Thông tư 130/2009/TT-BTC

Thông tư 130/2009/TT-BTC quy định hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước ban hành theo Quyết định 120/2008/QĐ-BTC do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư 130/2009/TT-BTC hệ thống báo cáo tài chính kế toán quản trị chế độ kế toán ngân sách nghiệp vụ kho bạc nhà nước Quyết định 120/2008/QĐ-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng Hệ thống và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư 130/2009/TT-BTC hệ thống báo cáo tài chính kế toán quản trị chế độ kế toán ngân sách nghiệp vụ kho bạc nhà nước Quyết định 120/2008/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 120/2008/QĐ-BTC">130/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ÁP DỤNG TRONG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 120/2008/QĐ-BTC NGÀY 22/12/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính quy định Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước như sau:

Điều 1. Về hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị:

Ban hành kèm theo Thông tư này Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Riêng báo cáo hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước, thực hiện theo mẫu số 06/BCHT ban hành theo Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và được thực hiện từ năm ngân sách 2009, thay thế Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BTC ngày 15/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Sở Tài chính, KBNN, Cục thuế, Cục hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 130/2009/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 130/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/06/2009
Ngày hiệu lực 08/08/2009
Ngày công báo 16/07/2009
Số công báo Từ số 343 đến số 344
Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/03/2013
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 130/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 130/2009/TT-BTC hệ thống báo cáo tài chính kế toán quản trị chế độ kế toán ngân sách nghiệp vụ kho bạc nhà nước Quyết định 120/2008/QĐ-BTC


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 130/2009/TT-BTC hệ thống báo cáo tài chính kế toán quản trị chế độ kế toán ngân sách nghiệp vụ kho bạc nhà nước Quyết định 120/2008/QĐ-BTC
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 130/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành 24/06/2009
Ngày hiệu lực 08/08/2009
Ngày công báo 16/07/2009
Số công báo Từ số 343 đến số 344
Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/03/2013
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 130/2009/TT-BTC hệ thống báo cáo tài chính kế toán quản trị chế độ kế toán ngân sách nghiệp vụ kho bạc nhà nước Quyết định 120/2008/QĐ-BTC

Lịch sử hiệu lực Thông tư 130/2009/TT-BTC hệ thống báo cáo tài chính kế toán quản trị chế độ kế toán ngân sách nghiệp vụ kho bạc nhà nước Quyết định 120/2008/QĐ-BTC