Quyết định 31/2008/QĐ-UBND

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định của Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 65/2005/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND sửa đổi Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đã được thay thế bởi Quyết định 24/2011/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2008/QĐ-UBND sửa đổi Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 31/2008/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA ĐỀ ÁN HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGÀNH NGHỀ, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG TRONG DIỆN THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT, DI DỜI, GIẢI TOẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2005/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 2005 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 mục II phần II như sau:

“Hỗ trợ học phí từ ngân sách thành phố, thực hiện từ năm học 2008-2009 đối với con của các hộ nông dân thuộc diện thu hồi đất sản xuất, đang học bổ túc văn hoá (trung học phổ thông, trung học cơ sở) tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, bao gồm các loại hình công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố như sau:

- Hỗ trợ 100% học phí trong thời hạn 3 năm, thuộc diện thu hồi từ 50% diện tích đất sản xuất trở lên;

- Hỗ trợ 50% học phí trong thời hạn 3 năm, thuộc diện thu hồi dưới 50% diện tích đất sản xuất."

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục II phần II như sau:

"4. Hỗ trợ trực tiếp cho số lao động thuộc diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả vừa thuộc hộ nghèo tham gia học nghề trình độ sơ cấp tập trung tại các cơ sở dạy nghề do Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ định, như sau:

a) Hỗ trợ tiền ăn với mức 10.000 đồng/học sinh/ngày thực học. Mức hỗ trợ mỗi học sinh không quá 240.000 đồng/tháng, tối đa không quá 06 (sáu) tháng (tuỳ theo ngành nghề đào tạo);

b) Hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé phương tiện giao thông công cộng đối với đối tượng học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên nhưng tối đa không quá 200.000 đồng/người/khoá học.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 mục II phần II như sau:

"5. Tăng đầu tư ngân sách mở rộng hoạt động dạy nghề:

a) Tăng chỉ tiêu dạy nghề trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề

Giai đoạn 2008-2010, sẽ tăng chỉ tiêu dạy nghề trình độ trung cấp và cao đẳng bằng ngân sách lên 1.000 - 1.500 học sinh, sinh viên/năm. Ngoài Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng được giao chỉ tiêu dạy nghề từ ngân sách, có thể hợp đồng đào tạo với một số trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề trên địa bàn, ưu tiên dạy nghề cho lao động thuộc các hộ trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả.

b) Duy trì chỉ tiêu dạy nghề trình độ sơ cấp

Hàng năm, Uỷ ban nhân dân thành phố bố trí ngân sách hỗ trợ dạy nghề trình độ sơ cấp cho 4.000 - 5.000 học sinh/năm và thống nhất giao chỉ tiêu đào tạo cho các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố.

c) Đối với lao động nông thôn vừa thuộc diện hộ nghèo học nghề tại các cơ sở dạy nghề theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn thì được ngân sách thành phố hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại quy định tại khoản 4 mục II phần II của Đề án này.”

Điều 2. Bãi bỏ điểm b khoản 4 mục II phần II của Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải toả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2008
Ngày hiệu lực06/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2008/QĐ-UBND sửa đổi Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 31/2008/QĐ-UBND sửa đổi Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu31/2008/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
     Người kýTrần Văn Minh
     Ngày ban hành27/05/2008
     Ngày hiệu lực06/06/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 31/2008/QĐ-UBND sửa đổi Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2008/QĐ-UBND sửa đổi Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống