Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT

Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic vật lý quốc tế tại Việt Nam năm 2008 do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic vật lý quốc tế tại Việt Nam 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 2684/QĐ-BTC công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 30/10/2009.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic vật lý quốc tế tại Việt Nam 2008


BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT

 Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI OLYMPIC VẬT LÝ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM NĂM 2008

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 1593/QĐ-TTg ngày 23/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổ chức Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 39 năm 2008 tại Việt Nam;
Theo thông lệ các kỳ Olympic Vật lý Quốc tế;
Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Olympic Vật lý Quốc tế năm 2008 tại Việt Nam như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng thực hiện Thông tư này là các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sử dụng kinh phí tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2008 tại Việt Nam và Hội nghị Liên đoàn thế giới về các kỳ thi vật lý (gọi chung là Olympic Vật lý Quốc tế năm 2008).

2. Kinh phí tổ chức Olympic Vật lý Quốc tế năm 2008 bao gồm Ngân sách nhà nước cấp, thu lệ phí từ các đoàn tham dự Olympic, huy động từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Việc sử dụng và quản lý kinh phí, tài sản phục vụ Olympic Vật lý Quốc tế năm 2008 được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính, tài sản hiện hành và các quy định tại Thông tư này.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nguồn kinh phí của Olympic Vật lý Quốc tế năm 2008 bao gồm:

- Ngân sách Nhà nước cấp;

- Thu lệ phí từ các đoàn, các quan sát viên và khách du lịch tham dự Olympic (trừ các đoàn: Lào, Cam-pu-chia);

- Các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Nội dung chi của Olympic Vật lý Quốc tế năm 2008 bao gồm:

- Chi tiền đi lại cho các thành viên Ban Thư ký IPhO quốc tế (2 người), các cán bộ Việt Nam được mời tham gia làm đề và chấm thi (trong nước và ngoài nước);

- Chi tiền ăn, nghỉ cho khách mời, các trưởng đoàn, phó đoàn, học sinh, quan sát viên, khách du lịch từ các nước đăng ký tham dự Olympic, các cán bộ là người Việt Nam làm việc trực tiếp với người nước ngoài tại cùng một địa điểm (theo yêu cầu của Ban tổ chức) trong thời gian chính thức tổ chức Olympic;

- Chi tổ chức đón tiễn các đoàn: thuê phòng chờ tại sân bay, mua hoa, băng rôn khẩu hiệu;

- Chi tổ chức chiêu đãi theo thông lệ của IPhO;

- Chi biên soạn, dịch thuật các tài liệu cho IPhO 2008;

- Chi tuyên truyền cổ động, quảng cáo, in panô, mẫu logo, áp phích, phù hiệu, quay phim, chụp ảnh, băng cờ, khẩu hiệu, in kỷ yếu, đĩa CD và tài liệu khác, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí);

- Chi thiết kế xây dựng, duy trì trang web, viết các phần mềm tin học, xây dựng phòng máy tính nối mạng dùng cho IPhO 2008;

- Chi thông tin liên lạc;

- Chi in giấy mời, làm thẻ cho các thành viên tham dự IPhO 2008;

- Chi khen thưởng, làm huy chương, bằng khen, giấy chứng nhận Olympic và tặng phẩm kỷ niệm;

- Chi tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, giao lưu, dạ hội, các hoạt động văn hóa, tham quan của IPhO 2008;

- Chi cho các hội nghị, hội thảo, họp báo và hoạt động của Ban tổ chức, các ban và tiểu ban;

- Chi tuyển chọn hướng dẫn viên, tình nguyện viên, người dẫn chương trình;

- Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban tổ chức và các tiểu ban;

- Chi tập huấn, ăn, nghỉ, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác đề thi, cán bộ chấm thi, coi thi, kỹ thuật viên, thư ký, hướng dẫn viên, tình nguyện viên, người dẫn chương trình, người điều hành các cuộc họp, cán bộ an ninh và phục vụ;

- Chi hỗ trợ giải khát, ăn nhẹ cho các cuộc họp, làm việc của Hội đồng quốc tế, dịch đề, thảo luận điểm với các đoàn trong thời gian diễn ra IPhO 2008;

- Chi mua sắm hoặc thuê trang thiết bị, dụng cụ, văn phòng phẩm, vật tư, phương tiện giao thông, địa điểm phục vụ IPhO 2008;

- Chi cho công tác bảo vệ, an ninh, trật tự, vệ sinh, y tế, phục vụ;

- Chi mời các nhà khoa học đoạt giải Noben hoặc các nhà vật lý nổi tiếng ở nước ngoài về tham dự, cố vấn hoặc nói chuyện khoa học trong IPhO 2008;

- Chi cho công tác ra đề thi, phản biện, thử nghiệm đề thi, nghiên cứu, chế thử, đặt hàng sản xuất, lắp đặt, đo và kiểm tra các thiết bị cho thí sinh làm bài thi thực hành;

- Chi khác.

3. Mức chi áp dụng cho Olympic Vật lý Quốc tế năm 2008:

3.1. Chi đón tiếp và ăn, nghỉ đối với khách quốc tế tham dự Olympic Vật lý Quốc tế năm 2008:

- Chi mua hoa đón đoàn tối đa không quá 150.000 đồng/đoàn;

- Đối với khách mời quốc tế, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, quan sát viên và khách tham quan: Áp dụng mức tiền ăn, nghỉ tối đa không quá 1.600.000 đồng/người/ngày đối với trưởng đoàn, và khách mời quốc tế; không quá 1.200.000 đồng/ngày đối với các phó đoàn, các quan sát viên, đối tượng khách khác đi theo các đoàn (đã đóng lệ phí) trong thời gian diễn ra IPhO 2008;

- Đối với các thí sinh tham dự kỳ thi: Áp dụng mức chi tiền ăn, nghỉ tối đa không quá 500.000 đồng/người/ngày trong thời gian tham dự kỳ thi;

- Chi tổ chức 03 buổi tiệc chiêu đãi (một buổi chiêu đãi nhân khai mạc, một buổi chiêu đãi sau khi thi xong, một buổi chiêu đãi khi kết thúc Olympic) theo thông lệ các kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế: Áp dụng mức chi tối đa không quá 900.000 đồng/người/3 cuộc chiêu đãi.

3.2. Chi tổ chức hội nghị, hội thảo, chi ăn, nghỉ, đi lại và địa điểm làm việc đối với cán bộ phía Việt Nam tham gia làm đề thi, chấm thi trong thời gian diễn ra IPhO 2008:

- Chi tổ chức hội nghị, hội thảo: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Về chế độ tiền ăn, nghỉ đối với một số cán bộ phía Việt Nam tham gia làm việc trực tiếp với người nước ngoài tại cùng một địa điểm theo yêu cầu bảo mật và đặc thù của kỳ thi Olympic: Thực hiện chi theo thực tế phát sinh, mức chi tối đa không quá 1.200.000 đồng/người/ngày;

- Đối với một số cán bộ, thư ký, phụ trách viên, do yêu cầu của công việc được Ban tổ chức bố trí ăn nghỉ cùng với nơi của học sinh dự thi trong quá trình tổ chức thi Olympic: không quá 500.000 đồng/người/ngày;

- Tiền đi lại của các cán bộ soạn thảo đề thi, chấm thi là người ở các địa phương khác được Ban tổ chức mời làm nhiệm vụ tại địa điểm tổ chức Olympic được thanh toán theo quy định hiện hành. Đối với Ban Chuyên môn sẽ được bố trí 01 xe ô tô đưa đón, phục vụ theo yêu cầu thực tế trước và trong thời gian tổ chức. Riêng cán bộ Ban tổ chức và các tiểu ban, giám sát viên là người địa phương nơi tổ chức Olympic, trong thời gian chính thức tổ chức Olympic nếu tự túc phương tiện đi lại của cá nhân thì được thanh toán theo mức khoán là 15.000 đồng/người/ngày;

Những người đã được Ban tổ chức Olympic thanh toán các khoản hỗ trợ trên sẽ không được thanh toán chế độ công tác phí ở cơ quan, đơn vị cử đi.

3.3. Chi bồi dưỡng:

a) Chi bồi dưỡng họp, tập huấn chuyên môn:

- Chi các cuộc họp của Ban tổ chức: 50.000 đồng/người/buổi họp; các tiểu ban: 30.000 đồng/người/buổi họp;

- Chi bồi dưỡng cán bộ dự tập huấn làm đề thi, chấm thi: 50.000 đồng/người/ngày;

- Chi bồi dưỡng cán bộ dự tập huấn công tác quản lý, coi thi, phục vụ kỳ thi: 30.000 đồng/người/ngày;

- Chi bồi dưỡng cán bộ, giảng viên hướng dẫn tập huấn công tác quản lý, coi thi, phục vụ kỳ thi: 60.000 đồng/người/ngày;

- Chi bồi dưỡng cán bộ, giảng viên hướng dẫn công tác tập huấn chuyên môn: 300.000 đồng/người/buổi;

- Chi bồi dưỡng một số chuyên gia chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quốc tế: 300.000 đồng/người/buổi;

- Chi bồi dưỡng một số cán bộ được Ban tổ chức phân công làm việc trực tiếp với các trưởng đoàn, phó đoàn trong các buổi thảo luận kết quả chấm điểm: 300.000 đồng/người/buổi;

- Chi bồi dưỡng chuyên gia máy tính được Ban tổ chức phân công trực tiếp phục vụ Hội đồng quốc tế, thư kí phục vụ Ban chuyên môn trong thời gian làm việc tại Hội đồng quốc tế: 200.000 đồng/người/ngày.

b) Chi bồi dưỡng đối với cán bộ và nhân viên phục vụ trong thời gian tổ chức thi Olympic:

- Trưởng Ban tổ chức, các thành viên Ban chỉ đạo, Ban Điều hành:150.000 đồng/người/ngày;

- Thành viên Ban tổ chức, lãnh đạo các tiểu ban: 120.000 đồng/người/ngày;

- Thành viên các tiểu ban, các thư ký: 100.000 đồng/người/ngày;

- Phụ trách viên, hướng dẫn viên đạt tiêu chuẩn: 100.000 đồng/người/ngày;

- Tình nguyện viên, các cán bộ phục vụ trong thời gian tổ chức: 50.000 đồng/người/ngày.

c) Chi bồi dưỡng cán bộ tham gia coi thi, chấm thi:

- Bồi dưỡng cán bộ chấm thi: 1.500.000 đồng/người/vòng. Kỳ thi có hai vòng thi: vòng thi lý thuyết và vòng thi thực hành;

- Bồi dưỡng các cán bộ trực tiếp tham gia làm công tác sao in và vào bì bài thi: Thực hiện theo mức khoán tối đa không quá 12.000.000 đồng cho cả đợt thi đối với nội dung công việc này;

- Bồi dưỡng cán bộ coi thi: 100.000 đồng/người/ngày;

- Chi hỗ trợ giải khát cho cán bộ trực tiếp tham gia thảo luận đề thi và chấm thi trong thời gian diễn ra Olympic: 100.000 đồng/người/ngày;

- Chi hỗ trợ giải khát cho cán bộ tham gia coi thi, phụ trách viên và học sinh trong thời gian thi: 20.000 đồng/người/ngày;

Các mức thanh toán nêu trên được thực hiện cho những ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức Olympic. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất.

Đối với cán bộ Ban tổ chức, các ban, các tiểu ban, các thư ký, phụ trách viên, tình nguyện viên, nhân viên phục vụ trong thời gian tổ chức Olympic là cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng dài hạn đang hưởng lương; học sinh, sinh viên đang hưởng học bổng, sinh hoạt phí trong thời gian phục vụ Olympic vẫn được hưởng nguyên lương, học bổng sinh hoạt phí do đơn vị quản lý đối tượng này chi trả.

d) Chi thuê chuyên gia nước ngoài tham gia vào công tác ra đề thi, nói chuyện khoa học, dẫn chương trình các buổi Lễ khai mạc, Lễ bế mạc Olympic:

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền quyết định các nội dung chi (tiền ăn, nghỉ, thù lao, vé máy bay, …) theo hợp đồng thỏa thuận ký kết với chuyên gia nước ngoài, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ quy định.

e) Chi bồi dưỡng cán bộ ra đề thi đề xuất, làm đề thi và phản biện đề thi (gồm cả đề chính thức và đề dự bị):

Mức chi cụ thể do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định căn cứ vào thông lệ quốc tế của việc tổ chức IPhO, vào khối lượng công việc, thời gian và số lượng cán bộ được lựa chọn tham gia biên soạn đề thi. Mức chi cụ thể tối đa không vượt quá các mức sau:

- Chi bồi dưỡng tác giả ra đề thi đề xuất đạt yêu cầu của Ban Chuyên môn, mức chi tối đa không quá 700.000 đồng/bài lý thuyết và tối đa không quá 1.000.000 đồng/bài thực hành;

- Chi làm đề thi: Đối với các đề thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đưa ra trình bày trước Hội đồng quốc tế, mức chi tối đa không quá 40.000.000 đồng/một bài thi lý thuyết và tối đa không quá 60.000.000 đồng/một bài thi thực hành;

- Chi phản biện đề thi: Mức chi tối đa không quá 4.000.000 đồng/một bài thi lý thuyết và tối đa không quá 6.000.000 đồng/một bài thi thực hành.

f) Chi bồi dưỡng cán bộ thiết kế mẫu bộ thí nghiệm thực hành, lắp ráp, đo đạc, kiểm tra các bộ thí nghiệm thực hành: Thực hiện theo hợp đồng khoán việc do Trưởng ban tổ chức IPhO 2008 quyết định căn cứ vào khối lượng công việc và tư vấn của Ban Chuyên môn.

g) Chi bồi dưỡng các thành viên tham gia tổ chức thi, tuyển chọn phụ trách viên, tình nguyện viên: không vượt quá 100.000 đồng/người/ngày làm việc thực tế.

3.4 Chi dịch thuật: Áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài (hạng C) vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

3.5. Chi biên soạn tài liệu: Vận dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 87/2001/TT-BTC ngày 29/10/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi về xây dựng chương trình khung là 50.000 đồng/1 trang. Việc dịch các tài liệu sang tiếng Anh thực hiện theo quy định về chi dịch thuật nêu trên.

3.6. Chi thông tin liên lạc:

- Các thành viên Ban Điều hành: 150.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên Ban tổ chức, trưởng, phó các tiểu ban và các thư ký: 100.000 đồng/người/tháng;

- Phụ trách viên, hướng dẫn viên, tình nguyện viên, thành viên các tiểu ban và cán bộ an ninh thường trực: 200.000 đồng/người/trong cả đợt tổ chức chính thức Olympic;

Thành viên các ban, trưởng, phó các tiểu ban được thanh toán tiền thông tin liên lạc theo mức nêu trên trong thời gian kể từ khi có quyết định thành lập các ban và các tiểu ban của cấp có thẩm quyền cho tới khi kết thúc Olympic.

3.7. Chi thuê địa điểm phục vụ các cuộc họp, các buổi thi, hội nghị theo hợp đồng thực tế và chi mua sắm trang thiết bị cần thiết phù hợp với yêu cầu phục vụ Olympic: Thực hiện theo Luật Đấu thầu 2005, Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 5/11/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước. Để phù hợp với yêu cầu đặc thù của Olympic Vật lý Quốc tế 2008, việc mua hay thuê thiết bị, dụng cụ thí nghiệm phục vụ ra đề thi, chế thử, đặt hàng sản xuất thiết bị cho học sinh làm bài thi thực hành, thuê địa điểm thi, làm đề thi, chấm thi do Trưởng Ban tổ chức quyết định lựa chọn cho phù hợp, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; đồng thời phải đảm bảo chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Việc thuê phương tiện đi lại, chỗ ở cho học sinh và cán bộ, chi thuê địa điểm tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc thực hiện theo các quy định hiện hành về đấu thầu, mua sắm tài sản.

3.8. Chi cho công tác tuyên truyền, cổ động, quảng cáo; thuê phòng chờ tại sân bay; chi phục vụ Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, giao lưu, họp Hội đồng quốc tế; chi thiết kế trang web, viết các phần mềm tin học, làm thẻ, giấy mời, huy chương, tặng phẩm kỷ niệm, tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ cho IPhO 2008: Thực hiện theo quy định hiện hành về đấu thầu, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được Trưởng Ban tổ chức IPhO 2008 phê duyệt.

3.9. Chi phần thưởng cho học sinh đoạt giải:

- Mức chi thưởng cho học sinh Việt Nam đoạt giải (bao gồm cả chi phần thưởng bằng hiện vật và tiền thưởng) thực hiện theo quy định tại Quyết định số 158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế.

- Mức chi phần thưởng bằng hiện vật cho học sinh nước ngoài đoạt giải bằng mức chi phần thưởng bằng hiện vật cho học sinh Việt Nam. Không thực hiện chi thưởng bằng tiền mặt cho học sinh nước ngoài đoạt giải.

Mức chi phần thưởng bằng hiện vật do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định trên tinh thần tiết kiệm, phần thưởng bằng hiện vật mang ý nghĩa kỷ niệm.

Việc mua phần thưởng bằng hiện vật thực hiện theo Luật Đấu thầu 2005, Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước và Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 5/11/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước.

III. LẬP DỰ TOÁN, CẤP PHÁT VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ

1. Lập dự toán:

Căn cứ vào Đề án tổ chức Olympic Vật lý Quốc tế tại Việt Nam năm 2008 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và mức thu, chi được quy định tại Thông tư này; căn cứ vào dự toán NSNN năm 2008 đã được Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các tổ chức, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham gia tổ chức Olympic xây dựng dự toán thu, chi và tổng hợp dự toán gửi Bộ Tài chính thẩm định làm căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

2. Cấp phát và quản lý kinh phí:

Căn cứ vào dự toán đã được Bộ Tài chính thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ dự toán kinh phí cho các nội dung công việc theo đề án được duyệt và ký kết hợp đồng triển khai công việc và thanh toán kinh phí theo nội dung, khối lượng công việc thực hiện và chế độ chi tiêu quy định tại Thông tư này với các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ tham gia tổ chức Olympic.

3. Hạch toán, quyết toán các khoản thu chi:

Kinh phí tổ chức IPhO 2008 được hạch toán theo các mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục Ngân sách nhà nước. Kết thúc Olympic các tổ chức, cơ quan, đơn vị tham gia có trách nhiệm quyết toán kinh phí tổ chức Olympic với Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp quyết toán kinh phí với Bộ Tài chính theo quy định hiện hành.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG

Bành Tiến Long

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó thủ tướng;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- UB TTN&NĐ Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.W;
- Sở Tài chính, Sở GD&ĐT, KBNN và các tỉnh, TP trực thuộc T.W;
- Các đơn vị thuộc Bộ TC, Bộ GD&ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);
- Công báo;
- Website của Chính phủ;
- Lưu: VT Bộ TC; VT Bộ GD&ĐT.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực26/02/2008
Ngày công báo11/02/2008
Số công báoTừ số 105 đến số 106
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/10/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT

Lược đồ Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic vật lý quốc tế tại Việt Nam 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic vật lý quốc tế tại Việt Nam 2008
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính
        Người kýBành Tiến Long, Đỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành30/01/2008
        Ngày hiệu lực26/02/2008
        Ngày công báo11/02/2008
        Số công báoTừ số 105 đến số 106
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/10/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic vật lý quốc tế tại Việt Nam 2008

        Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic vật lý quốc tế tại Việt Nam 2008