Quyết định 1057/QĐ-UBND

Quyết định 1057/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 1057/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính đô thị kinh doanh quy hoạch xây dựng Điện Biên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1057/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, QUY HOẠCH XÂY DNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thtục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, kinh doanh bất động sản, quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên (có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh
ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo UBND t
nh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC

CƠ QUAN THỰC HIN

I

Lĩnh vc h tầng kỹ thut đô th

 

 

1

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

Hạ tng kỹ thut đô th

UBND cấp huyện

II

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

 

 

1

Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện quản

Quy hoạch xây dựng

UBND cấp huyện

2

Cấp giy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Quy hoạch xây dựng

UBND cấp huyện

3

Nhóm TTHC về thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết

3.1

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

Quy hoạch xây dựng

UBND cấp huyện

3.2

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dán đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

Quy hoạch xây dựng

UBND cấp huyện

3.3

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

Quy hoạch xây dựng

UBND cấp huyện

3.4

Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đim dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

Quy hoạch xây dựng

UBND cấp huyện

4

Nhóm TTHC về thẩm định nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết

4.1

Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Quy hoạch xây dựng

UBND cấp huyện

4.2

Thm định đ án điu chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Quy hoạch xây dựng

UBND cấp huyện

4.3

Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Quy hoạch xây dựng

UBND cấp huyện

4.4

Thm định đ án điu chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

Quy hoạch xây dựng

UBND cấp huyện

II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Lĩnh vực H tầng kỹ thut đô th

1. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh

1.1. Trình tthực hiện:

- Cá nhân, tổ chức chuẩn b đy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý chuyên ngành cp huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, thị xã, thành phố căn cứ hồ sơ của cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị tiến hành thẩm định và trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã và thành phố phê duyệt cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị cho tổ chức xin cấp phép đối với hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Mục 1, Điều 14, Nghị định s 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị (theo mu tại Phụ lục II, Nghị định s 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị …. có văn bản trả lời đối với các hsơ không đủ điều kiện cấp giy phép cho chặt hạ, dịch chuyển cây xanh theo quy định trên.

1.2. Cách thc thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyn.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị nêu rõ vtrí chặt hạ, dịch chuyển; kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị;

- Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển;

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày m việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép chặt hạ, dịch chuyn cây xanh đô thị.

1.8. Phí, Lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo Mu số 01.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Cây đã chết, đã bị đổ gãy hoặc có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm;

- Cây xanh bị bệnh hoặc đến tuổi già cỗi không đảm bảo an toàn;

- Cây xanh trong các khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 14 Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị.

- Mục IV, Phần II: các quy định về quản lý cây xanh đô thị, Thông tư 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.

- Thông tư 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị.

- Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương.

 

B. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng

1. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyn của UBND thành phố thuộc tnh, thị xã, huyện quản lý

1.1. Trình tự thực hiện:

- Căn cứ vào thông tin quy hoạch, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng (trừ các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố trực thuộc trung ương, UBND tỉnh) lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch gửi cơ quan quản lý quy hoạch của UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện.

- Căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của đô thị, Quy định quản lý theo quy hoạch đô thị, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, đề xuất của chủ đu tư, cơ quan quản lý quy hoạch có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo UBND thành phố thuộc tnh, thị xã, huyện về nội dung giấy phép quy hoạch. Thời gian thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến không quá 30 ngày kể từ khi nhận đhồ sơ hợp lệ.

- UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của cơ quan quản lý quy hoạch.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà và dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng ltrong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cn điu chỉnh ranh giới hoặc một schỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, cơ quan quản lý quy hoạch phải tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan vnội dung cấp phép. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tng hợp ý kiến của cộng đng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị;

- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

1.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 45 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (Cơ quan quản lý quy hoạch thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến trong thời gian không quá 30 ngày; Ủy ban nhân dân thành phố thuộc tnh, thị xã, huyện xem xét và cấp giy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày)

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung theo Mu số 03.

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ theo Mu số 05.

1.8. Phí, Lệ phí:

Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)/01 giấy phép theo quy định tại Điu 2 Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giy phép quy hoạch.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung theo Mu s 02

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ theo Mu s 04.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Thông tư s23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của BTài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

 

2. Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

2.1. Trình tthực hiện:

- Căn cứ vào thông tin quy hoạch, chđầu tư dự án đầu tư xây dựng lp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo các trường hợp quy định tại Điều 32 của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng gửi UBND huyện cấp giấy phép quy hoạch.

- Căn cứ vào yêu cầu quản lý, kiểm soát phát triển của khu chức năng đc thù, Quy định quản lý theo quy hoạch chung xây dựng, đề xuất của chđầu tư, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện có trách nhiệm xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo UBND huyện cấp giấy phép quy hoạch về nội dung giấy phép quy hoạch. Thời gian thm định hồ sơ và lấy ý kiến không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch hp lệ.

- UBND huyện xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian không quá 15 ngày ktừ ngày nhận được hồ sơ thm định cấp giy phép quy hoạch của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đt, trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, cơ quan quản lý quy hoạch phải tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đng dân cư có liên quan về nội dung cp phép. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch;

- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

2.4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch cấp huyện.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung quy định tại Mu số 7 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015.

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ quy định tại Mu số 9 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015.

2.8. Phí, Lệ phí: Bộ Tài chính chưa quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung); quy định tại Mu số 6 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) quy định tại Mẫu số 8 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

 

3. Nhóm TTHC về thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết

3.1. Thẩm định nhim vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa gii hành chính huyện quản lý.

3.1.1. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vquy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thm định và trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

3.1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

3.1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ gồm:

Tờ trình đề nghị thẩm định; thuyết minh nội dung nhiệm vụ kèm theo các bản vẽ in màu thu nhỏ; dự tho quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư vnội dung nhiệm vụ quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

3.1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

3.1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

3.1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

3.1.8. Phí, Lệ phí: Chưa có quy định.

3.1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

3.1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

3.1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

 

3.2. Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

3.2.1. Trình tthực hiện:

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

3.2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

3.2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần h sơ gồm:

Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; thuyết minh tổng hợp kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quy định quản lý theo đán quy hoạch xây dựng được duyệt; dự thảo quyết định phê duyệt đán; bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đán quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hsơ năng lực của tổ chức tư vn lập quy hoạch xây dựng; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung h sơ đ án.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

3.2.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3.2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

3.2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

3.2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

3.2.8. Phí, Lệ phí: Chưa có quy định.

3.2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

3.2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

3.2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một snội dung về quy hoạch xây dựng.

 

3.3. Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

3.3.1. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vquy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hsơ hợp lệ, tiếp nhận hsơ, tổ chức thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt theo đúng thời hạn quy định.

3.3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của UBND cấp huyện.

3.3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần h sơ gồm:

Tờ trình đề nghị thẩm định; thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vn lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

b. Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

3.3.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

3.3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

3.3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

3.3.8. Phí, Lệ phí: Chưa có quy định.

3.3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

3.3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

3.3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

 

3.4. Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

3.4.1. Trình tthực hiện:

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thm định và trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

3.4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

3.4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ gồm:

Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; thuyết minh tổng hợp kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quy định quản theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đán quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.

b. Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

3.4.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể tngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

3.4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

3.4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyn quyết định: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

3.4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

3.4.8. Phí, Lệ phí: Chưa quy định.

3.4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

3.4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

3.4.11. Căn cứ pháp của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

 

4. Nhóm TTHC về thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết

4.1. Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

4.1.1. Trình tthực hiện:

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt theo đúng thời hạn quy định.

4.1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

4.1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ gồm:

Tờ trình đề nghị thẩm định; thuyết minh nội dung nhiệm vụ kèm theo các bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư vnội dung nhiệm vụ quy hoạch; h sơ pháp nhân và hsơ năng lực của tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4.1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ

4.1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

4.1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

4.1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

4.1.8. Phí, Lệ phí: Chưa có quy định.

4.1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

4.1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

4.1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

 

4.2. Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa gii hành chính huyện quản lý.

4.2.1. Trình t thc hiện:

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thm định đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt theo đúng thi hạn quy định.

4.2.2. Cách thức thc hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

4.2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ gồm:

Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; thuyết minh tổng hợp kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đng dân cư về nội dung đán quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4.3.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

4.2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

4.2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

4.2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

4.2.8. Phí, Lệ phí: Chưa có quy định.

4.2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

4.2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

4.2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

 

4.3. Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa gii hành chính huyện quản lý.

4.3.1. Trình tthực hiện:

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng đim dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt theo đúng thời hạn quy định

4.3.2. Cách thc thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

4.3.3. Thành phần, s lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ gồm:

Tờ trình đề nghị thẩm định; thuyết minh nội dung nhiệm vụ bao gồm các bản vẽ in màu thu nh; dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4.3.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ

4.3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

4.3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

4.3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

4.3.8. Phí, Lệ phí: Chưa có quy định.

4.3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

4.3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

4.3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một snội dung về quy hoạch xây dựng.

 

4.4. Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.

4.4.1. Trình tthực hiện:

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thm định theo đúng thời hạn quy định.

4.4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

4.4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ gồm:

Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; thuyết minh tổng hợp kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đán quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4.4.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4.4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

4.4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện.

4.4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng.

4.4.8. Phí, Lệ phí: Chưa có quy định.

4.4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

4.4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có.

4.4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

 

PHỤ LỤC CÁC MẪU BIỂU

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP CHẶT HẠ, DỊCH CHUYỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ

Kính gửi: Cơ quan cấp giấy phép

Tên tổ chức/cá nhân: ........................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

Điện thoại: …………………………….. Fax: ......................................................................

Xin được chặt hạ dịch chuyển cây …………………… tại đường ……………………, xã (phường): ………....................…, huyện (thành phố, thị xã): .............................

Loại cây: ……………………………., chiều cao (m): …………….. đường kính (m): ...........

Mô tả hiện trạng cây xanh: .................................................................................................

Lý do cần chặt hạ dịch chuyển, thay thế ............................................................................

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý cây xanh đô thị và các quy định khác có liên quan.

 

 

……., ngày … tháng … năm ……..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tài liệu kèm theo:

- Ảnh chụp hiện trạng cây xanh chặt hạ, di chuyển;

- Sơ đồ vị trí cây;

 

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

Kính gửi: …………………………………….

1. Chủ đầu tư: ......................................................................................................................

- Người đại diện: ………………………….. Chức vụ: ...........................................................

- Địa chỉ liên hệ: ...................................................................................................................

- Số nhà: ………………… Đường …………….. Phường (xã) .............................................

- Tỉnh, thành phố: .................................................................................................................

- Số điện thoại: ....................................................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ..............................................................................

- Phường (xã) ………………………. Quận (huyện) ............................................................

- Tỉnh, thành phố: .................................................................................................................

- Phạm vi dự kiến đầu tư: ......................................................................................................

- Quy mô, diện tích: ....................................................................................................... (ha).

- Hiện trạng sử dụng đất .......................................................................................................

3. Nội dung đầu tư: ...............................................................................................................

- Chức năng dự kiến: ............................................................................................................

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến: ..............................................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: .................................................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

….., ngày … tháng … năm ……….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 03

UBND huyện, thị xã,
thành phố
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:           

………….., ngày … tháng … năm …..

 

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Số:            /GPQH
(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)
-------

 

1. Cấp cho chủ đầu tư: ......................................................................................................

- Địa chỉ: ............................................................................................................................

- Số nhà: ………. Đường ………. Phường (xã): …………… Tỉnh, thành phố: .................

2. Nội dung cấp phép:

- Tên dự án: ......................................................................................................................

- Địa điểm xây dựng: .........................................................................................................

- Phạm vi ranh giới: ...........................................................................................................

- Quy mô đất đai: ………………….. ha

- Quy mô dân số (nếu có): …………. người

- Cơ cấu sử dụng đất: ………………………… %.

(tỷ lệ đất giao thông, cây xanh, công trình công cộng)

- Mật độ xây dựng toàn khu vực: ……………….. %

- Chiều cao tối đa xây dựng công trình: ...................................................................... m.

- Hệ số sử dụng đất: .......................................................................................................

- Các yêu cầu về không gian, kiến trúc, cảnh quan: .......................................................

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường: ..............................................................

3. Thời hạn giấy phép quy hoạch: ...................................................................................

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

….., ngày … tháng … năm ……….
Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)
-------

Kính gửi: …………………………………….

1. Chủ đầu tư: ....................................................................................................................

- Người đại diện: ………………………….. Chức vụ: .........................................................

- Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................

- Số nhà: ………………… Đường …………….. Phường (xã) ...........................................

- Tỉnh, thành phố: ..............................................................................................................

- Số điện thoại: ...................................................................................................................

2. Vị trí, quy mô xây dựng công trình: ................................................................................

- Phường (xã) ………………………. Quận (huyện) ...........................................................

- Tỉnh, thành phố: ..............................................................................................................

- Phạm vi ranh giới: ............................................................................................................

- Quy mô, diện tích: ..................................................................................................... (ha).

- Hiện trạng sử dụng đất .....................................................................................................

3. Nội dung đầu tư: ............................................................................................................

- Chức năng công trình: .....................................................................................................

- Mật độ xây dựng: ………………. %

- Chiều cao công trình: .................................................................................................. m.

- Số tầng: ..........................................................................................................................

- Hệ số sử dụng đất: ..........................................................................................................

- Dự kiến tổng diện tích sàn: ........................................................................................ m2.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: .............................................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

….., ngày … tháng … năm ……….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 05

UBND huyện, thị xã,
thành phố
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số:

………….., ngày … tháng … năm …..

 

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Số:         /GPQH
(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)
-------

1. Cấp cho chủ đầu tư: .........................................................................................................

- Địa chỉ: ..............................................................................................................................

- Số nhà: ………. Đường ………. Phường (xã): …………… Tỉnh, thành phố: ...................

2. Nội dung cấp phép:

- Tên dự án: .........................................................................................................................

- Địa điểm xây dựng: ............................................................................................................

- Phạm vi ranh giới: ..............................................................................................................

- Diện tích lô đất: .............................................................................................................. m2

- Mật độ xây dựng đối với lô đất: .......................................................................................  %

- Chiều cao công trình: .....................................................................................................  m.

- Hệ số sử dụng đất đối với lô đất: .........................................................................................

- Khoảng lùi công trình: ………………………………………………………………….… m

- Các yêu cầu về kiến trúc công trình: ..................................................................................

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường: ...............................................................

3. Thời hạn giấy phép quy hoạch: ........................................................................................

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

….., ngày … tháng … năm ……….
Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mu số 06

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
(Ban hành theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐNGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

Kính gửi: ……………………………………………………………….

1. Chủ đầu tư: .................................................................................................................

- Người đại diện: ……………………………………… Chức vụ: .......................................

- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................

- Số nhà: …………………. Đường ……………… Phường (xã) .......................................

- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................................

- Số điện thoại: ...............................................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: .........................................................................

- Phường (xã) …………………………… Quận (huyện) ...................................................

- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................................

- Phạm vi dự kiến đầu tư: ................................................................................................

- Quy mô, diện tích: .................................................................................................. (ha).

- Hiện trạng sử dụng đất ..................................................................................................

3. Nội dung đầu tư: .........................................................................................................

- Chức năng dự kiến: .......................................................................................................

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến: .........................................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: ...........................................................................................

5. Cam kết: Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

……, ngày ... tháng ... năm …….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 07

MẪU GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
(Ban hành theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng)

 

UBND huyện, thị xã,
thành phố
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số………………..

…………, ngày …. tháng …. năm ….

 

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Số:              /GPQH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

1. Cấp cho chủ đầu tư: ....................................................................................................

- Địa chỉ: .........................................................................................................................

- Số nhà: …… Đường ………………. Phường (xã): ……………. Tỉnh, thành phố: …………..

2. Nội dung cấp phép:

- Tên dự án: ....................................................................................................................

- Địa điểm xây dựng: .......................................................................................................

- Phạm vi ranh giới: .........................................................................................................

- Quy mô đất đai: ......................................................................................................... ha

- Quy mô dân số (nếu có): ...................................................................................... người

- Cơ cấu sử dụng đất: ................................................................................................. %.

(tỷ lệ đất giao thông, cây xanh, công trình công cộng)

- Mật độ xây dựng toàn khu vực: .................................................................................. %

- Chiều cao tối đa xây dựng công trình: ........................................................................ m.

- Hệ số sử dụng đất: .......................................................................................................

- Các yêu cầu về không gian, kiến trúc, cảnh quan: ...........................................................

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường: .................................................................

3. Thời hạn giấy phép quy hoạch: ....................................................................................

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

….., ngày …. tháng …. năm ….
Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Mu số 08

MẪU ĐƠN ĐNGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
(Ban hành theo Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

Kính gửi: ……………………………

1. Chủ đầu tư: .................................................................................................................

- Người đại diện: …………………………………… Chức vụ: ...........................................

- Địa chỉ liên hệ:................................................................................................................

- Số nhà: ……. Đường …………………….. Phường (xã) ...............................................

- Tỉnh, thành phố..............................................................................................................

- Số điện thoại: ...............................................................................................................

2. Vị trí, quy mô xây dựng công trình: .............................................................................  

- Phường (xã) ………………………. Quận (huyện).........................................................

- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................................

- Phạm vi ranh giới: .........................................................................................................

- Quy mô, diện tích: .................................................................................................. (ha).

- Hiện trạng sử dụng đất ..................................................................................................

3. Nội dung đầu tư: .........................................................................................................

- Chức năng công trình: ...................................................................................................

- Mật độ xây dựng: ................................................. %

- Chiều cao công trình: ........................................... m.

- Số tầng: ................................................................

- Hệ số sử dụng đất: .............................................

- Dự kiến tổng diện tích sàn: ........................... m2.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: ...........................................................................................

5. Cam kết: Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

……., ngày …. tháng …. năm ….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mu số 09

MẪU GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
(Ban hành theo Nghị định s 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính ph quy định chi tiết một s nội dung về quy hoạch xây dựng)
(Màu xanh - khổ A4)

 

UBND huyện, thị xã, thành phố
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

………….., ngày ... tháng ... năm ………

 

GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
Số:         /GPQH
(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

1. Cấp cho chủ đầu tư: ..................................................................................................

- Địa chỉ: ........................................................................................................................

- Số nhà: ……… Đường ………………. Phường (xã): ………… Tỉnh, thành phố: ………

2. Nội dung cấp phép:

- Tên dự án: ....................................................................................................................

- Địa điểm xây dựng: .......................................................................................................

- Phạm vi ranh gii: .........................................................................................................

- Diện tích lô đất: ......................................................................................................... m2

- Mật độ xây dựng đối với lô đất: ...................................... %

- Chiều cao công trình: ...................................................... m.

- Hệ số sử dụng đất đối với lô đất: ..................................................................................

- Khoảng lùi công trình: ...................................................... m

- Các yêu cầu về kiến trúc công trình: ...............................................................................

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường: .............................................................

3. Thời hạn giấy phép quy hoạch: ....................................................................................

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

….., ngày …. tháng …. năm ….
Cơ quan cấp giấy phép quy hoạch
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1057/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1057/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2016
Ngày hiệu lực18/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1057/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1057/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính đô thị kinh doanh quy hoạch xây dựng Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1057/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính đô thị kinh doanh quy hoạch xây dựng Điện Biên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1057/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành18/08/2016
        Ngày hiệu lực18/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1057/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính đô thị kinh doanh quy hoạch xây dựng Điện Biên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1057/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính đô thị kinh doanh quy hoạch xây dựng Điện Biên 2016

            • 18/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực