Quyết định 39/2008/QĐ-BTC

Quyết định 39/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 39/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu đã được thay thế bởi Quyết định 2684/QĐ-BTC công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên tịch đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 30/10/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 39/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 39/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG SẮT THÉP KHÔNG HỢP KIM CỦA BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt, thép thuộc phân nhóm 7204.50.00.00 và thuộc các nhóm 7206 và 7207 quy định tại Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế xuất khẩu mới 10% và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VP TW và các Ban của Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2008/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu39/2008/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2008
Ngày hiệu lực13/07/2008
Ngày công báo28/06/2008
Số công báoTừ số 369 đến số 370
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/10/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2008/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 39/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 39/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu39/2008/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
     Ngày ban hành19/06/2008
     Ngày hiệu lực13/07/2008
     Ngày công báo28/06/2008
     Số công báoTừ số 369 đến số 370
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/10/2009
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 39/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 39/2008/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu