Quyết định 10435/QĐ-BCT

Quyết định 10435/QĐ-BCT năm 2015 điều tra các chỉ tiêu môi trường công nghiệp ngành Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 10435/QĐ-BCT điều tra chỉ tiêu môi trường công nghiệp ngành Công Thương


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10435/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU TRA CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP NGÀNH CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định s 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Công Thương,

Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các Hệ thống ch tiêu thống kê;

Căn cứ Quyết định số 6622/QĐ-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình triển khai Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2225/QĐ-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương v việc giao nhiệm vụ và phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Đ án đi mới đồng bộ Hệ thống ch tiêu thống kê năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 7637/QĐ-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưng Bộ Công Thương về việc ban hành hệ thống giải thích khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu các chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại;

Theo đề nghị của Cục trưng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mục tiêu điều tra

Điều tra các chỉ tiêu môi trường công nghiệp ngành Công Thương trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin đáp ng các mục tiêu chủ yếu như sau:

- Thực hiện Chương trình triển khai Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thng chỉ tiêu thống kê giai đoạn 2011-2015.

- Xây dựng cơ s dữ liệu các ch tiêu môi trường công nghiệp làm cơ sở cho việc phân tích đánh giá tình hình bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

- H trợ công tác quản lý nhà nước trong quá trình chỉ đạo, điều hành và xây dựng chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển ngành Công Thương.

Điều 2. Nghĩa vụ và trách nhiệm

- Giao nhiệm vụ cho Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp chủ trì và là đầu mối phối hợp với Vụ Kế hoạch; các Tập đoàn, Tng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương t chức thực hiện theo Phương án điều tra đã được phê duyệt (Phương án điều tra kèm theo).

- Doanh nghiệp hoạt động trong ngành Công Thương, cụm công nghiệp được lựa chọn điều tra có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời những thông tin trong Phiếu điều tra.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện năm 2015 từ nguồn ngân sách nhà nước là 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng chẵn) (Phụ lục 1).

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các doanh nghiệp, cụm công nghiệp thuộc đối tượng điều tra và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Tổng cục Thống kê (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử BCT;
-
Lưu: VT, ATMT.

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vưng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10435/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10435/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2015
Ngày hiệu lực29/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10435/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 10435/QĐ-BCT điều tra chỉ tiêu môi trường công nghiệp ngành Công Thương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 10435/QĐ-BCT điều tra chỉ tiêu môi trường công nghiệp ngành Công Thương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu10435/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành29/09/2015
        Ngày hiệu lực29/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 10435/QĐ-BCT điều tra chỉ tiêu môi trường công nghiệp ngành Công Thương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 10435/QĐ-BCT điều tra chỉ tiêu môi trường công nghiệp ngành Công Thương

            • 29/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực