Quyết định 1060/QĐ-BNN-ĐMDN

Quyết định 1060/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa (31/3/2012) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1060/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 phê duyệt thời điểm xác định giá trị DN


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1060/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA (THỜI ĐIỂM 31/3/2012)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ;

Căn cứ văn bản số 2130/TTg-DMDN ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 31/3/2012 để cổ phần hóa cho các doanh nghiệp sau:

1. Tổng Công ty Mía đường I - Công ty TNHH một thành viên (Công ty mẹ - Tổng công ty Mía đường I).

2. Tổng Công ty Mía đường II - Công ty TNHH một thành viên (Công ty mẹ - Tổng công ty Mía đường II).

3. Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên (Công ty mẹ - Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam).

4. Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương.

5. Xí nghiệp Thuốc thú y Trung ương.

Điều 2. Các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 Quyết định này, lấy thời điểm 31/3/2012 để khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính quý để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ; Ban chỉ đạo cổ phần hóa, Tổ giúp việc cổ phần hóa các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 1,3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Ban ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1060/QĐ-BNN-ĐMDN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1060/QĐ-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2012
Ngày hiệu lực09/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1060/QĐ-BNN-ĐMDN

Lược đồ Quyết định 1060/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 phê duyệt thời điểm xác định giá trị DN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1060/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 phê duyệt thời điểm xác định giá trị DN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1060/QĐ-BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành09/05/2012
        Ngày hiệu lực09/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1060/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 phê duyệt thời điểm xác định giá trị DN

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1060/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2012 phê duyệt thời điểm xác định giá trị DN

            • 09/05/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực