Quyết định 103/2007/QĐ-UBND

Quyết định 103/2007/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 103/2007/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Bắc Giang đã được thay thế bởi Quyết định 234/QĐ-UBND năm 2010 hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 103/2007/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Bắc Giang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 103/2007/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 06 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu học phí, quản lý và sử dụng học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và các văn bản của Nhà nước hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 56/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Qui chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1116/TTr- SGTVT ngày 04/12/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Có bảng phụ lục mức thu kèm theo).

Việc quản lý, sử dụng đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và các mức thu học phí còn lại không Qui định tại Quyết định này thì thực hiện theo Qui định tại Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 04 năm 2007 của Bộ Tài chính và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. các qui định trước trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ GTVT, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính (báo cáo);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
-  VKS, TAND tỉnh;
- LĐVP, CN, TPKT, TTCB;
- Lưu VT, KT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Thân Văn Mưu

 

PHỤ LỤC

MỨC THU HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
(Kèm theo Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007)

Số TT

Loại Giấy chứng nhận, hạng giấy phép lái xe

Chương trình đào tạo

Mức thu theo từng học phần

A

B

C

D

1

B1 (ôtô khách đến 9 chỗ ngồi, ôtô tải, đầu kéo có rơ móc có trọng tải dưới 35000kg không kinh doanh vận tải)

- Học luật GTĐB

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

156.000

132.000

 

2.442.000

2.730.000

2

B2 (ôtô khách đến 9 chỗ ngồi, ôtô tải, đầu kéo có rơ móc có trọng tải dưới 3500kg có kinh doanh vận tải)

- Học luật GTĐB

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

156.000

192.000

 

2.904.000

3.252.000

3

C (ôtô tải, đầu kéo có rơ móc có trọng tải từ 3500kg trở lên)

- Học luật GTĐB

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

156.000

240.000

 

4.254.000

4.650.000

4

Chuyển cấp từ C lên D

- Học luật GTĐB

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

120.000

144.000

 

1.536.000

1.800.000

5

Chuyển cấp từ D lên E

- Học luật GTĐB

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

120.000

144.000

 

1.536.000

1.800.000

6

Chuyển cấp từ B2 lên C (3500kg)

- Học luật GTĐB

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

120.000

144.000

 

1.536.000

1.800.000

7

Chuyển cấp từ B2 lên D (chở người từ 10-30 người)

- Học luật GTĐB

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

120.000

180.000

 

2.280.000

2.580.000

8

Chuyển cấp từ C lên E (chở trên 30 người)

- Học luật GTĐB

- Học các môn cơ sở

- Học kỹ thuật lái xe và thực hành lái xe

Cộng

120.000

180.000

 

2.280.000

2.580.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 103/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu103/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực03/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 103/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 103/2007/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 103/2007/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu103/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýThân Văn Mưu
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực03/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 103/2007/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 103/2007/QĐ-UBND quy định mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Bắc Giang