Quyết định 66/2005/QĐ-UB

Quyết định 66/2005/QĐ-UB quy định thời gian gửi báo cáo quyết toán và thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước đối với các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách do Thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 66/2005/QĐ-UB thời gian gửi báo cáo quyết toán ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 33/2009/QĐ-UBND bãi bỏ 66/2005/QĐ-UB thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 02/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 66/2005/QĐ-UB thời gian gửi báo cáo quyết toán ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/2005/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VÀ THỰC HIỆN GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, CÁC CẤP NGÂN SÁCH

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 06 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 999/TC/CĐ-CĐKT ngày 02 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 1402 TT/TC-NS ngày 29 tháng 4 năm 2005, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 16 tháng 5 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định thời gian gửi báo cáo kế toán quý và báo cáo quyết toán năm

1. Báo cáo kế toán quý:

1.1. Đối với đơn vị dự toán các cấp:

Đơn vị dự toán cấp III lập gửi đơn vị dự toán cấp II và cấp II lập gửi đơn vị dự toán cấp I chậm nhất là 10 ngày sau khi kết thúc quý. Đơn vị dự toán cấp I lập gửi cơ quan tài chính chậm nhất là 25 ngày sau khi kết thúc quý.

1.2. Đôi với các cấp chính quyền:

a) Ngân sách cấp phường, xã: Kho bạc Nhà nước quận, huyện lập gửi Ban Tài chính phường, xã và phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện chậm nhất là 8 ngày sau khi kết thúc quý.

b) Ngân sách cấp quận, huyện: Kho bạc Nhà nước quận, huyện lập gửi phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện và Sở Tài chính thành phố chậm nhất là 8 ngày sau khi kết thúc quý.

c) Ngân sách thành phố: Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng lập gửi Sở Tài chính thành phố chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc quý.

2. Báo cáo quyết toán năm:

2.1. Đối với đơn vị dự toán các cấp:

Đơn vị dự toán cấp III và cấp II giao cho đơn vị dự toán cấp I quy định, nhưng phải đảm bảo thời hạn để đơn vị dự toán cấp I thẩm định, tổng hợp gửi sở Tài chính thành phố chậm nhất là ngày 25 tháng 4 năm sau.

2.2. Đối với các cấp chính quyền:

a) Ngân sách cấp phường, xã: Ban Tài chính phường, xã lập báo cáo quyết toán năm gửi phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện và UBND phường, xã chậm nhất là ngày 28 tháng 02 năm sau.

b) Ngân sách cấp quận, huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện thẩm định, tổng hợp gửi sở Tài chính thành phố và UBND quận, huyện chậm nhất là ngày 15 tháng 4 năm sau.

c) Ngân sách thành phố: sở Tài chính thành phố thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời gửi Bộ Tài chính chậm nhất trước ngày 01 tháng 10 năm sau.

Điều 2: Quy định thời hạn thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách.:

Các khoản thu viện phí, học phí, viện trợ, thu tiền sử dụng đất, thu khác... được để lại theo quy định phải thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách Nhà nước. Cơ quan Tài chính có trách nhiệm căn cứ báo cáo kế toán quý, các hồ sơ, chứng từ liên quan của các đơn vị gửi để kiểm tra số thu, số chi và lập thủ tục ghi thu, ghi chi vào ngân sách định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng. Riêng quý IV, việc ghi thu, ghi chi phải đảm bảo thực hiện chậm nhất trước thời gian chỉnh lý quyết toán của các cấp ngân sách. Cụ thể:

- Hết ngày 31 tháng 01 năm sau đối với ngân sách cấp phường, xã.

- Hết ngày 28 tháng 2 năm sau đối với ngân sách cấp quận, huyện.

- Hết ngày 31 tháng 3 năm sau đối với ngân sách cấp thành phố.

Điều 3: Tất cả các đơn vị dự toán và các cấp ngân sách phải thực hiện nghiêm túc về quy định thời hạn báo cáo kế toán, quyết toán và ghi thu, ghi chi tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này. Nếu đơn vị chậm nộp, ngoài việc phải chịu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê theo quy định; cơ quan Tài chính tạm đình chỉ hoặc yêu cầu Kho bạc Nhà nước đồng cấp tạm đình chỉ cấp phát kinh phí cho đến khi đơn vị nộp báo cáo quyết toán năm, trừ một số khoản chi cấp thiết như lương, phụ cấp lương, trợ cấp học bổng học sinh, sinh viên.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 5: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị thụ hưởng ngân sách địa phương và Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ Quyết định này thực hiện.

 

 

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2005/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 66/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/05/2005
Ngày hiệu lực 26/05/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/10/2012
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 66/2005/QĐ-UB thời gian gửi báo cáo quyết toán ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 66/2005/QĐ-UB thời gian gửi báo cáo quyết toán ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước Đà Nẵng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 66/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Đà Nẵng
Người ký Trần Văn Minh
Ngày ban hành 26/05/2005
Ngày hiệu lực 26/05/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 02/10/2012
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 66/2005/QĐ-UB thời gian gửi báo cáo quyết toán ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước Đà Nẵng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 66/2005/QĐ-UB thời gian gửi báo cáo quyết toán ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước Đà Nẵng