Quyết định 31/2009/QĐ-UBND

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND về Quy chế xét khen thưởng của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quy chế xét khen thưởng thành phố Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 31/2011/QĐ-UBND quy chế xét khen thưởng thành phố Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 01/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quy chế xét khen thưởng thành phố Đà Nẵng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2009/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT KHEN THƯỞNG CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen th­ưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen th­ưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 121/2005/NĐ-CP">73/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 121/2005/NĐ-CP">01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 110/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy chế xét khen thưởng của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, mặt trận, hội, đoàn thể thành phố, các quận, huyện, xã, phường, các khối thi đua, các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng TĐKT TW;
- VP Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban TĐKT TW;
- Cục K/tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy ĐN;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TPĐN;
- Thường trực HĐND TPĐN;
- CT, PCT UBND TPĐN;
- Sở Tư pháp;
- TTâm Công báo TPĐN;
- Các sở, ban, ngành, quận, huyện;
- MTTQVN, hội, đoàn thể TP;
- Các khối thi đua;
- Các c/quan, đ/vị TW trên địa bàn TP;
- Lưu: VT, VX, Sở Nội vụ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/12/2009
Ngày hiệu lực 19/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/10/2012
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quy chế xét khen thưởng thành phố Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quy chế xét khen thưởng thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Trần Văn Minh
Ngày ban hành 09/12/2009
Ngày hiệu lực 19/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/10/2012
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quy chế xét khen thưởng thành phố Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quy chế xét khen thưởng thành phố Đà Nẵng