Quyết định 81/2006/QĐ-UBND

Quyết định 81/2006/QĐ-UBND sửa đổi và hủy bỏ Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 09/2005/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 81/2006/QĐ-UBND sửa đổi hủy bỏ Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp đã được thay thế bởi Quyết định 02/QĐ-UBND hủy bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 15/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 81/2006/QĐ-UBND sửa đổi hủy bỏ Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 81/2006/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ HỦY BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2005/QĐ-UB NGÀY 17/01/2005 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Nghị định số 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về việc quản lý, sản xuất, cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;
- Căn cứ Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
- Căn cứ Nghị định số 64/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp.
- Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
- Căn cứ Thông tư số: 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp Hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
- Căn cứ Thông tư số 08/2001/NĐ-CP">02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Căn cứ Thông tư số 135/2003/NĐ-CP">01/2004/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003;
- Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp, Sở Tư pháp thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 như sau:

Thực hiện việc đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) đối với các đơn vị có giấy phép sử dụng VLNCN do Bộ Công nghiệp hoặc Bộ Quốc phòng cấp đến hoạt động trên địa bàn thành phố.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 như sau:

Đối với các Doanh nghiệp, tổ chức được Bộ Công nghiệp hoặc Bộ Quốc phòng cấp giấy phép sử dụng VLNCN; khi hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải tuân thủ các quy định sau:

a) Đăng ký giấy phép sử dụng VLNCN, kho tàng, thiết kế hoặc phương án nổ mìn với Sở Công nghiệp và Công an thành phố Đà Nẵng nơi tiến hành nổ mìn. Sổ đăng ký giấy phép sử dụng VLNCN theo mẫu 1e tại Phụ lục 1 Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29 tháng 3 năm 2005 của Bộ Công nghiệp;

b) Đăng ký với Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội - PC13; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy- PC23) để đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn xã hội tại địa điểm tiến hành nổ mìn;

c) Thông báo bằng văn bản với Thanh tra lao động thành phố Đà Nẵng nơi tiến hành nổ mìn về thời gian, địa điểm, quy mô nổ mìn, khoảng cách an toàn và các điều kiện an toàn khác trước khi nổ mìn.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 20 như sau:

- Các đơn vị có nhu cầu nổ mìn nhưng không tự thực hiện công việc nổ mìn, nếu thỏa mãn các điều kiện quy định tại các điểm b, c ,d khoản 1 và điểm b,c khoản 2 của Điều 21 thì được quyền ký kết hợp đồng thuê toàn bộ công việc nổ mìn với đơn vị có chức năng làm dịch vụ nổ mìn. Hợp đồng thuê dịch vụ nổ mìn phải quy định rõ trách nhiệm của đơn vị hoạt động dịch vụ nổ mìn về các điều khoản đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy định; các hoạt động liên quan tới việc mua bán, vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN.

- Các đơn vị sau khi đã thuê dịch vụ nổ mìn không phải xin giấy phép sử dụng VLNCN và giấy xác nhận điều kiện an ninh trật tự, nhưng không được phép trực tiếp thực hiện bất cứ hoạt động nào liên quan đến VLNCN.

Điều 2. Hủy bỏ Điều 29 của Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-UB ngày 17 tháng 01 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Công nghiệp, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ CN, Cục KTATCN (b/c)
- Bộ Tư pháp, Cục kiểm tra VBPQ (b/c),
- Sở Tư pháp TP ĐN
- Trung tâm Công báo TP ĐN.
- Lưu: VT, KTN, NC-PC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Phước Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 81/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/09/2006
Ngày hiệu lực 23/09/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/10/2012
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 81/2006/QĐ-UBND sửa đổi hủy bỏ Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 81/2006/QĐ-UBND sửa đổi hủy bỏ Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 81/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Trần Phước Chính
Ngày ban hành 13/09/2006
Ngày hiệu lực 23/09/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/10/2012
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 81/2006/QĐ-UBND sửa đổi hủy bỏ Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 81/2006/QĐ-UBND sửa đổi hủy bỏ Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp