Quyết định 8017/QĐ-UBND

Quyết định 8017/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành đã hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Quyết định 8017/QĐ-UBND năm 2012 văn bản pháp luật Đà Nẵng hết hiệu lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8017/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1152/TTr-STP ngày 21/9/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 137 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành đã hết hiệu lực thi hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Văn Hữu Chiến

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 8017 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

I. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 1997

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC
(VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 5071/1997/QĐ-UB ngày 22/12/1997 về việc tiêm phòng bệnh dại và xử lý chó chạy rông

Quyết định số 3863/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 về bãi bỏ Quyết định số 5071/QĐ-UB

II. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 1998

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC
(VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 4352/1998/QĐ-UB ngày 29/7/1998 Về việc Quy định mức thu học phí trong các trường công lập và lệ phí thi.

Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2010 - 2011

2

Quyết định số 4665/1998/QĐ-UB ngày 11/8/1998 Ban hành quy định về tổ chức và quản lý hoạt động các chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 29/03/2012 Ban hành quy định về Đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3

Quyết định số 6111/1998/QĐ-UB ngày 29/10/1998 Ban hành Quy định về việc khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện Đà Nẵng

Quyết định số 09/2011/QĐ-UB ngày 08/03/2011 Quản lý giá các loại dịch vụ khám, chữa bệnh và tiêm vaccin theo yêu cầu tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

4

Quyết định số 7538/1998/QĐ-UB ngày 28/12/1998 V/v “Thành lập Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề 05-06/CP thành phố Đà Nẵng”

Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 Về việc bãi bỏ Quyết định số 7538/1998/QĐ-UB ngày 28/12/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc thành lập trung tâm Giáo dục – Dạy nghề 05-06/CP thành phố Đà Nẵng

5

Quyết định số 7550/1998/QĐ-UBND ngày 28/12/1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban điều hành dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định số 7550/1998/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban điều hành dự án trồng mới 5 triệu ha rừng thành phố Đà Nẵng

III. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2000

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC
(VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 63/2000/QĐ-UBND ngày 15/6/2000 của UBND thành phố về việc cho phép thành lập Ban địa diện Hội người cao tuổi thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày16/7/2012 về việc bãi bỏ Quyết định số 63/2000/QĐ-UBND ngày 15/6/2000 của UBND thành phố về việc cho phép thành lập Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Đà Nẵng

2

Quyết định số 142/2000/QĐ-UB ngày 29/12/2000 Ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố

Quyết định số 23/2010/QĐ-UB ngày 10/8/2010 Về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

IV. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2001

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC
(VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 2775/QĐ-UB ngày 31/5/2001 Định hướng phát triển mạng lưới bán lẻ Gas.

Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 Ban hành Quy định về địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2

Quyết định số 60/2001/QĐ-UB ngày 10/5/2001 Phê duyệt đề án cai nghiện và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2001-2005.

Quyết định số 40/2010/QĐ-UB ngày 03/12/2010 Ban hành Quy chế Cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành Đà Nẵng

3

Quyết định số 138/2001/QĐ-UB ngày 11/9/2001 Ban hành Quy định quản lý và vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

Quyết định số 16/2012/QĐ-UB ngày 12/4/2012 Ban hành Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố

4

Quyết định số 147/2001/QĐ-UBND ngày 26/9/2001 của UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thương mại dịch vụ đến năm 2010

Thời gian thực hiện đã hết

5

Quyết định số 154/2001/QĐ-UB ngày 04/10/2001 v/v Giao đơn vị chủ trì thẩm định các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố

Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 Về việc bãi bỏ Quyết định số 146/2003/ QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2003 v/v ban hành Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 154/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2001 v/v giao đơn vị chủ trì thẩm định các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

6

Quyết định số 160/2001/QĐ-UBND ngày 17/10/2001 Ban hàn quy định về vốn đối ứng và chi phí tư vấn trong hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 V/v ban hành Quy định về vốn đối ứng, quản lý và sử dụng vốn đối ứng trong hoạt động tiếp nhận nguồn viện trợ không hoàn lại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

7

Quyết định số 192/2001/QĐ-UBND ngày 27/12/2001 Phê duyệt quy hoạch ngành công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

Thời gian thực hiện đã hết

V. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2002

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC
(VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 3947/QĐ-UB ngày 03/6/2002 Về việc sửa đổi, bổ sung QĐ số 2775/QĐ-UB của Chủ tịch UBND thành phố về Định hướng phát triển mạng lưới kinh doanh gas

Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 18/11/2010 Ban hành Quy định về địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2

Quyết định số 42/2002/QĐ-UBND ngày 25/3/2002 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng điện nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Không còn phù hợp với thực tế vì nhiệm vụ quản lý nhà nước về điện nông thôn đã được giao cho Công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng

3

Quyết định số 113/2002/QĐ-UBND ngày 04/11/2002 Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 Về việc bãi bỏ QĐ số 113/2002QĐ-UBND ngày 04/11/2002 của UBND thành phố về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

VI. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2003

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC
(VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 15/2003/QĐ-UBND ngày 03/01/2003 Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành dệt may thành phố đến năm 2010

Thời gian thực hiện đã hết

2

Quyết định số 24/2003/QĐ-UB ngày 03/03/2003 Ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố từ năm 2002-2007

Thời gian thực hiện đã hết

3

Quyết định số 27/2003/QĐ-UBND ngày 06/3/2003 Về việc thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp An Phước thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và một số nội dung quy định tại Quyết định số 15/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên các trường phổ thông trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

4

Quyết định số 107/2003/QĐ-UBND ngày 02/7/2003 Phê duyệt chiến lược xuất khẩu (điều chỉnh) thành phố đến năm 2010

Thời gian thực hiện đã hết

5

Quyết định số 5127/QĐ-UBND ngày 18/8/2003 Về việc quy định mức thu học phí các trường trung học phổ thông bán công thuộc Sở Giáo Dục - Đào Tạo thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2010 -2011

6

Quyết định số 109/2003/QĐ-UB ngày 09/7/2003 Về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng

Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 Về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng

7

Quyết định số 110/2003/QĐ-UBND ngày 09/7/2003 về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng

Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ điều hành dự án

8

Quyết định số 111/2003/QĐ-UBND ngày 09/7/2003 về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đà Nẵng

Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ điều hành dự án

9

Quyết định số 112/2003/QĐ-UBND ngày 09/7/2003 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đà Nẵng

Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị được UBND thành phố giao nhiệm vụ điều hành dự án

10

Quyết định số 129/2003/QĐ-UB ngày 20/8/2003 Về việc thu tiền cấp biển số quản lý phương tiện thô sơ làm vận tải công cộng

Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 Ban hành Quy định về tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môt tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

11

Quyết định số 144/2003/QĐ-UB ngày 20/10/2003 Về việc kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012 Ban hành quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố

12

Quyết định số 146/2003/QĐ-UB ngày 24/10/2003 Ban hành quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố

Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 Về việc bãi bỏ Quyết định số 146/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2003 v/v ban hành Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 154/2001/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2001 v/v giao đơn vị chủ trì thẩm định các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

13

Quyết định số 190/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 Về việc ban hành quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng.

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 Ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

VII. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2004

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC
(VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 08/2004/QĐ-UBND ngày 20/01/2004 về việc ban hành quy định giá thu gom rác thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 Quy định mức thu gom, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

- Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 Về việc hủy bỏ giá thu gom rác thải, quét dọn hầm hàng, quét dọn hầm hàng, quét rửa mặt boong tàu khu vực cảng sông, biển được quy định tại Quyết định số 08/2004/QĐ-UBND

- Không còn triển khai thực hiện trên thực tế.

2

Quyết định số 14/2004/QĐ-UB ngày 29/01/2004 Về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô.

Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3

Quyết định số 141/2004/QĐ-UB ngày 26/8/2004 của UBND thành phố về việc thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn

Quyết định số 6291/QĐ-UBND ngày 21/8/2010 về thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

4

Chỉ thị số 19/2004/CT-UBND ngày 20/10/2004 của UBND về việc xây dựng phong trào ngày chủ nhật xanh sạch đẹp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/3/2012 của UBND thành phố về việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào ngày chủ nhật xanh sạch đẹp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

5

Quyết định số 191/2004/QĐ-UB ngày 30/11/2004 Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động du lịch khu vực bán đảo Sơn Trà Quận Sơn Trà.

Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 18/4/2011 Về việc bãi bỏ Quyết định số 191/2004/QĐ-UB ngày 30/11/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động du lịch tại Bán đảo Sơn Trà – quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

6

Quyết định số 207/2004/QĐ-UB ngày 25/12/2004 Về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố

Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 Ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

7

Quyết định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 Về việc quy định mức giá thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước

Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước để sản xuất, kinh doanh, đặt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

VIII. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2005

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC
(VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 09/2005/QĐ-UB ngày 17/01/2005 Ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 15/01/2010 Hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về vật liệu nổ công nghiệp

2

Quyết định số 13/2005/QĐ-UBND ngày 28/01/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 16/6/2012 của UBND thành phố Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2005/QĐ-UBND ngày 28/01/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Đà Nẵng

3

Quyết định số 34/2005/QĐ-UBND ngày 24/3/2005 của UBND thành phố về số lượng cán bộ chuyên trách, công chức phường theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP đối với một số phường mới thành lập thuộc các quận Hải Châu, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 6291/QĐ-UBND ngày 21/8/2010 về thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

4

Quyết định số 49/2005/QĐ-UB ngày 25/4/2005 Ban hành quy định về quản lý hệ thống cây xanh công cộng

Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 15/5/2012 Ban hành Quy định quản lý hệ thống cây xanh công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

5

Quyết định số 58/2005/QĐ-UB ngày 16/5/2005 V /v sửa đổi bổ sungQuy định về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 190/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003.

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 Ban hành Quy định một số vấn đề về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

6

Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 24/5/2005 Ban hành Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời giải tỏa.

Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

7

Quyết định số 66/2005/QĐ-UB ngày 26/5/2005 V /v quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán và thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách.

Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 Về việc bãi bỏ Quyết định số 66/2005/QĐ-UB ngày 26/5/2005 của UBND thành phố về việc quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán và thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách.

8

Quyết định số 89/2005/QĐ-UB ngày 28/7/2005 V/v phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế mộ cửa của Sở Y tế thành phố

Quyết định số 35/2010/QĐ-UB ngày 14/10/2010 Bãi bỏ Quyết định số 89/2005/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng

9

Quyết định số 94/2005/QĐ-UBND ngày 29/7/2005 Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị và xã, phường được cử đi đào tạo.

Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

10

Quyết định số 115/2005/QĐ-UBND ngày 25/8/2005 của UBND thành phố về số lượng cán bộ chuyên trách, công chức phường theo Nghị định số 121/2003/NĐ-CP đối với một số phường mới thành lập thuộc các quận Thanh Khê và Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 6291/QĐ-UBND ngày 21/8/2010 về thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

11

Quyết định số 150/2005/QĐ-UB ngày 17/10/2005 Ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá

Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu cho UBND thành phố quản lý nhà nước về giá trên địa bàn

12

Quyết định số 153/2005/QĐ-UB ngày 26/10/2005 Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Ban quản lý các Khu Công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng

Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 Bãi bỏ Quyết định số 153/2005/QĐ-UB ngày 26/10/2005 Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng

13

Quyết định số 154/2005/QĐ-UBND ngày 29/10/2005 V /v ban hành Quy định quản lý hoạt động Internet.

Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND ngày 19/12/2009 Ban hành Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin điện tử trên Internet và trò chơi trực tuyến (online games) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

14

Quyết định số 163/2005/QĐ-UBND ngày 09/11/2005 Ban hành Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Đà Nẵng đến năm 2010

Thời gian thực hiện đã hết

15

Quyết định số 165/2005/QĐ-UBND ngày 11/11/2005 Về việc Phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố ĐN

Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 Bãi bỏ Quyết định số 165/2005/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

16

Quyết định số 167/2005/QĐ-UBND ngày 16/11/2005 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2005-2010

Thời gian thực hiện đã hết

17

Quyết định số 168/2005/QĐ-UB ngày 18/11/2005 Về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp An Phước thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp Hòa Vang

Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và một số nội dung quy định tại Quyết định số 15/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên các trường phổ thông trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

18

Quyết định số 169/2005/QĐ-UB ngày 19/11/2005 Về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp Hòa Vang thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp Cẩm Lệ

Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và một số nội dung quy định tại Quyết định số 15/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên các trường phổ thông trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

IX. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2006

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC
(VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 19/01/2006 V/v ban hành quy chế xét thưởng khuyến khích xuất khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Từ năm 2007 đã không còn thực hiện quy định này vì không phù hợp với cam kết WTO

2

Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 23/02/2006 V/v quản lý các loại xe thô sơ tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 Ban hành Quy định về tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3

Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 24/02/2006 Ban hành Quy chế hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng do Uỷ ban nhân dân thành phố thành lập

Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 Về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy chế hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thành lập

4

Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 30/3/2006 Về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn thành phố

Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 Ban hành Biểu giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt và phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

5

Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND ngày 03/4/2006 V/v Quy chế quản lý, sử dụng Qũy quốc phòng- an ninh trên địa bàn phường, xã

Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 26/03/2012 Về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn thành phố

6

Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND ngày 21/4/2006 Về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 94/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2005 của UBND thành phố ban hành quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị xã, phường cử đi đào tạo.

Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

7

Quyết định 56/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 Ban hành chế độ chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ nước ngoài giai đoạn 2006-2010.

Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10/9/2011 Ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng

8

Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 27/6/2006 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp nhận lao động đào tạo nghề và giải quyết việc làm

Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

9

Quyết định số 70/2006/QĐ-UB ngày 18/8/2006 Ban hành quy định về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện

Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 Ban hành Quy chế Cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành Đà Nẵng

10

Quyết định 81/2006/QĐ-UBND ngày 13/9/2006 Về việc sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ một số điều của Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-UB ngày 17/01/2005

Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 15/01/2010 Hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về vật liệu nổ công nghiệp

11

Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 23/10/2006 Ban hành quy định về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương từ năm 2007 đến năm 2010 của thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng

12

Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND ngày 23/10/2006 Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp đối với tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 Về việc ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố

13

Quyết định số 99/2006/QĐ-UBND ngày 01/11/2006 của UBND thành phố về việc quy định mức hỗ trợ đối với đối tượng theo chủ trương thu hút nguồn nhân lực của thành phố

Chế độ ưu đãi đối với các đối tượng được quy định trong Quyết định này đã được hoàn thành và Quyết định này đã không còn triển khai trên thực tế.

14

Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 V/v điều chỉnh Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 23/10/2006 của UBND thành phố.

Quyết định số 41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 Về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng

15

Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 Ban hành quy chế xét khen thưởng của UBND thành phố

Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 Ban hành Quy chế xét khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng

X. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2007

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC
(VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007 Ban hành quy chế quản lý, sử dụng vốn ủy thác từ ngân sách thành phố sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 Ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng

2

Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 V/v quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí hộ tịch

Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 08/03/2010 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3

Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 V/v quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

4

Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 11/5/2007 sửa đổi, bổ sung một số điểu của Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 ban hành tại Quyết định số 163/2005/QĐ-UBND

Thời gian thực hiện đã hết

5

Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 Ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc giữa các tổ khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 Ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của thành phố Đà Nẵng

6

Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 14/6/2007 Quy định về tổ chức trưng cầu ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước thuộc thành phố

Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 11/03/2010 Về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về việc tổ chức trưng cầu ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng .

7

Quyết định số 34/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 Ban hành quy định về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan đơn vị thuộc thành phố quản lý.

Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng

8

Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 03/7/2007 Ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét, cho phép sử dụng thể đi lại của doanh nhân APEC

Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 10/03/2010 Ban hành Quy định xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

9

Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19/7/2007 Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản nhà nước

Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 Về việc bãi bỏ Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19/7/2007 và Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của UBND thành phố

10

Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 V /v quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu

Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 Về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu

11

Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND thành phố Phê duyệt danh mục đầu tư phát triển chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Thời kỳ 2008-2010)

Thời gian thực hiện đã hết

12

Quyết định số 7927/QĐ-UBND ngày 08/10/2007 Về chế độ tiền thưởng, tiền công áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 Quy định về chế độ tiền thưởng, tiền công áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng

13

Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 Về việc Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

XI. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2008

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC
(VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 Ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

2

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/03/2008 Về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 19/7/2010 Về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010 Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

4

Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ nước ngoài giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định 56/2006/QĐ-UBND

Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10/9/2011 Ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng đã thay thế Quyết định 56/2006/QĐ-UBND

5

Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 27/5/2008 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải tỏa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng thuộc diện di dời, giải tỏa, thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

6

Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng

7

Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 Về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản nhà nước tại Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 19/7/2007 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế bán đấu giá nhà và chuyển quyền sử dụng đất thuộc công sản Nhà nước.

Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 Về việc bãi bỏ QĐ số 41/2007/QĐ-UB ngày 19/7/2007 và QĐ số 35/2008/QĐ-UBND ngày 27/6/2008 của UBND thành phố

8

Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.

Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

9

Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường, xã ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010 Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

10

Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 Quy định mức chi trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm GD-DN 05-06 thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 Quy định mức chi trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 thành phố ĐN

11

Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10/9/2011 Ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng

12

Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 Phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10/9/2011 Ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng

13

Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 20/11/2008 Ban hành Quy định về định mức chi công tác phí trong nước, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 08/02/2011 Ban hành mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

14

Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 Ban hành Quy định mức chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 Ban hành định mức chi tiêu trong việc đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

15

Quyết định số 10314/QĐ-UBND ngày 13/12/2008 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chế độ và chế độ, chính sách đối với học sinh tốt nghiệp đại học tham gia Đề án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong nước và ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10/9/2011 Ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng.

16

Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 Ban hành Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

17

Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố ĐN

XII. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2009

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC
(VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 06/01/2009 Qui định mức chi cho công tác phòng chống mại dâm cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố

Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 06/03/2012 Quy định mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 Quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2009 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 Quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3

Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi.

Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả ô tô bán tải vừa chở người vửa chở hàng trên địa bàn thành phố.

4

Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại UBND các phường, quận cho các tổ chức hành nghề công chứng và giao thêm việc chứng thực bản sao cho Phòng Tư pháp quận, huyện

Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 Chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản tại UBND các quận, phường cho các tổ chức hành nghề công chứng và giao thêm việc chứng thực bản sao cho Phòng Tư pháp quận, huyện

5

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 13/03/2009 V/v Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng vốn uỷ thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố để cho vay giải quyết việc làm đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15/6/2011 Ban hành Quy định việc quản lý, sử dụng vốn ủy thác của ngân sách thành phố tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng

6

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 V/v sửa đổi, bỏ sung một số điều của Quy đinh về chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP quản lý ban hành kèm theo QĐ số 34/2007 ngày 28/6/2007 của UBND TP

Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với những người tự nguyện đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Đà Nẵng

7

Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 Về việc sửa đổi, bổ sung phụ lục số 2 Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

8

Quyêt định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 Quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao thuộc thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2011 của UBND thành phố Quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên huấn luyện thể thao thành tích cao thuộc thành phố Đà Nẵng

9

Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 Quy định chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp đối với người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

10

Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 19/11/2009 Về việc vận động đóng góp xây dựng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn 10 phường thực hiện thí điểm tổ chức lực lượng Dân quân thường trực

Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 26/03/2012 Về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn

11

Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006

Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày03/12/2010 Ban hành Quy chế Cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành Đà Nẵng

12

Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 Ban hành Quy chế xét khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 Ban hành Quy chế xét khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng

13

Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

XIII. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2010

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC
(VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 Quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 Quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2

Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3

Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ủy quyền quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên địa bàn phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

4

Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của UBND thành phố Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2010-2011

Thời gian thực hiện đã hết

5

Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 Điều 2; khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 213/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi và cảng cá tại khu vực cảng cá, âu thuyền Thọ Quang thành phố Đà Nẵng.

6

Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 28/9/2010 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2010 của UBND thành phố Đà nẵng về quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 Quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

7

Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010 ban hành quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 8/6/2012 về việc bãi bỏ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010 và Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21/2/2011

8

Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 Ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 24/12/2011 Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố

9

Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố

10

Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 Quy định tỷ lệ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 Quy định tỷ lệ, mức thu, quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố từ năm 2012 đến năm 2015

XIV. CÁC VĂN BẢN DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH NĂM 2011

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

LÝ DO HẾT HIỆU LỰC
(VĂN BẢN THAY THẾ)

1

Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21/02/2011 Ban hành quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại UBND phường, xã thuộc thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 8/6/2012 về việc bãi bỏ Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010 và Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 21/2/2011

2

Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND thành phố về ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

3

Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2011 Về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu

Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 Về việc bãi bỏ Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu

XV. CÁC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

VĂN BẢN XỬ LÝ

1

Quyết định số 4351/1998/QĐ-UBND ngày 29/7/1998 Về việc Quy định mức thu học phí trong các trường bán công, dân lập, bổ túc văn hóa và thu tiền xây dựng trường ngành học mầm non. (Bãi bỏ: Mục IV- học phí bổ túc văn hóa )

Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2010 - 2011

2

Quyết định số 15/2003/QĐ-UB ngày 10/02/2003 Về việc đổi tên các trường phổ thông trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng (Khoản 12,13,15,16,17 Điều 1)

Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và một số nội dung quy định tại Quyết định số 15/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đổi tên các trường phổ thông trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

3

Quyết định số 08/2004/QĐ-UBND ngày Về việc quy định giá thu gom rác thải.

(Hủy bỏ mục VII, Phụ lục Quy định giá thu gom rác thải)

Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 Hủy bỏ giá thu gom rác thải, quét dọn hầm hàng, quét rửa mặt boong tàu khu vực cảng sông, biển được quy định tại Quyết định số 08/2004/QĐ-UBND ngày 20/01/2004 của UBND thành phố Đà Nẵng

4

Quyết định số 215/2004/QĐ-UB ngày 30/12/2004 Về việc quy định mức giá thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh. ( Bãi bỏ Điều 2; khoản 2, 3 Điều 3; khoản 2, 3 Điều 4 )

Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 08/03/2010 Bãi bỏ quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu du lịch sinh thái Sơn Trà, Khu du lịch Bà Nà, Suối Mơ ban hành tại Quyết định số 215/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố ĐN

5

Quyết định số 22/2006/QĐ-UBND ngày 27/03/2006 V /v quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 1; Khoản 3 Điều 2 và Khoản 3 Điều 3)

Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí dự thi cấp chứng chỉ A, B, C về tin học và ngoại ngữ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

6

Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007 Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí lệ phí địa chính.

(Bãi bỏ những quy định liên quan đến thu lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận cấp quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của giấy tờ nhà đất)

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 11/01/2011 Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

7

Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 16/11/2007 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố. (Bãi bỏ toàn bộ Phụ lục I)

Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

8

Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 12/12/2008 Ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đai diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng (Bãi bỏ Điểm b, Khoản 1, Điều 12)

Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 Về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt chỗ tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng

9

Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Bãi bỏ điểm a, khoản 2, Điều 2)

Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 Về việc bãi bỏ một nội dung quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 2 QĐ số 28/2010/QĐ-UB ngày 01/9/2010 của UBND thành phố quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn

10

Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 24/12/2011 Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Bãi bỏ Điểm a, Khoản 8, Điều 2)

Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 Ban hành hệ số áp dụng đối với các thửa đất có vị trí thuận lợi để xác định giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2012
Ngày hiệu lực02/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 8017/QĐ-UBND năm 2012 văn bản pháp luật Đà Nẵng hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 8017/QĐ-UBND năm 2012 văn bản pháp luật Đà Nẵng hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu8017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýVăn Hữu Chiến
       Ngày ban hành02/10/2012
       Ngày hiệu lực02/10/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 8017/QĐ-UBND năm 2012 văn bản pháp luật Đà Nẵng hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 8017/QĐ-UBND năm 2012 văn bản pháp luật Đà Nẵng hết hiệu lực

           • 02/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực