Quyết định 1021/QĐ-UBND

Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Quyết định 1021/QĐ-UBND 2008 phê duyệt tổ chức bộ máy nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 11/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức sở nông nghiệp Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 11/04/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1021/QĐ-UBND 2008 phê duyệt tổ chức bộ máy nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1021/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 14 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Xét Tờ trình số 72/TTr- SNN ngày 17/6/2008 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Đề án số 01/ĐA-SNN ngày 12/6/2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh:

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Thực hiện các mặt công tác khác theo sự chỉ đạo của Bộ, Ngành Trung ương và của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn ở địa phương.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

 a) Lãnh đạo Sở:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Giám đốc và các Phó Giám đốc; Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Phòng Tổ chức cán bộ.

- Phòng Kế hoạch- Tài chính.

- Phòng Chuyên môn- Kỹ thuật.

- Phòng Quản lý dự án và xây dựng công trình.

3. Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm:

a) Các đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành:

- Chi cục Chăn nuôi- Thú y.

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Chi cục Kiểm lâm.

- Chi cục Phát triển nông thôn.

- Chi cục Quản lý chất lượng nông- lâm- thuỷ sản ( thành lập mới ).

- Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống lụt, bão ( thay đổi tên gọi và bổ sung chức năng ).

- Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản ( thay đổi tên gọi và bổ sung chức năng ).

- Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản ( thành lập mới ).

b) Các đơn vị sự nghiệp:

- Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư ( trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư ).

- Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Trung tâm Giống Nông nghiệp.

- Trung tâm Giống Thuỷ sản.

- Trung tâm Huấn luyện chăn nuôi bò.

- Bến cá Định An Trà Cú.

- Cảng cá Láng Chim Duyên Hải.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Xây dựng các đề án đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở dự kiến thành lập mới, đổi tên, sáp nhập đã nêu trong Đề án số 01/ĐA-SNN ngày 12/6/2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Về biên chế: căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị và theo hướng dẫn của Bộ, Ngành Trung ương, hàng năm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

+ Ngoài các đơn vị sự nghiệp đã nêu trên; tuỳ tình hình thực tế của địa phương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất UBND tỉnh xem xét thành lập thêm các đơn vị sự nghiệp khác theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 29/2005/QĐ-UBND ngày 14/6/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn và Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thủy sản tỉnh Trà Vinh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở - Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện- thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2008
Ngày hiệu lực14/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1021/QĐ-UBND 2008 phê duyệt tổ chức bộ máy nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1021/QĐ-UBND 2008 phê duyệt tổ chức bộ máy nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1021/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Hoàn Kim
       Ngày ban hành14/07/2008
       Ngày hiệu lực14/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2016
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1021/QĐ-UBND 2008 phê duyệt tổ chức bộ máy nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1021/QĐ-UBND 2008 phê duyệt tổ chức bộ máy nhiệm vụ quyền hạn Sở Nông nghiệp Trà Vinh