Quyết định 14/2007/QĐ-BTC

Quyết định 14/2007/QĐ-BTC ban hành Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước theo Quyết định 24/2006/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 14/2007/QĐ-BTC Hệ thống báo cáo tài chính kế toán quản trị áp dụng Chế độ kế toán ngân sách nhà nước hướng dẫn Quyết định 24/2006/QĐ-BTC đã được thay thế bởi Quyết định 2684/QĐ-BTC công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 30/10/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2007/QĐ-BTC Hệ thống báo cáo tài chính kế toán quản trị áp dụng Chế độ kế toán ngân sách nhà nước hướng dẫn Quyết định 24/2006/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
****
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**************
Số: 14 /2007 /QĐ- BTC
Hà Nội, ngày 15 tháng 03  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ÁP DỤNG TRONG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2006/QĐ-BTC NGÀY 06/04/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ  Luật Kế toán ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ  Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Kho bạc nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước và Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thực hiện từ năm ngân sách 2007, thay thế Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị quy định tại Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3:  Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn thi hành Quyết định này. Các báo cáo Kho bạc Nhà nước cung cấp cho cơ quan Tài chính phải đảm bảo tính hợp pháp, chính xác và đúng thời gian quy định.

Điều 4: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Công báo;
Website Chính phủ;
Trang Website Bộ Tài chính;
Kiểm toán nhà nước;
KBNN các tỉnh, thành phố;
Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
Các đơn vị thuộc Bộ;
Lưu VT, CĐKT, NSNN và KBNN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2007
Ngày hiệu lực28/07/2007
Ngày công báo13/07/2007
Số công báoTừ số 462 đến số 463
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/10/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 14/2007/QĐ-BTC Hệ thống báo cáo tài chính kế toán quản trị áp dụng Chế độ kế toán ngân sách nhà nước hướng dẫn Quyết định 24/2006/QĐ-BTC


Văn bản hiện thời

Quyết định 14/2007/QĐ-BTC Hệ thống báo cáo tài chính kế toán quản trị áp dụng Chế độ kế toán ngân sách nhà nước hướng dẫn Quyết định 24/2006/QĐ-BTC
Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýTrần Văn Tá
Ngày ban hành15/03/2007
Ngày hiệu lực28/07/2007
Ngày công báo13/07/2007
Số công báoTừ số 462 đến số 463
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/10/2009
Cập nhật4 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 14/2007/QĐ-BTC Hệ thống báo cáo tài chính kế toán quản trị áp dụng Chế độ kế toán ngân sách nhà nước hướng dẫn Quyết định 24/2006/QĐ-BTC

Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2007/QĐ-BTC Hệ thống báo cáo tài chính kế toán quản trị áp dụng Chế độ kế toán ngân sách nhà nước hướng dẫn Quyết định 24/2006/QĐ-BTC