Quyết định 1039/QĐ-BCT

Quyết định 1039/QĐ-BCT năm 2011 đính chính Quyết định 0321/QĐ-BCT do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Quyết định 1039/QĐ-BCT đính chính Quyết định 0321/QĐ-BCT đã được thay thế bởi Quyết định 10128/QĐ-BCT năm 2013 Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng chất công nghiệp 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1039/QĐ-BCT đính chính Quyết định 0321/QĐ-BCT


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1039/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 0321/QĐ-BCT NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 0321/QĐ-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, flourit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025;

Căn cứ đề nghị của Công ty cổ phần Secpentin và Phân bón Thanh Hóa ngày 08 tháng 02 năm 2011 về việc hiệu đính phụ lục kèm theo Quyết định số 0321/QĐ-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót về tọa độ X (m) tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 0321/QĐ-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Diện tích và tọa độ góc điểm mỏ được đính chính tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phụ lục kèm theo Quyết định này thay thế cho phụ lục kèm theo Quyết định số 0321/QĐ-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2011. Các nội dung khác của Quyết định số 0321/QĐ-BCT ngày 20 tháng 01 năm 2011 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu VT, KH, PC, CNNg.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC

DIỆN TÍCH, TỌA ĐỘ GÓC MỎ SERPENTIN BÃI ÁNG, XÃ TẾ LỢI, HUYỆN NÔNG CỐNG, TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số 1039/QĐ-BCT ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Điểm mỏ, diện tích

Điểm góc

Tọa độ VN2000
Kinh tuyến 105o0’, múi chiếu 6o

X (m)

Y (m)

Mỏ Serpentin, Bãi Áng, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

1

2174.234

568.488

2

2174.398

568.527

3

2174.618

569.110

4

2174.483

569.383

5

2174.489

569.665

6

2174.393

569.723

7

2174.282

569.902

8

2174.185

569.859

9

2174.132

569.472

9a

2174.206

569.392

9b

2174.282

569.165

9c

2174.442

568.895

10

2174.354

568.807

11

2174.158

568.642

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1039/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1039/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2011
Ngày hiệu lực07/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1039/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 1039/QĐ-BCT đính chính Quyết định 0321/QĐ-BCT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1039/QĐ-BCT đính chính Quyết định 0321/QĐ-BCT
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1039/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýLê Dương Quang
       Ngày ban hành07/03/2011
       Ngày hiệu lực07/03/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2013
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1039/QĐ-BCT đính chính Quyết định 0321/QĐ-BCT

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1039/QĐ-BCT đính chính Quyết định 0321/QĐ-BCT