Quyết định 99/2006/QĐ-UBND

Quyết định 99/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 43/2006/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với đối tượng theo chủ trương thu hút nguồn nhân lực của thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 99/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 43/2006/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 8017/QĐ-UBND năm 2012 văn bản pháp luật Đà Nẵng hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 99/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 43/2006/QĐ-UBND


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 99/2006/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2006/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 5 NĂM 2006 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG THEO CHỦ TRƯƠNG THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại cuộc họp giao ban ngày 14 tháng 9 năm 2006 về điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với một số đối tượng theo chủ trương thu hút nguồn nhân lực của thành phố Đà Nẵng (qua Công văn số 5056/VPUB-KTTH ngày 25 tháng 9 năm 2006 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh đối tượng áp dụng quy định tại khoản 2, điều 1, Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

Những người là Hội viên Câu lạc bộ cán bộ trẻ thành phố Đà Nẵng hội đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, điều 1, Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND thì mới được hưởng chế độ hỗ trợ theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ:

1. Mức hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng.

2. Thời gian hỗ trợ: Hỗ trợ một lần trong thời gian 24 (hai mươi bốn) tháng.

Điều 3. Phạm vi áp dụng và nguồn kinh phí thực hiện:

1. Chỉ áp dụng chế độ hỗ trợ theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND đối với các đối tượng đang công tác tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.

2. Nguồn kinh phí: từ ngân sách thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp (để b/c);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ TP);
- TVTU, TT HĐND TP, các Ban
của HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các Sở,ban,ngành; UBND quận,huyện;
- KBNN Đà Nẵng;
- Trung tâm Công báo TP Đà Nẵng;
- Lưu: VT, VX, TH, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 99/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu99/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2006
Ngày hiệu lực01/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 99/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 99/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 43/2006/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 99/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 43/2006/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu99/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành01/11/2006
       Ngày hiệu lực01/11/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 99/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 43/2006/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 99/2006/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 43/2006/QĐ-UBND