Quyết định 1026/QĐ-UBND

Quyết định 1026/QĐ-UBND năm 2019 về bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 1026/QĐ-UBND 2019 quy định về bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1026/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 32/TTr-SVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số văn bản pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020;

2. Quyết định số 3325/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh Điều chỉnh Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 của UBND tỉnh Bình Dương;

3. Kế hoạch số 2269/KH-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về phát triển kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố triển khai Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản
QPPL-B Tư pháp;
- Bộ VHTT&
DL;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- UBND các huyện, thị xã, Tp.TDM;
- LĐVP, Tùng, TH;
- Trung tâm công báo, Website tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1026/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1026/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2019
Ngày hiệu lực19/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(15/05/2019)

Download Văn bản pháp luật 1026/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1026/QĐ-UBND 2019 quy định về bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1026/QĐ-UBND 2019 quy định về bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban tỉnh Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1026/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýĐặng Minh Hưng
       Ngày ban hành19/04/2019
       Ngày hiệu lực19/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tháng trước
       (15/05/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1026/QĐ-UBND 2019 quy định về bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1026/QĐ-UBND 2019 quy định về bãi bỏ văn bản pháp luật của Ủy ban tỉnh Bình Dương

           • 19/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực