Quyết định 10314/QĐ-UBND

Quyết định 10314/QĐ-UBND năm 2008 tiếp nhận, bố trí công tác và chế độ, chính sách đối với học sinh tốt nghiệp đại học tham gia Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định 10314/QĐ-UBND năm 2008 tiếp nhận, bố trí công tác, chế độ, chính sách đã được thay thế bởi Quyết định 27/2011/QĐ-UBND về Quy định việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 10314/QĐ-UBND năm 2008 tiếp nhận, bố trí công tác, chế độ, chính sách


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:10314/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN, BỐ TRÍ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THAM GIA ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRONG NƯỚC VÀ Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng tiếp nhận, bố trí công tác

Quyết định này quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chế độ, chính sách đối với học sinh tham gia Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Đề án 47) đã tốt nghiệp trở về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận, bố trí công tác

1. Các cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể thành phố Đà Nẵng;

2. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.

Điều 3. Điều kiện để tiếp nhận, bố trí công tác

1. Có kết quả học tập và bằng tốt nghiệp đại học đạt kết quả theo quy định tại hợp đồng thực hiện Đề án 47 (xếp từ loại khá trở lên, đạo đức tốt, không lưu ban trong quá trình học tập ở cơ sở đào tạo) và đúng với chuyên ngành được UBND thành phố cử đi đào tạo;

2. Có biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện Đề án 47 được ký kết giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với gia đình học sinh và học sinh;

3. Có hồ sơ, danh sách trích ngang và con người cụ thể đã tốt nghiệp đại học, được Cơ quan thường trực quản lý Đề án 47 bàn giao cho Sở Nội vụ;

4. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công tác.

Điều 4. Chế độ, chính sách

1. Người được tiếp nhận, bố trí công tác không tính trong chỉ tiêu biên chế, lao động được phân bổ hằng năm cho cơ quan, đơn vị;

2. Được bố trí việc làm theo đúng ngành nghề đào tạo và được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

3. Được hưởng lương và chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của nhà nước; đối với những người có bằng tốt nghiệp đại học tại cơ sở đào tạo ở nước ngoài và tốt nghiệp đại học loại giỏi tại cơ sở đào tạo ở trong nước thì được hưởng lương và phụ cấp theo quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, điều 6, Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

4. Sau 02 (hai) năm công tác nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhận xét, đánh giá tốt của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thì được ưu tiên xem xét đề nghị dự tuyển vào công chức, viên chức và sau 07 (bảy) năm công tác nếu có nguyện vọng chuyển đổi vị trí công tác thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết;

5. Được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo ở trong nước, nước ngoài và được hưởng chế độ trợ cấp đi học theo quy định hiện hành của nhà nước và của thành phố.

Điều 5. Trách nhiệm của người được bố trí công tác

1. Thực hiện thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý đúng theo quy định tại hợp đồng thực hiện Đề án 47;

2. Chấp hành nghiêm túc mọi sự phân công, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền. Đối với những trường hợp không thực hiện đúng hợp đồng và không nhận công tác thì phải bồi thường gấp 5 lần kinh phí đã được thành phố hỗ trợ trong quá trình học tập theo quy định tại hợp đồng;

3. Không ngừng phấn đấu, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức; phát huy tốt kiến thức đã được học tập trong quá trình công tác;

4. Trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định tiếp nhận, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền, phải đến cơ quan, đơn vị nhận công tác; trường hợp chưa đến nhận công tác thì phải báo cáo và được sự đồng ý của cơ quan, đơn vị;

5. Đối với những trường hợp sau khi tốt nghiệp đại học ở trong nước và ở nước ngoài theo Đề án 47 xếp hạng giỏi trở lên, đúng ngành nghề đào tạo của Đề án “Đào tạo 100 thạc sỹ, tiến sỹ tại các cơ sở nước ngoài” (gọi tắt là Đề án 393) và được cơ sở đào tạo đồng ý tiếp nhận học thạc sỹ, tiến sỹ thì được xem xét chuyển tiếp tham gia chương trình đào tạo theo Đề án 393 và do Cơ quan thường trực quản lý Đề án 47 đề nghị.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:

a) Trong tháng 10 hằng năm, báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) nhu cầu tiếp nhận những người tốt nghiệp đại học theo Đề án 47;

b) Quyết định phân công công tác, ký kết hợp đồng làm việc đối với những người được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, bố trí công tác. Sử dụng, quản lý, tạo điều kiện, môi trường làm việc thuận lợi và giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của nhà nước và của thành phố đối với những người được tiếp nhận, bố trí công tác;

c) Thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước các khoản kinh phí do thành phố hỗ trợ theo quy định tại hợp đồng thực hiện Đề án 47 và thông báo về địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan, đơn vị chuyển đến làm việc đối với các trường hợp không thực hiện đúng theo hợp đồng và báo cáo UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) và Cơ quan thường trực quản lý Đề án 47 để biết;

d) Thực hiện việc nhận xét, đánh giá kết quả công tác hằng năm theo quy định.

2. Giám đốc Sở Nội vụ:

a) Tiếp nhận hồ sơ, danh sách trích ngang và con người cụ thể đã tốt nghiệp đại học do Cơ quan thường trực quản lý Đề án 47 bàn giao. Việc bàn giao và tiếp nhận này phải có biên bản ký kết giữa 3 bên: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và học sinh; thông báo danh sách cho các cơ quan, đơn vị để xem xét, đăng ký tiếp nhận;

b) Quyết định tiếp nhận, bố trí công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý; phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện kiểm tra, theo dõi và báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện Quyết định này;

c) Tổng hợp nhu cầu tiếp nhận do các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện đăng ký để báo cáo UBND thành phố giao chỉ tiêu, ngành nghề đào tạo hằng năm và thực hiện việc bố trí công tác cho phù hợp.

3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn:

a) Thanh lý hợp đồng thực hiện Đề án 47 đã ký kết giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với gia đình học sinh và học sinh;

b) Bàn giao cho Sở Nội vụ hồ sơ, danh sách trích ngang và con người cụ thể đã tốt nghiệp đại học;

c) Báo cáo, đề xuất với UBND thành phố những trường hợp sau khi tốt nghiệp được chuyển tiếp tham gia chương trình đào tạo sau đại học và những trường hợp có nguyện vọng công tác ở các cơ quan, đơn vị không thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý.

4. Giám đốc Sở Tài chính tham mưu cho UBND thành phố bố trí dự toán ngân sách hằng năm để thực hiện chế độ, chính sách theo quy định đối với những người tốt nghiệp đại học theo Đề án 47 được tiếp nhận, bố trí công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý.

Điều 7. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có gì vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 8. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện; Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10314/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10314/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2008
Ngày hiệu lực23/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10314/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10314/QĐ-UBND năm 2008 tiếp nhận, bố trí công tác, chế độ, chính sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10314/QĐ-UBND năm 2008 tiếp nhận, bố trí công tác, chế độ, chính sách
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10314/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành13/12/2008
        Ngày hiệu lực23/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 10314/QĐ-UBND năm 2008 tiếp nhận, bố trí công tác, chế độ, chính sách

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 10314/QĐ-UBND năm 2008 tiếp nhận, bố trí công tác, chế độ, chính sách