Quyết định 1029/QĐ-UBND

Quyết định 1029/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Giáo dục nghề nghiệp được chuẩn hóa và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 1029/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1029/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN; GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC CHUẨN HÓA VÀ BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4632/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục th tục hành chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 194/TTr-SNV ngày 30 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Giáo dục nghề nghiệp được chuẩn hóa và ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu;

Cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, gồm 02 (hai) thủ tục hành chính tại Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Phụ lục 1)

2. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, gồm 05 (năm) thủ tục hành chính được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tại Quyết định số 4632/QĐ-BGDĐT và Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công btại Quyết định s 391/QĐ-LĐTBXH (Phụ lục 2)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các PCVPUBND t
nh;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- Bưu điện t
nh;
- Lưu: VT, KSTT - 42(TT)
.

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
(Ban
hành kèm theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bạc Liêu)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

PHÍ, L PHÍ (nếu có)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN (02 TTHC)

01

Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành ph Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

- Nộp trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính.

Không quy định

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư và hoạt động trong giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phquy định về đầu tư và hot động trong giáo dục.

02

Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

- Nộp trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính.

Không quy định

- Nghị định s46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư và hoạt động trong giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư và hoạt động trong giáo dục

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ

SỐ TT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ

(Quy định bãi bỏ TTHC)

LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ KHÁC (02 TTHC)

01

T-BLI-288170-TT

Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Chuẩn hóa dliệu

02

T-BLI-288171-TT

Thủ tục tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Chuẩn hóa dữ liệu

Tổng s: 02 thủ tc hành chính./.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN; GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP BAN HÀNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bạc Liêu)

SỐ TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

ĐỊA ĐIỂM THC HIN

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

PHÍ, L PHÍ (nếu có)

CĂN CỨ PHÁP LÝ

I

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUC DÂN (01 TTHC)

01

Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị ca tổ chức, cá nhân thành lập)

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành ph Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

- Np trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính.

Không quy định

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư và hoạt động trong giáo dục.

- Nghị đnh số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đnh số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phquy định về đầu tư và hoạt động trong giáo dục

II

LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (02 TTHC)

01

Thủ tục thành lập hội đồng trường, bnhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành ph Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

- Nộp trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính.

Không quy định

- Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường cao đẳng.

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều ca các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

02

Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu (Đường Nguyễn Văn Linh, Phường 1, thành ph Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

- Nộp trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính.

Không quy định

nt

Tổng số gồm: 03 thủ tc hành chính.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1029/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1029/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2019
Ngày hiệu lực05/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1029/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1029/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1029/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1029/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýDương Thành Trung
        Ngày ban hành05/06/2019
        Ngày hiệu lực05/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1029/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1029/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính Giáo dục Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

           • 05/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực