Quyết định 1020/2008/QĐ-UBND

Quyết định 1020/2008/QĐ-UBND sáp nhập Ban Thi đua-Khen thưởng và bộ phận làm công tác tôn giáo của Ban Dân tộc-Tôn giáo vào Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Quyết định 1020/2008/QĐ-UBND sáp nhập Ban Thi đua-Khen thưởng công tác tôn giáo


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1020/2008/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 16 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG VÀ BỘ PHẬN LÀM CÔNG TÁC TÔN GIÁO CỦA BAN DÂN TỘC-TÔN GIÁO VÀO SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số: 131/2008/NQ-HĐND ngày 01/4/2008 của HĐND tỉnh Phú Thọ Phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Ban Thi đua-Khen thưởng và bộ phận làm công tác tôn giáo của Ban Dân tộc-Tôn giáo vào Sở Nội vụ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ trình UBND tỉnh ban hành.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 888/2006/QĐ-UBND ngày 29/3/2006 của UBND tỉnh V/v thành lập Ban Thi đua-Khen thưởng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ (2b- để lưu HS);
- Như điều 3;
- Công báo (2b);
- Lưu VT, TK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1020/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1020/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2008
Ngày hiệu lực16/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1020/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1020/2008/QĐ-UBND sáp nhập Ban Thi đua-Khen thưởng công tác tôn giáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1020/2008/QĐ-UBND sáp nhập Ban Thi đua-Khen thưởng công tác tôn giáo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1020/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýNguyễn Doãn Khánh
       Ngày ban hành16/04/2008
       Ngày hiệu lực16/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1020/2008/QĐ-UBND sáp nhập Ban Thi đua-Khen thưởng công tác tôn giáo

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1020/2008/QĐ-UBND sáp nhập Ban Thi đua-Khen thưởng công tác tôn giáo

           • 16/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực