Quyết định 130/2003/QĐ-BTC

Quyết định 130/2003/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 130/2003/QĐ-BTC Chế độ kế toán ngân sách nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 14/2007/QĐ-BTC Hệ thống báo cáo tài chính kế toán quản trị áp dụng Chế độ kế toán ngân sách nhà nước hướng dẫn Quyết định 24/2006/QĐ-BTC và được áp dụng kể từ ngày 28/07/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 130/2003/QĐ-BTC Chế độ kế toán ngân sách nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130/2003/QĐ-BTC

Hà Nội , ngày 18 tháng 8 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 130/2003/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 08 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật kế toán ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Để đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng kế toán ngân sách nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước; đáp ứng yêu cầu thông tin quản lý và điều hành ngân sách nhà nước các cấp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Chế độ kế toán ngân sách nhà nước (NSNN) và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước (KBNN)", gồm:

1- Những qui định chung;

2- Hệ thống chứng từ kế toán;

3- Hệ thống tài khoản kế toán;

4- Hệ thống sổ kế toán;

5- Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị.

Điều 2: Chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN ban hành theo Quyết định này được thi hành thống nhất trong hệ thống KBNN từ ngày 01/01/2004.

Chế độ kế toán KBNN ban hành kèm theo Quyết định số 1276/1998/QĐ-BTC ngày 24/9/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các qui định ban hành ở các văn bản hướng dẫn về kế toán NSNN và KBNN trước đây trái với Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định này đều hết hiệu lực thi hành.

Điều 3: Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Tổng Giám đốc KBNN và Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Quyết định này trong hệ thống KBNN.

Tổng Giám đốc KBNN hướng dẫn việc chuyển sổ kế toán, phương pháp ghi chép chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị và báo cáo quyết toán hoạt động nghiệp vụ KBNN.

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/2003/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu130/2003/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2003
Ngày hiệu lực01/01/2004
Ngày công báo30/11/2003
Số công báoTừ số 193 đến số 197
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2007
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/2003/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 130/2003/QĐ-BTC Chế độ kế toán ngân sách nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 130/2003/QĐ-BTC Chế độ kế toán ngân sách nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu130/2003/QĐ-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýNguyễn Sinh Hùng
      Ngày ban hành18/08/2003
      Ngày hiệu lực01/01/2004
      Ngày công báo30/11/2003
      Số công báoTừ số 193 đến số 197
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/07/2007
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 130/2003/QĐ-BTC Chế độ kế toán ngân sách nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 130/2003/QĐ-BTC Chế độ kế toán ngân sách nhà nước hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước