Quyết định 1058/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1058/QĐ-BVHTTDL năm 2016 phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1058/QĐ-BVHTTDL đề án tổ chức liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1058/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYÊT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ HÀ NỘI LẦN THỨ IV

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV, năm 2016;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV, năm 2016.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- UBND thành phố H
à Nội;
- Sở VHTT, Sở Du lịch, Sở Tài chính
Sở Giao thông Vận t
i Hà Nội;
- Sở VHT
TDL Quảng Ninh;
- Lưu: VT, CĐA, DA. 30.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vương Duy Biên

 

ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ HÀ NỘI LẦN THỨ IV
(Phê duyệt theo Quyết định s
ố 1058/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch)

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Đán tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV, như sau:

I. TIÊU CHÍ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ HÀ NỘI LẦN THỨ IV

1. Tiêu chí

- Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (sau đây viết tắt là LHPQTHN) vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, sáng tạo; khuyến khích những tài năng mới của điện ảnh;

- Phát huy tinh thần thân ái, hp tác giữa các nhà làm phim, đại biểu, khách mời vì sự phát trin của điện ảnh;

- Giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của các nền điện ảnh trên thế giới.

Khẩu hiệu của Liên hoan Phim:

“Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững”

2. Mục đích

- Thu hút sự quan tâm của công chúng đối với điện ảnh, tạo sức sống mới và động lực để điện ảnh Việt Nam phát triển;

- Tạo cơ hội mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam với thế giới, đưa phim Việt Nam vào thị trường điện ảnh quốc tế;

- Thúc đẩy quảng bá, hp tác và phát triển du lịch Việt Nam;

- Góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, ổn định, mến khách thông qua hình ảnh Thủ đô Hà Nội - thành phố vì hòa bình, có bề dày ngàn năm văn hiến, cảnh quan tươi đẹp và thanh bình, con người mến khách và lịch lãm.

II. NỘI DUNG CỦA LIÊN HOAN PHIM

1. Địa điểm tổ chức: Thủ đô Hà Nội.

2. Thi gian: Từ 01/11 đến 05/11/2016.

3. Cơ quan tổ chc:

- Cơ quan tổ chức:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cục Điện ảnh

- Cơ quan phối hợp:

y ban nhân dân thành phố Hà Nội

Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hà Nội

4. Các sự kiện chính của Liên hoan Phim

a) Chương trình phim dự thi

Phim dự thi được tuyển chọn từ các nền điện ảnh trên thế giới, bao gồm:

- Chương trình phim dài dự thi;

- Chương trình phim ngắn dự thi.

b) Chương trình phim không dự thi

- Chương trình toàn cảnh điện ảnh thế giới;

- Chương trình tiêu điểm điện ảnh một quốc gia: “Điện ảnh n Độ”;

- Chương trình phim ASEAN;

- Chương trình phim Italia;

- Chương trình phim chọn lọc từ các nền điện ảnh của 12 quốc gia thành viên Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương - TPP (Gọi tắt là Điện ảnh Thái Bình Dương);

- Chương trình phim mới của Việt Nam.

c) LKhai mạc Liên hoan Phim (truyền hình trực tiếp trên sóng VTV)

- Thời gian: Thứ Ba, ngày 01/11/2016.

+) Lễ Khai mạc: Từ 20h00 đến 21h00;

+) Chiếu phim khai mạc: Từ 21h00 đến 22h30.

- Địa điểm: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

- Chiêu đãi Chào mừng Liên hoan Phim của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

d) Lễ Bế mạc và trao Giải thưởng của Liên hoan Phim (truyền hình trực tiếp trên sóng VTV)

- Thời gian: Thứ Bảy, ngày 05/11/2016, từ 20h00 đến 22:00;

- Địa điểm: Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

- Chiêu đãi Bế mạc và chia tay các đại biểu và khách mời Liên hoan Phim của Giám đốc, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Phim.

5. Chương trình khác của Liên hoan Phim

a) Chợ phim;

b) Trại sáng tác HANIFF và Chợ dự án phim;

c) Hội thảo, tọa đàm:

- Hội thảo chủ đề “Bản sắc dân tộc trong điện ảnh”;

- Tọa đàm 1: Chủ đề “Hợp tác sản xuất phim trong các nước ASEAN”;

- Tọa đàm 2: Chủ đề “Kết ni các nền điện ảnh của 12 quốc gia thành viên TPP.

d) Cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo điện ảnh các nước ASEAN (tổ chức FILM ASEAN);

đ) Triển lãm

“Bối cảnh Việt Nam trong một số phim nước ngoài”

e) Đại biểu tham quan Vịnh Hạ Long và Thủ đô Hà Nội.

6. Cơ cấu giải thưởng: 10 giải thưởng

- Phim truyện xuất sắc nhất, trị giá 110.000.000 đồng (tương đương 5.000 USD);

- Phim ngắn xuất sắc nhất, trị giá 66.000.000 đồng (tương đương 3.000 USD);

- Đạo diễn phim truyện xuất sắc nhất, trị giá 66.000.000 đồng (tương đương 3.000 USD);

- Diễn viên nam chính xuất sắc nhất, trị giá 66.000.000 đồng (tương đương 3.000 USD);

- Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất, trị giá 66.000.000 đồng (tương đương 3.000 USD);

- Đạo diễn trẻ của phim ngắn (dưới 30 tuổi) xuất sắc nhất, trị giá 44.000.000 đồng (tương đương 2.000 USD);

- Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim truyện;

- Giải thưởng của Ban Giám khảo cho phim ngắn;

- Giải thưởng của Thủ đô Hà Nội cho phim về đề tài đô thị;

- Giải Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á (NETPAC).

7. Các hoạt động quảng bá, truyền thông phục vụ cho Liên hoan Phim

- Xây dựng bộ nhận diện của Liên hoan Phim;

- Tổ chức các buổi họp báo trước, trong và sau Liên hoan Phim;

- Phát hành ấn phẩm Liên hoan Phim, áp-phích (posters), đặc biệt là cuốn kỷ yếu (catalogues) Liên hoan Phim;

- Nâng cao trang thông tin điện tử (Website) của Liên hoan Phim;

- Sản xuất 01 đoạn phim quảng cáo cho Liên hoan Phim; video clip.

- Phản ánh về Liên hoan Phim trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế, trên sóng truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh-truyền hình Hà Nội và các Đài phát thanh-truyn hình khác

- Tuyên truyền quảng cáo trực quan ngoài trời và tại các địa điểm tổ chức các sự kiện của Liên hoan Phim (pa-nô, áp-phích, băng-rôn, phướn, khu hiệu).

8. Đại biểu, khách mời của Liên hoan Phim

a) Khách mời do Ban Tổ chức đài thọ toàn bộ chi phí vé máy bay, đi lại và ăn, ở trong thời gian Liên hoan Phim

- Khách mời của Phim dự thi:

+ Phim dài: 02 đại biểu (đạo diễn và diễn viên chính)

+ Phim ngắn: 01 đại biểu (đạo diễn hoặc diễn viên)

- Khách mời của phim trong các hạng mục khác do Ban Tổ chức quyết định.

- Thành viên của các Ban Giám khảo (quy định tại điểm 4 Mục III của Đề án này)

- Thành viên Ban cố vấn (Quy định tại điểm 5, Mục II của Đ án này).

b) Khách mời do Ban Tổ chức đài thọ khách sạn

Khách mời tham dự các chương trình của Liên hoan Phim do Ban Tổ chức quyết định mời.

c) Khách mời phải tự túc toàn bộ chi phí khi đến tham dự Liên hoan Phim

Khách mời khác muốn đến tham dự Liên hoan Phim, Ban Tổ chức sẵn sàng gửi thư mời, tạo mọi điều kiện về thủ tục visa, đăng ký khách sạn.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA LIÊN HOAN PHIM

1. Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;

- Đại diện Lãnh đạo UBND Hà Nội - Phó Trưởng ban;

- Cục trưởng Cục Điện ảnh - Ủy viên Thường trực;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;

- Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - Ủy viên;

- Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên;

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Ủy viên;

- Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - y viên;

- Đại diện Lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam (VTV) - Ủy viên;

- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hà Nội - Ủy viên.

2. Ban Tổ chức Liên hoan Phim

- Giám đốc, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Phim;

- Lãnh đạo Cục Điện ảnh;

- Đại diện Lãnh đạo Tổng cục Du lịch;

- Đại diện Lãnh đạo Hội Điện ảnh Việt Nam;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Đại diện Lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế;

- Đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hà Nội;

- Đại diện Sở Tài chính thành phố Hà Nội;

- Đại diện Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Hà Nội;

- Đại diện Lãnh đạo Sở Giao thông Công chính thành phố Hà Nội

- Đại diện Lãnh đạo A87, Bộ Công an;

- Đại diện Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội;

- Viện trưởng Viện Phim Việt Nam;

- Tổng biên tập Báo Văn hóa;

- Tổng biên tập tạp chí Thế giới Điện ảnh;

- Tổng biên tập tạp chí Điện ảnh Việt Nam;

- Các Trưởng, Phó Trưởng phòng của Cục Điện ảnh;

- Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia;

- Đại diện Lãnh đạo một số hãng phim, cơ sở điện ảnh có liên quan: BHD, Thiên Ngân, CJ CGV, CJ E&M, Kỷ Nguyên Sáng...

- Đại diện Lãnh đạo rạp Kim Đồng;

- Đại diện Lãnh đạo rạp Tháng Tám;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Văn nghệ- Đài Truyền hình Việt Nam.

- Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của địa phương tổ chức tham quan cho đại biểu của Liên hoan Phim.

3. Các tiểu ban phục vụ Liên hoan Phim

- Tiểu ban Nội dung;

- Tiểu ban Tài chính, Hậu cần;

- Tiểu ban Lễ tân, Khách mời;

- Tiểu ban Báo chí tuyên truyền;

- Tiểu ban Vận động tài trợ;

- Tiểu ban Chấm thi, Chiếu phim;

- Tiểu ban An ninh;

- Tiểu ban Thư ký.

4. Ban Giám khảo

- Ban Giám khảo phim truyện (5 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam);

- Ban Giám khảo phim ngắn (3 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam);

- Ban Giám khảo NETPAC (3 thành viên, trong đó có 01 thành viên Việt Nam).

5. Ban cố vấn Liên hoan Phim

Gồm 03-05 thành viên nước ngoài (Là những nhà hoạt động điện ảnh, tổ chức liên hoan phim quốc tế nổi tiếng, có uy tín và kinh nghiệm).

6. Ban Tuyển chọn phim

Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm thành lập các Ban Sơ tuyển và Ban Chung tuyển để tuyển chọn phim cho từng chương trình quy định tại các tiết (a), (b) điểm 4 mục II của Đ án.

7. Phiên dịch và tình nguyện viên phục vụ Liên hoan Phim

- Phiên dịch: 30 người (Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Hàn);

- Tình nguyện viên: 200 người.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM

Kinh phí tổ chức Liên hoan Phim thực hiện theo nguyên tắc:

- Ngân sách nhà nước chi: 55%;

- Xã hội hóa: 45%.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cc Đin ảnh

- Trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt:

+ Đán Tổ chức Liên hoan Phim;

+ Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Phim và các Quyết định khác có liên quan đến tài chính, tổ chức các sự kiện của Liên hoan Phim;

+ Điều lệ của Liên hoan Phim;

+ Chương trình tổng thể của Liên hoan Phim;

+ Kịch bản chi tiết Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc của Liên hoan Phim.

+ Thư chào mừng Liên hoan Phim của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Công văn gửi Đài Truyền hình Việt Nam về truyền hình trực tiếp Khai mạc, Bế mạc và tuyên truyền quảng bá cho Liên hoan Phim;

+ Mu giải thưởng, logo, poster, khẩu hiệu và các ấn phẩm của Liên hoan Phim;

- Lập Dự toán kinh phí của Liên hoan Phim trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

- Chịu trách nhiệm về nội dung và công tác tổ chức các sự kiện của Liên hoan Phim quy định tại Mục II Đ án này;

- Tổ chức đăng ký, lập danh sách và mời phim, đại biểu, khách mời tham dự Liên hoan Phim, bao gồm:

+ Danh sách phim tham dự các chương trình của Liên hoan Phim;

+ Ban Cố vấn;

+ Ban Giám khảo;

+ Đại biểu có phim tham dự Liên hoan Phim;

+ Khách mời quốc tế;

+ Khách mời trong nước;

+ Phóng viên báo chí, đài phát thanh, truyền hình trong nước và quốc tế;

+ Khách trong Ngoại giao đoàn tại Hà Nội.

- Thiết kế và gia công Cúp giải thưởng, bằng khen, quà tặng của Liên hoan Phim;

- Bố trí ăn, ở, đi lại cho đại biểu, khách mời;

- Tiến hành thủ tục hải quan nhận, trả phim tham dự Liên hoan Phim;

- Tổng hợp báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các công việc của Liên hoan Phim trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến chỉ đạo.

2. Vụ Kế hoạch, Tài chính

- Thẩm định Dự toán kinh phí của Liên hoan Phim, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và phi hợp với Ban Tchức giải quyết những vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách tổ chức Liên hoan Phim;

- Cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Phim.

3. Cục Hợp tác quốc tế

- Phối hợp với Cục Điện ảnh đảm bảo công tác đối ngoại; công tác lễ tân, quản lý khách mời, đại biểu, báo chí quc tế đến dự Liên hoan Phim.

- Phối hợp tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc và các sự kiện khác của Liên hoan Phim;

- Phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo và chương trình hoạt động của đại biểu quốc tế;

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Bộ các bài phát biu, chào mừng tại các sự kiện của Liên hoan Phim;

- Cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Phim và Hội đồng Chung tuyển của Liên hoan Phim.

4. Văn phòng Bộ

- Phối hợp với Cục Điện ảnh mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Liên hoan Phim;

- Phối hợp với Cục Điện ảnh tổ chức họp báo về Liên hoan Phim theo kế hoạch;

- Phối hợp với Ban Tổ chức tuyên truyền cho Liên hoan Phim trên các báo in báo mạng, trên trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch;

- Cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tchức Liên hoan Phim.

5. Vin Phim Vit Nam

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Triển lãm “Bi cảnh Việt Nam trong một số phim nước ngoài”;

- Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức Liên hoan Phim.

6. Trung tâm Chiếu phim quốc gia

- Phụ trách Tiểu ban Chiếu phim, Chấm thi;

- Lập chương trình chiếu phim tại các địa điểm trong thời gian Liên hoan Phim;

- Chịu trách nhiệm liên quan các vấn đề về thiết bị, kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật;

- Bố trí chiếu phim phục vụ các Ban Giám khảo tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia;

- Chủ trì phối hợp với các rạp chiếu phim tổ chức giao lưu giữa nghệ sỹ điện ảnh với khán giả;

- Bảo quản, vận chuyển phim tham dự Liên hoan Phim đến các rạp chiếu phim;

- Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức Liên hoan Phim.

7. Tổng cục An ninh và Cục A87 Bộ Công an

- Đảm bảo an ninh cho đại biểu, khách mời tham dự Liên hoan phim;

- Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho các sự kiện của Liên hoan Phim;

- Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức Liên hoan Phim.

8. Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hà Nội

- Tham mưu Lãnh đạo y ban nhân thành phố Hà Nội cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo Liên hoan Phim;

- Cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Phim;

- Tham mưu Lãnh đạo y ban nhân dân thành phố Hà Nội bố trí phương tiện giao thông (xe các loại) cho đại biểu, khách mời tham dự Liên hoan Phim;

- Tham mưu Lãnh đạo y ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn cho đại biu, khách mời và các sự kiện của Liên hoan Phim;

- Tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức buổi chiêu đãi (Gala Dinner) chào mừng đại biểu khách mời tham dự Liên hoan Phim;

- Tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao giải thưởng cho phim về chủ đề đô thị;

- Phối hp với Ban Tổ chức Liên hoan phim chỉ đạo thực hiện các buổi chiếu phim tại các cụm rạp do thành phố quản lý;

- Phối hợp với Ban Tổ chức Liên hoan Phim triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời (cụm pa nô, treo băng rôn, khu hiệu trên đường phố), quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của Hà Nội như Đài Phát thanh-Truyền hình, báo chí nhằm quảng bá Liên hoan Phim;

- Phối hợp với Ban Tổ chức Liên hoan Phim tổ chức cho đại biểu, khách mời tham quan các điểm di tích lịch sử, bảo tàng, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn thành phố.

9. Sở Tài chính thành phố Hà Nội

- Phối hp, bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động của Liên hoan Phim do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đảm nhiệm;

- Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức Liên hoan Phim.

10. Sở Du lịch thành phố Hà Nội

- Chỉ đạo các khách sạn ưu đãi về giá thuê phòng cho khách mời, đại biểu trong thời gian Liên hoan Phim;

- Tổ chức tham quan cho đại biểu của Liên hoan Phim (Kinh phí do y ban nhân dân thành phố Hà Nội đảm nhiệm);

- Cử đại diện tham tham gia Ban Tổ chức Liên hoan Phim.

11. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội

- Phối hợp với Ban Tổ chức Liên hoan Phim đảm bảo phương tiện vận chuyển đón đưa khách mời, đại biểu trong thời gian Liên hoan Phim;

- Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức Liên hoan Phim

12. Báo Văn hóa, Tạp chí Thế gii Điện ảnh và Tạp chí Điện ảnh Việt Nam

- Chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Tchức Liên hoan Phim tuyên truyền, quảng bá cho Liên hoan Phim;

- Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức Liên hoan Phim.

13. Các cơ sở điện ảnh, hãng phim trong nước

- Chịu trách nhiệm tuyển chọn phim gửi đến tham dự Liên hoan Phim;

- Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức Liên hoan Phim khi được Ban Tổ chức mời tham gia.

14. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh

- Chịu trách nhiệm tổ chức chương trình tham quan Vịnh Hạ Long;

- Cử đại diện tham gia Ban Tổ chức Liên hoan Phim.

15. Hội Điện ảnh Việt Nam

- Phối hợp xây dựng các tiêu chí, điều lệ của Liên hoan Phim;

- Cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức của Liên hoan Phim.

VI. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HOAN PHIM QUỐC TẾ HÀ NỘI LẦN THỨ IV

Ngày

Giờ

Sự kiện

Từ 30/10 đến 01/11

Cả ngày

Đón khách

Thứ Hai 31/10

15:00

Khai mạc Trin lãm
“B
i cảnh Việt Nam trong một số phim nước ngoài”

16:00-18:00

Họp báo giới thiệu chương trình Liên hoan Phim

Th Ba 01/11

09:00

Khai mạc
“Trại sáng tác HANIFF”

11:00

Khai mạc
“Chợ phim”

9:00-23:00

Chiếu phim tại các rạp

20:00-21:00

Lễ Khai mạc Liên hoan Phim
(Truyền hình trực tiếp trên VTV)

21:00-22:30

Chiếu phim Khai mạc

22:30

Chiêu đãi Chào mừng Liên hoan Phim của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Thứ Tư 02/11

9:00-12:00

Hội thảo
“Bản sắc dân tộc trong điện ảnh”

14:00-17:00

Tọa đàm 1
“Hợp tác sản xuất phim trong các nước ASEAN”

9:00-23:00

Chiếu phim tại các rạp

Thứ Năm 03/11

9:00- 12:00

Tọa đàm 2
“Kết nối các nền điện ảnh của 12 quốc gia thành viên TPP”

18:00

“Gala Dinner” của Chủ tịch UNBD T/P Hà Nội chào mừng Liên hoan Phim

9:00-23:00

Chiếu phim tại các rạp

Thứ Sáu 04/11

Cả ngày

Chương trình tham quan Vịnh Hạ Long

9:00-23:00

Chiếu phim tại các rạp

18:00-22:00

Bế mạc
“Trại sáng tác HANIFF”

Thứ Bảy 05/11

Bui sáng

Chương trình tự do của đại biểu

20:00-22:00

L Bế mạc-Trao giải thưởng Liên hoan Phim
(Truyền hình trực tiếp trên VTV)

22:00 - 24:00

Chiêu đãi Bế mạc và chia tay các đại biểu, khách mời tham dự Liên hoan Phim của Giám đốc Liên hoan Phim.

9:00-23:00

Chiếu phim tại các rạp

Chủ nhật 06/11

Cả ngày

Tin khách

Trong quá trình tổ chức thực hiện Đán nếu còn vấn đề gì chưa rõ hoặc những vấn đề mới phát sinh, các đồng chí Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Liên hoan Phim để xin ý kiến Ban chỉ đạo.

Một số nội dung chi tiết của Đán có thể thay đổi, tùy tình hình thực tiễn và những phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1058/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1058/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2016
Ngày hiệu lực23/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1058/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1058/QĐ-BVHTTDL đề án tổ chức liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1058/QĐ-BVHTTDL đề án tổ chức liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1058/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Vương Duy Biên
        Ngày ban hành23/03/2016
        Ngày hiệu lực23/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1058/QĐ-BVHTTDL đề án tổ chức liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1058/QĐ-BVHTTDL đề án tổ chức liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2016

            • 23/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực