Quyết định 1024/QĐ-UBND

Quyết định 1024/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định hướng dẫn thi hành do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1024/QĐ-UBND 2014 thực hiện Luật Đất đai 2013 Nghị định hướng dẫn Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1024/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 313/TTr-STNMT ngày 28 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai, thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị nội dung triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KTN - Hiệu 100 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai, để đảm bảo việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên địa bàn tỉnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014; nhằm bảo đảm công tác quản lý đất đai được chặt chẽ, sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn lực đất đai, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững;

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác quản lý, sử dụng đất đai, tạo sự chuyển biến tích cực, đưa công tác quản lý và sử dụng đất ngày càng nề nếp, kỷ cương theo quy định của pháp luật; sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai một cách hợp lý, hiệu quả, hạn chế các vi phạm pháp luật về đất đai, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành phải được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, có chất lượng đến các cấp (tỉnh, huyện, xã) và các ngành, các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về ý thức, trách nhiệm trong các cơ quan quản lý nhà nước cũng như trong mọi tổ chức, công dân về thực hiện Luật đất đai;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai; tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt là những vụ việc tồn đọng kéo dài.

- Các cấp, các ngành có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về lực lượng, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Đất đai năm 2013.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Triển khai học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến giới thiệu Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

1.1. Tổ chức Hội nghị triển khai, học tập, nghiên cứu, phổ biến, giới thiệu Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

a) Đối với cấp tỉnh

- Thành phần dự Hội nghị:

Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; các tổ chức đoàn thể ở tỉnh; Thường trực huyện ủy, thành ủy; Đảng ủy trực thuộc; Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Hạ tầng kinh tế, Quản lý đô thị, Chi cục thuế; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm phát triển quỹ đất; đại diện một số tổ chức sử dụng đất; cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường: 150 người

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 01 ngày vào tháng đầu Quý III năm 2014 (sau khi có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai)

- Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện, bố trí những đồng chí có đủ năng lực, trình độ để truyền đạt, hoặc Báo cáo viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tài liệu triển khai: Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành

b) Ở cấp huyện

- Thành phần dự hội nghị: Thường trực huyện ủy, thành ủy, HĐND, UBND huyện, trưởng, phó các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể ở huyện; Thường trực đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã; cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn; đại diện một số tổ chức sử dụng đất;

- Thời gian: 01 ngày vào tháng thứ hai của quý III năm 2014 (sau Hội nghị cấp tỉnh), Sau hội nghị các huyện, thành phố báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp.

- Cơ quan thực hiện: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện, bố trí những đồng chí có đủ năng lực, trình độ để truyền đạt. Trường hợp các huyện không bố trí được thì liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để sở bố trí cán bộ của Sở.

- Tài liệu triển khai, tập huấn: Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Ở cấp xã

- Thành phần dự hội nghị: Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, trưởng, phó các ban, tổ chức đoàn thể các xã, phường, thị trấn và đại diện các bản

- Tài liệu triển khai: Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thời gian thực hiện: 01 ngày vào quý IV, sau Hội nghị cấp huyện

- Cơ quan thực hiện: Cán bộ địa chính cấp xã chủ trì, tham mưu cho UBND cấp xã tổ chức thực hiện. Giảng viên là cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường.

d) Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh

Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ công chức, viên chức trong ngành

- Tài liệu phổ biến, quán triệt: Luật Đất đai năm 2013 và các nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành

1.2. Tổ chức việc tuyên truyền giáo dục, phổ biến Luật đất đai

Các cấp, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung thiết thực và hình thức phù hợp đối với từng đối tượng để chuyển tải đầy đủ các nội dung của Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan để mọi tầng lớp nhân dân nắm vững và thực hiện đúng quy định của Luật bằng nhiều hình thức: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phát hành tài liệu hỏi đáp, tờ rơi tuyên truyền về quản lý, sử dụng đất đai, hỏi đáp thông qua cổng thông tin điện tử; tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, tổ chức những cuộc thi tìm hiểu về pháp luật đất đai; xây dựng và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục phù hợp từ cấp xã đến huyện và tỉnh. Phát huy vai trò của hệ thống đài truyền thanh, truyền hình các cấp và tủ sách pháp luật cơ sở …. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức cấp hành pháp luật đất đai của cán bộ và nhân dân;

- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2014 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, ban hành những văn bản về quản lý đất đai của tỉnh cụ thể hóa Luật Đất đai

- Rà soát các văn bản UBND tỉnh đã ban hành về quản lý và sử dụng đất đai để xác định những văn bản cũ hết hiệu lực thi hành, hoặc không còn phù hợp với nội dung Luật Đất đai để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm thuận tiện, phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2015. Trước mắt, trong năm 2014 thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở; quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Bộ thủ tục hành chính.

3. Tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường

3.1. Cấp tỉnh

- Thành phần tham dự: Cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở

- Nội dung: Luật Đất đai năm 2013; các Nghị định hướng dẫn thi hành; các Thông tư có liên quan, Công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2015.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí những đồng chí đủ năng lực, trình độ để truyền đạt

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2014.

3.2. Cấp huyện

- Thành phần tham dự: Cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức thuộc quản lý tài nguyên và môi trường cấp xã.

- Nội dung: Luật Đất đai năm 2013; các Nghị định hướng dẫn thi hành; các Thông tư có liên quan, Công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2015.

- Cơ quan thực hiện: phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện, bố trí những đồng chí có đủ năng lực, trình độ để truyền đạt. Trường hợp các huyện không bố trí được thì liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để sở bố trí cán bộ của Sở

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2014

4. Kiện toàn hệ thống tổ chức cơ quan Tài nguyên và Môi trường các cấp (tỉnh, huyện, xã)

- Rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường từ cấp tỉnh tới cấp xã, bảo đảm đúng, đủ về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai.

Thời gian thực hiện: Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, phấn đấu hoàn thành năm 2015 - 2016

5. Kinh phí thực hiện

- UBND tỉnh đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai ở cấp tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành bao gồm:

+ Kinh phí triển khai, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai;

+ Kinh phí để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch này và quy định của Luật Đất đai đối với phần đối ứng của cấp tỉnh theo đúng quy định.

- UBND cấp huyện đảm bảo kinh phí tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai ở cấp huyện và thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành bao gồm:

+ Kinh phí triển khai, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai;

+ Kinh phí để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch này và quy định của Luật đất đai đối với phần kinh phí cấp huyện được trích lại theo quy định.

Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện theo phân cấp ngân sách và theo quy định tài chính hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh:

+ Xây dựng dự toán kinh phí tổ chức triển khai, tập huấn, tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch này và quy định của Luật Đất đai;

+ Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến, quán triệt Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành ở cấp tỉnh; mời giảng viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt (nếu cần).

+ Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, Báo Sơn La và các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Website của Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Rà soát các văn bản về đất đai của tỉnh, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định cụ thể hóa theo phân cấp phù hợp với các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát, sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính.

+ Tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng chỉ đạo của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ;

+ Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020); quản lý chặt chẽ quỹ đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;

+ Xây dựng bảng giá các loại đất theo quy định;

+ Kiểm tra việc quản lý sử dụng các loại đất và việc sử dụng đất của các tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Thành lập Hội đồng thẩm định giá đất để thực hiện việc định giá đất cụ thể theo quy định.

+ Kiện toàn bộ máy và cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý đất đai; kiện toàn chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm phát triển quỹ đất.

- Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về pháp luật Đất đai của Trung ương, của tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tồn đọng;

- Đôn đốc các công ty nông, lâm nghiệp hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất chi tiết theo quy định; hoàn thành rà soát, cắm mốc ranh giới các nông lâm trường, tổ chức bàn giao quỹ đất cho địa phương quản lý, sử dụng.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đất đai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020); hướng dẫn cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để thi hành Luật Đất đai;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật Đất đai.

2. Giao Sở Tư Pháp

- Tham mưu tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục Luật Đất đai đến các tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu (bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc) để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai rộng rãi trong nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát những văn bản chính sách về đất đai của tỉnh đã ban hành;

- Thẩm định các văn bản về quản lý và sử dụng đất đai; thủ tục hành chính về đất đai trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

3. Giao Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo các nội dung công việc tại Kế hoạch này; hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan rà soát các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách tài chính đất đai, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn ở địa phương và quy định của pháp luật.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo các nội dung công việc tại Kế hoạch này;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai theo đúng quy định của Luật Đất đai. Tăng cường kiểm tra, rà soát việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các tổ chức, cá nhân sử dụng đất

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định các dự án quy hoạch.

5. Giao Sở Xây dựng

- Chủ trì thẩm định các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phát triển đô thị làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Hướng dẫn các huyện, thành phố đẩy mạnh việc quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư nông thôn, trú trọng các quy hoạch có nhu cầu sử dụng đất để đưa ra đấu giá tạo nguồn thu cho ngân sách.

- Kiểm tra việc sử dụng đất của các dự án khu đô thị, khu công nghiệp; các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở sản xuất, trụ sở làm việc và đất ở tại các đô thị.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch chi tiết, quy hoạch phát triển đô thị.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020);

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thị trường bất động sản, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội.

6. Giao Thanh tra Nhà nước tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tồn đọng;

 - Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.

7. Giao Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố giải quyết tranh chấp địa giới hành chính các cấp;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp kiện toàn tổ chức, bộ máy ngành tài nguyên và môi trường ở cả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã).

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác quản lý đất đai các cấp; kiện toàn chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm phát triển quỹ đất; giải quyết các nội dung về đất đai liên quan đến tổ chức tôn giáo.

8. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì thẩm định quy hoạch sản xuất nông nghiệp, bố trí các khu vực sản xuất tập trung, liền vùng, liền khoảnh, xây dựng các vùng sản xuất cây con chủ lực. Hướng dẫn các hộ nông dân dồn điền, đổi thửa tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh phù hợp với quy định của Luật đất đai khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020);

+ Thẩm định các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Kiểm tra đất nông, lâm nghiệp của các công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý sử dụng; thực hiện xác định cắm mốc ranh giới đất nông, lâm trường.

- Đôn đốc các công ty nông, lâm nghiệp hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất chi tiết.

9. Giao Sở Lao động thương binh và xã hội

Xây dựng chính sách giải quyết việc làm cho các hộ có đất bị thu hồi; hướng dẫn các chế độ chính sách cho các đối tượng lao động thuộc các tổ chức bị thu hồi hết đất.

10. Giao Sở Thông tin và truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan củng cố, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ báo chí… cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên viết tin, báo chuyên đề về pháp luật nói chung, pháp luật Đất đai nói riêng; tổ chức biên soạn tài liệu, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử của tỉnh.

Đăng toàn văn Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật trên trang Công thông tin điện tử tỉnh tại Website: http://www.sonla.gov.vn để đảm bảo cho việc tra cứu, tìm hiểu Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 được dễ dàng và sâu rộng cho người sử dụng đất cũng như các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện công khai tuyên truyền Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các mạng thông tin điện tử

- Tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về đất đai và tài sản gắn liền với đất theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, phục vụ đa mục tiêu để đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai ở 3 cấp.

11. Giao Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Sơn La

Theo chức năng nhiệm vụ thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Đất đai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tăng cường thời lượng; tổ chức biên soạn tài liệu, viết tin, bài, tọa đàm, phỏng vấn.

Xây dựng riêng 01 chuyên mục để giới thiệu Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013 trong thời gian 03 tháng liên tiếp (tháng 7, tháng 8 và tháng 9). Tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc để phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013.

12. Giao UBND các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, bố trí đủ kinh phí đảm bảo tổ chức triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị ở cấp huyện

- Tổ chức triển khai, tập huấn; tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai cho các đối tượng trên địa bàn;

- Tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng chỉ đạo của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo hoàn thành quy hoạch sử dụng đất của các đơn vị còn lại; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện phù hợp với quy định của Luật Đất đai khi lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020); xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định; quản lý chặt chẽ quỹ đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đặc dụng;

- Tổ chức kiểm tra việc quản lý sử dụng các loại đất và việc sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định;

- Phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất của các công ty nông, lâm nghiệp; tổ chức việc giao đất nông, lâm nghiệp cho các đối tượng đối với diện tích đất đã thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp;

- Giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất tồn đọng theo thẩm quyền;

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh để tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra theo các nội dung kế hoạch đề ra;

- Chỉ đạo đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung của Luật đất đai, các nghị định của Chính Phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành và quy định của UBND tỉnh một cách nghiêm túc, khẩn trương theo yêu cầu;

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng bảng giá đất của tỉnh theo quy định; thực hiện việc cắm mốc ranh giới của các công ty nông, lâm nghiệp theo dự án đã phê duyệt.

- Kiện toàn bộ máy và cán bộ làm công tác quản lý đất đai cấp huyện, xã đáp ứng yêu cầu tăng cường công tác quản lý đất đai.

13. Giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến mọi đối tượng trên địa bàn, lĩnh vực công tác nhằm nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ của mình.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013; đưa đất vào sử dụng có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến,, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt pháp luật đất đai, giám sát việc thực hiện thi hành Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các cấp nghiêm túc thực hiện kế hoạch triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, tháo gỡ./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1024/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1024/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2014
Ngày hiệu lực06/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1024/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1024/QĐ-UBND 2014 thực hiện Luật Đất đai 2013 Nghị định hướng dẫn Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1024/QĐ-UBND 2014 thực hiện Luật Đất đai 2013 Nghị định hướng dẫn Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1024/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành06/05/2014
        Ngày hiệu lực06/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1024/QĐ-UBND 2014 thực hiện Luật Đất đai 2013 Nghị định hướng dẫn Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1024/QĐ-UBND 2014 thực hiện Luật Đất đai 2013 Nghị định hướng dẫn Sơn La

           • 06/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực