Quyết định 2684/QĐ-BTC

Quyết định 2684/QĐ-BTC năm 2009 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2684/QĐ-BTC công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2684/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008 và;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo);

2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo ban hành đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP; VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- VPTW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án NDTC, Viện kiểm sát NDTC;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
- Cục kiểm tra VB (Bộ TP); Công báo;
- Website Chính phủ; Website BTC;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2684/QĐ-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Tên văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

I. LĨNH VỰC THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

1

Thông tư

16/1999/TT-BTC

04/02/1999

Hướng dẫn thực hiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển của các hãng vận tải nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải.

2

Quyết định

178/2000/QĐ-BTC

09/11/2000

Về việc ban hành mức thu học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

3

Quyết định

03/2003/QĐ-BTC

10/01/2003

Ban hành chế độ thí điểm mở rộng diện thu phí tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

4

Thông tư

81/2004/TT-BTC

13/8/2004

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

5

Thông tư

05/2005/TT-BTC

11/01/2005

Hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam

6

Thông tư

12/2005/TT-BTC

04/02/2005

Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

7

Thông tư

58/2005/TT-BTC

18/7/2005

Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thủy nội địa

8

Quyết định

89/2005/QĐ-BTC

08/12/2005

Sửa đổi, bổ sung mức thu phí bảo đảm hàng hải quy định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

9

Quyết định

39/2007/QĐ-BTC

30/5/2007

Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

10

Quyết định

40/2007/QĐ-BTC

31/5/2007

Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

11

Quyết định

28/2008/QĐ-BTC

19/5/2008

Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho ngành hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

12

Quyết định

38/2008/QĐ-BTC

19/6/2008

Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho ngành hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

13

Quyết định

39/2008/QĐ-BTC

19/6/2008

Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu

14

Quyết định

64/2008/QĐ-BTC

01/8/2008

Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu

15

Quyết định

71/2008/QĐ-BTC

01/9/2008

Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

16

Quyết định

76/2008/QĐ-BTC

11/9/2008

Về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

17

Quyết định

81/2008/QĐ-BTC

22/9/2008

Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu

18

Quyết định

82/2008/QĐ-BTC

30/9/2008

Về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Kerosene trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

19

Quyết định

84/2008/QĐ-BTC

6/10/2008

Về việc thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của Biểu thuế xuất khẩu.

II. LĨNH VỰC HẢI QUAN

20

Quyết định

69/2004/QĐ-BTC

24/8/2004

Ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

III. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

21

Thông tư

95/2003/TT-BTC

10/10/2003

Hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số Vô tuyến điện

22

Thông tư

44/2006/TT-BTC

24/5/2006

Hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch lở mồm long móng ở gia súc

23

Thông tư

92/2006/TT-BTC

03/10/2006

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2006/TT-BTC ngày 24/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch lở mồm long móng ở gia súc

IV. LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

24

Thông tư

72/2000/TT-BTC

19/7/2000

Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

25

Thông tư

79/2001/TT-BTC

28/9/2001

Hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

26

Thông tư

68/2005/TT-BTC

29/8/2005

Hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí nộp ngân sách giữa ngân sách các cấp

27

Thông tư

101/2005/TT-BTC

17/11/2005

Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

28

Quyết định

351-TC/QĐ/CĐKT

22/5/1997

Về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản cố định trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

29

Quyết định

1766/1998/QĐ-BTC

07/12/1998

Ban hành Quy chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước

30

Quyết định

29/2000/QĐ-BTC

29/02/2000

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1766/1998/QĐ-BTC ngày 07/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

VI. LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

31

Thông tư

80/2003/TT-BTC

13/8/2003

Hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

32

Thông tư

67/2005/TT-BTC

24/8/2005

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 169/2005/QĐ-TTg ngày 07/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với kho bạc nhà nước giai đoạn 2005-2007

33

Quyết định

14/2007/QĐ-BTC

15/3/2007

Về việc ban hành Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN ban hành theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/04/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

VII. LĨNH VỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

34

Quyết định

99/2000/QĐ-BTC

13/6/2000

Về việc ban hành Chế độ kế toán công ty chứng khoán

35

Thông tư

40/2004/TT-BTC

13/5/2004

Hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

VIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

36

Thông tư

15/2004/TT-BTC

09/3/2004

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

37

Quyết định

2722/2004/QĐ-BTC

24/8/2004

Phê duyệt chương trình, nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định viên về giá

38

Quyết định

1968/QĐ-BTC

06/6/2007

Về cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng

IX. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

39

Quyết định

26/1999/QĐ-BTC

13/3/1999

Quy định mức thu tiền sử dụng nhà ở, điện, nước, ga của người đi theo, đi thăm tự túc tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

40

Thông tư

83/2000/TT-BTC

14/8/2000

Hướng dẫn quy trình luân chuyển tiền và hạch toán vốn vay các dự án IFAD

41

Thông tư

40/2005/TT-BTC

25/5/2005

Hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

X. TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

42

Thông tư

26/2008/TT-BTC

28/3/2008

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 154/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

 

DANH MỤC II

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2684/QĐ-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Tên văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

1

Thông tư liên bộ

30/TT-LB

26/7/1990

Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn quản lý vốn sự nghiệp đầu tư cho ngành giáo dục phổ thông

2

Thông tư liên bộ

78/TT-LB

03/11/1995

Bộ Tài chính-Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện kinh phí về công tác mộ liệt sĩ

3

Thông tư liên bộ

36/TT-LB

23/6/1997

Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn định mức chi cho công tác ra đề thi và tổ chức kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp

4

Thông tư liên tịch

80/1998/TTLT-BTC-GD&ĐT

13/6/1998

Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 36/TT-LB ngày 23/6/1997 về mức chi cho công tác ra đề thi và tổ chức kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp

5

Thông tư liên tịch

49/2002/TTLT-BTC-BLĐTBXH

28/5/2002

Bộ Tài chính-Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện kinh phí về công tác mộ liệt sĩ

6

Thông tư liên tịch

07/2003/TTLT-BTC-BNV-BYT

15/01/2003

Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ-Bộ Y tế

Hướng dẫn sửa đổi điểm 2 phần I Thông tư số 150/LB-TT ngày 16/4/1996 của liên Bộ Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ - Tài chính – Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định số 794/TTg ngày 05/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

7

Thông tư liên tịch

102/2003/TTLT-BTC-BVHTT

30/10/2003

Bộ Tài chính-Bộ Văn hóa Thông tin

Hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa đến năm 2005

8

Thông tư liên tịch

81/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT

14/8/2003

Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn nội dung, mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2005

9

Thông tư liên tịch

79/2006/TTLT-BTC-BGD&ĐT

25/8/2006

Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Đại hội thể dục thể thao sinh viên Đông Nam Á lần thứ XIII

10

Thông tư liên tịch

22/2007/TTLT-BTC-BGTVT

21/3/2007

Bộ Tài chính-Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam

11

Thông tư liên tịch

31/2007/TTLT-BTC-BGD&ĐT

09/4/2007

Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic Toán học quốc tế tại Việt Nam năm 2007

12

Thông tư liên tịch

37/2007/TTLT-BTC-BTN&MT

11/4/2007

Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

13

Thông tư liên tịch

96/2007/TTLT-BTC-BNN

08/8/2007

Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020

14

Thông tư liên tịch

11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT

30/01/2008

Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic Vật lý Quốc tế tại Việt Nam năm 2008

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2684/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2684/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2009
Ngày hiệu lực30/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2684/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2684/QĐ-BTC công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2684/QĐ-BTC công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2684/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành30/10/2009
       Ngày hiệu lực30/10/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2684/QĐ-BTC công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2684/QĐ-BTC công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật

           • 30/10/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực