SNV ngày 17/6/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2: Quyết định này thay thế cho Quyết định số 111/2002/QĐ-UB ngày 11/9/2002 và Quyết định số 32/2002/QĐ-UB ngày 05/4/2002 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sắp xếp tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ; các Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

UBND TỈNH BẮC NINH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ngọ

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN TÔN GIÁO TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 102/2004/ QĐ-UB ngày 30/6/2004 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Điều 1: Chức năng.

Ban Tôn giáo tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác Tôn giáo tại địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh, góp phần đảm bảo sự thống nhất quản lý trong lĩnh vực công tác Tôn giáo từ Trung ương đến địa phương.

Ban Tôn giáo có chức năng quản lý công tác tôn giáo chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ Ban Tôn giáo Chính phủ.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn.

2.1. Trình UBND tỉnh quyết định, chỉ thị về lĩnh vực công tác tôn giáo thuộc phạm vi quản lý.

2.2. Trình UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm, các dự án quan trọng thuộc lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

2.4. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện trên địa bàn; địa phương các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; đảm bảo quyền tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật; bảo đảm sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật; chống mọi hành vi xâm phạm tự do tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.

2.5. Giúp UBND xem xét việc đề nghị sửa chữa các công trình thờ tự, tôn giáo của tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật;

2.6. Được UBND tỉnh uỷ quyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp thẩm định các yêu cầu của các tổ chức và cá nhân tôn giáo trên mọi lĩnh vực như:

- Tổ chức Đại hội, hội nghị của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

- Việc nhập tu, bổ nhiệm, phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên phạm vi tỉnh.

2.7. Giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động quốc tế của nhà tu hành chức sắc, nhân sỹ tôn giáo theo quy định của pháp luật.

2.8. Làm đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

2.9. Tham gia quản lý các khu Di tích lịch, danh lam thắng cảnh có liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

2.10. Nghiên cứu xây dựng, đề xuất với UBND tỉnh về chính sách và thực hiện chính sách đối với tổ chức tôn giáo và chức sắc, nhân sỹ tôn giáo theo phân cấp của cơ quan có thẩm quyền.

2.11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, MTTQ và đoàn thể quần chúng có liên quan trong việc tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân, tín đồ, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo tại địa phương.

2.12. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về lĩnh vực công tác tôn giáo và các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

2.13. Thực hiện công tác khen thưởng và đề xuất với cấp có thẩm quyền khen thưởng theo thẩm quyền về lĩnh vực công tác tôn giáo.

2.14. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

2.15. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác tôn giáo đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2.16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, cung cấp số liệu vào công tác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ.

2.17. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với UBND tỉnh và Ban Tôn giáo Chính phủ.

2.18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

2.19. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

2.20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Điều 3: Tổ chức bộ máy và biên chế.

3.1. Lãnh đạo Ban:

- Ban Tôn giáo có Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

- Trưởng Ban là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Ban Tôn giáo.

- Phó Trưởng ban là người giúp việc Trưởng Ban, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Trưởng Ban phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được giao.

3.2. Các tổ chức giúp việc Trưởng ban gồm có:

- Văn phòng và Thanh tra.

- Phòng nghiệp vụ quản lý công tác tôn giáo.

3.3. Biên chế:

Căn cứ vào khối lượng, tính chất và đặc điểm cụ thể của công tác tôn giáo của tỉnh, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định biên chế cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của Ban.

Điều 4: Mối quan hệ công tác.

4.1. Ban Tôn giáo tỉnh chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tôn giáo của Chính phủ.

4.2. Đối với các Sở, ban, ngành của tỉnh: Ban Tôn giáo phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể quần chúng trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

4.3. Đối với UBND các huyện, thị xã: Ban Tôn giáo phối hợp với UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, các Quyết định của UBND tỉnh về các hoạt động Tôn giáo ở địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Tổ chức thực hiện.

5.1. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 111/2002/QĐ-UB ngày 11/9/2002 và Quyết định số 32/2002/QĐ-UB ngày 05/4/2002 của UBND tỉnh, về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, sắp xếp tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tôn giáo tỉnh Bắc Ninh và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

5.2. Căn cứ nội dung quy định trên, Trưởng ban, Ban Tôn giáo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã triển khai tổ chức thực hiện.

5.3. Trưởng ban, Ban Tôn giáo tỉnh có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của Ban Tôn giáo, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn.

5.4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Trưởng ban, Ban Tôn giáo tỉnh có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu102/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2004
Ngày hiệu lực15/07/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2008
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 102/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn bộ máy mối quan hệ công tác Ban Tôn giáo Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 102/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn bộ máy mối quan hệ công tác Ban Tôn giáo Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu102/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Công Ngọ
       Ngày ban hành30/06/2004
       Ngày hiệu lực15/07/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2008
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 102/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn bộ máy mối quan hệ công tác Ban Tôn giáo Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 102/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn bộ máy mối quan hệ công tác Ban Tôn giáo Bắc Ninh