Quyết định 1053/QĐ-UBND

Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1053/QĐ-UBND 2017 thực hiện bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1053/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐANG SINH SỐNG TẠI VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN; NGƯỜI ĐANG SINH SỐNG TẠI VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP , ngày 15/11/2014 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg , ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg , ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC , ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế;

Xét Tờ trình số 99/TTr-BDT, ngày 16/5/2017 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020.

(Đính kèm Kế hoạch số 98/KH-BDT, ngày 15/5/2015 của Ban Dân tộc)

Điều 2. Trưởng ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Dân tộc, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Trà Ôn, Tam Bình, thị xã Bình Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/KH-BDT

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BHYT CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐANG SINH SỐNG TẠI VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN; NGƯỜI ĐANG SINH SỐNG TẠI VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 18/5/2017của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ điểm h, khoản 3, Điều 12, của Luật số 46/2014/QH13, ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 quy định người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại các xã đảo, huyện đảo;

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 4 của Chương II Nghị định số 105/2014/NĐ-CP , ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ điểm h, khoản 3, Điều 1 của Chương I Thông tư liên tịch số 41/2014/ TTLT-BYT-BTC, ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện BHYT;

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm đảm bảo quyền lợi và kịp thời cho đối tượng được thụ hưởng Bảo hiểm y tế là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

Tổ chức triển khai thực hiện nhanh, đạt hiệu quả cao và kịp thời đến đối tượng thụ hưởng đúng theo thời gian quy định.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng được Nhà nước hỗ trợ 100% phí mua Bảo hiểm y tế gồm:

- Tất cả người dân đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (xã thuộc khu vực III) gồm:

+ Xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn.

+ Xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình

+ Ấp Ngãi Lộ A và ấp Thôn Rôn xã Trà Côn, huyện Trà Ôn.

+ Ấp Phù Ly I, Phù lỳ II xã Đông Bình; ấp H Thành II xã Đông Thành, thị xã Bình Minh.

- Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn (xã thuộc khu vực II) gồm:

+ Xã Trà Côn, huyện Trà Ôn.

+ Xã Đông Bình, Đông Thành, thị xã Bình Minh.

2. Thời gian được hưởng: Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Long:

- Tổ chức họp triển khai các văn bản của tỉnh và Trung ương.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Theo dõi tiến độ thực hiện của các địa phương.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Xây dựng các biểu mẫu, danh sách cấp thẻ.

- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp các ngành và địa phương tổ chức triển khai rà soát, lập danh sách báo cáo UBND cấp huyện. Đồng thời tổ chức cấp thẻ BHYT cho người dân sau khi có danh sách được UBND huyện phê duyệt.

- Tổng hợp số lượng đã cấp thẻ báo cáo qua Sở Tài chính để tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo về Trung ương.

3. Sở Tài chính: Dựa trên kết quả số lượng đã cấp thẻ của BHXH tỉnh, tổ chức thẩm định tham mưu kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo Trung ương để cân đối ngân sách.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ các địa phương loại trừ số đối tượng đã được Nhà nước hỗ trợ cấp thẻ.

5. Sở Y tế: Chỉ đạo tổ chức nơi khám chữa bệnh thực hiện theo đúng qui định trong việc tổ chức khám chữa bệnh nhân dân đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

6. UBND các huyện Trà Ôn, Tam Bình và thị xã Bình Minh:

- Chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát, lập danh sách (theo mẫu của Bảo hiểm xã hội tỉnh).

- Phê duyệt danh sách đối tượng được thụ hưởng.

Thời gian tổ chức triển khai thực hiện và cấp thẻ BHYT: Hoàn thành trong tháng 6/2017.

Trên đây là kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện BHYT cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2017 - 2020.

Đề nghị các sở ngành và các địa phương có liên quan tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, có khó khăn vướng mắc báo cáo kịp thời về Ban Dân tộc tỉnh để kịp thời tháo gỡ./.

 

 

TRƯỞNG BAN
Thạch Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1053/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1053/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2017
Ngày hiệu lực18/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(07/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1053/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1053/QĐ-UBND 2017 thực hiện bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1053/QĐ-UBND 2017 thực hiện bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1053/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành18/05/2017
        Ngày hiệu lực18/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1053/QĐ-UBND 2017 thực hiện bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1053/QĐ-UBND 2017 thực hiện bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số Vĩnh Long

           • 18/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực