Quyết định 1060/QĐ-TTg

Quyết định 1060/QĐ-TTg năm 2013 thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1060/QĐ-TTg thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đã được thay thế bởi Quyết định 1430/QĐ-TTg 2017 kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1060/QĐ-TTg thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1060/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: Bà Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Ông Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Ông Nguyễn Thành Cung, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Ông Đặng Văn Hiếu, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an;

- Ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Trương Tấn Viên, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công thương;

- Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Sơn Minh Thắng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

- Ông Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam;

- Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam;

- Ông Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Ông Nguyễn Song Phi, Trung tướng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

- Ông Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;

- Ông Nguyễn Duy Lượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

- Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;

- Ông Nguyễn Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

- Ông Lê Minh Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam;

- Ông Nguyễn Văn Chiến, y viên Ban Thường vụ, Phó Tổng thư ký Liên đoàn luật sư Việt Nam;

- Ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Điều 2. Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng, chế độ làm việc và con dấu của Hội đồng

1. Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng và các ủy viên;

b) Cơ quan thường trực của Hội đồng: Bộ Tư pháp;

c) Ban Thư ký của Hội đồng

Ban Thư ký của Hội đồng gồm lãnh đạo cấp Vụ của một số Bộ, ngành, đoàn thể là thành viên của Hội đồng do Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp làm Trưởng ban. Ban Thư ký của Hội đồng đặt tại Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Việc thành lập, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thư ký do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

2. Chế độ làm việc của Hội đồng

a) Hội đồng làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, phát huy vai trò của từng thành viên Hội đồng.

b) Các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

c) Hội đồng họp định kỳ 2 lần/năm, họp đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng hoặc theo ý kiến của tối thiểu 1/2 thành viên Hội đồng.

3. Con dấu của Hội đồng

Hội đồng sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên Hội đồng

Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Khoản 1 Điều 2, Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg).

Điều 4. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực của Hội đồng

1. Làm đầu mối cho Hội đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg.

2. Chủ trì xây dựng, trình Chủ tịch Hội đồng ban hành các chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm của Hội đồng, kết luận và các văn bản khác của Hội đồng; theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai các văn bản này.

3. Chuẩn bị nội dung và điều kiện cần thiết phục vụ các phiên họp của Hội đồng.

4. Tổng hợp, báo cáo, thống kê về công tác phối hợp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Hội đồng.

5. Giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Hội đồng theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng giao.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, PL (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1060/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1060/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2013
Ngày hiệu lực05/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1060/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1060/QĐ-TTg thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1060/QĐ-TTg thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1060/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành05/07/2013
       Ngày hiệu lực05/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1060/QĐ-TTg thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1060/QĐ-TTg thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật