Quyết định 23/2008/QĐ-UBND

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010 kèm theo Quyết định 56/2006/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND quản lý người được đào tạo thạc sỹ tiến sỹ nước ngoài Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 27/2011/QĐ-UBND về Quy định việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2008/QĐ-UBND quản lý người được đào tạo thạc sỹ tiến sỹ nước ngoài Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2008/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO THẠC SỸ, TIẾN SỸ Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 56/2006/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 6 NĂM 2006 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 70-TB/TU ngày 26 tháng 10 năm 2007 tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đề án 393 và Ban Chỉ đạo Dự án 32;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ, chính sách và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ ở nước ngoài giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Bổ sung Điều 5 như sau:

“Điều 5. Ngành đào tạo

....

11. Luật;

12. Quản lý hành chính;

13. Kinh tế đối ngoại.”

2. Sửa đổi và bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Nước và vùng lãnh thổ cử đến đào tạo

Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Thái Lan, Đài Loan.

Ngoài các nước và vùng lãnh thổ cử đến đào tạo trên, tùy theo từng thời điểm, UBND thành phố điều chỉnh nước và vùng lãnh thổ cử đến đào tạo cho phù hợp.”

3. Sửa đổi khoản 2 và bổ sung một số khoản vào Điều 10 như sau:

“Điều 10. Quyền lợi

...

2. Trong thời gian được cử đi đào tạo ở nước ngoài, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể như sau:

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế, hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì tiền lương do ngân sách chi trả;

b) Đối với những người đang công tác tại các doanh nghiệp thì tiền lương do doanh nghiệp chi trả.

...

6. Sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ, nếu có nguyện vọng học tiếp Tiến sỹ và được nước ngoài cấp học bổng toàn phần thì được thành phố giải quyết cho học tiếp Tiến sỹ; sau khi tốt nghiệp Tiến sỹ phải về công tác tại thành phố theo quy định.

7. Sau khi tốt nghiệp Thạc sỹ đạt kết quả xuất sắc, nếu có nguyện vọng học tiếp Tiến sỹ và được sự đồng ý bằng văn bản của Lãnh đạo thành phố thì được thành phố cấp kinh phí đào tạo theo quy định.

8. Những người được đơn vị đề nghị và được Ban Chỉ đạo 393 chọn cử đi đào tạo ở nước ngoài (sau khi được cơ quan chức năng thẩm tra lý lịch) thì được thành phố cử đi đào tạo ngoại ngữ như sau:

a) Đào tạo ngoại ngữ, kiểm tra trình độ theo tiêu chuẩn IELTS;

b) Người có điểm IELTS đạt từ 4.5 (tương đương) trở lên thì được cử đi đào tạo tại Viện Anh ngữ Đại học Đà Nẵng - Đại học Queensland;

9. Đối với các trường hợp được cử đi đào tạo tại nước ngoài, trong năm đầu tiên học thêm ngoại ngữ, được thành phố hỗ trợ toàn bộ kinh phí học ngoại ngữ.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 và bổ sung khoản 4 vào Điều 13 như sau:

“Điều 13. Quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo

...

2. Phương thức chi trả:

Văn phòng Thành ủy trực tiếp quản lý và cấp kinh phí cho đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để chuyển cho những người được cử đi đào tạo theo phương thức sau:

a)... b)...

c) Riêng học phí và phí bảo hiểm đối với những người được cử đi học tại Trường Đại học Queensland thì Văn phòng Thành ủy chuyển thanh toán trực tiếp cho Trường theo hóa đơn thông báo của Trường.

...

4. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, mức sinh hoạt phí được cấp theo mức quy định tại Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về mức sinh hoạt phí cho cán bộ, công chức, viên chức được chọn, cử đi học theo Đề án đào tạo 100 thạc sỹ, tiến sỹ tại các cơ sở ở nước ngoài; đối với các trường hợp được thành phố cử đi đào tạo ở nước ngoài và đã tạm ứng sinh hoạt phí trong năm 2008 theo mức cũ thì được cấp bổ sung phần chênh lệch giữa mức đã tạm ứng với mức theo quy định tại Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“Điều 18. Thủ trưởng cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm

1. Căn cứ nguyên tắc, quy trình quản lý cán bộ để xem xét chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi học; tham gia ký kết hợp đồng trách nhiệm; phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi đánh giá quá trình học tập, sinh hoạt; bố trí phân công công tác cho các đối tượng thuộc quyền quản lý sau khi hoàn thành khóa học và thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan theo quy định.

2. Trong thời gian công chức, viên chức được cử đi học, kể cả học ngoại ngữ ở trong nước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sắp xếp thời gian, bố trí công chức, viên chức đảm nhận nhiệm vụ của người được cử đi học, không phân công công việc, không cử đi học các chương trình khác, không cử đi công tác đối với người được cử đi học.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ; Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2008
Ngày hiệu lực21/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2008/QĐ-UBND quản lý người được đào tạo thạc sỹ tiến sỹ nước ngoài Đà Nẵng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2008/QĐ-UBND quản lý người được đào tạo thạc sỹ tiến sỹ nước ngoài Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành11/04/2008
       Ngày hiệu lực21/04/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2012
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 23/2008/QĐ-UBND quản lý người được đào tạo thạc sỹ tiến sỹ nước ngoài Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2008/QĐ-UBND quản lý người được đào tạo thạc sỹ tiến sỹ nước ngoài Đà Nẵng