Quyết định 1063/QĐ-TCT

Quyết định 1063/QĐ-TCT năm 2007 tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính về thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Quyết định 1063/QĐ-TCT tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần đã được thay thế bởi Quyết định 566/QĐ-TCT tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính thuế và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 1063/QĐ-TCT tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1063/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về thuế vào ngày thứ bảy hàng tuần

1. Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính về thuế sau đây:

a) Thu thuế, lệ phí trước bạ và các khoản thu khác liên quan đến nhà, đất và phương tiện giao thông; thu phạt vi phạm hành chính các loại;

b) Giải đáp các vướng mắc, hướng dẫn chính sách, thủ tục hành chính cho người nộp thuế;

c) Đăng ký cấp mã số thuế, mua hóa đơn, đăng ký sử dụng hóa đơn tự in;

d) Tiếp nhận hồ sơ khai thuế hàng tháng, quý, năm nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trùng vào ngày nghỉ hàng tuần.

2. Ngoài những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào nhu cầu thực tế của người nộp thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp chủ động xem xét, quyết định việc tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính khác về thuế liên quan trực tiếp đến người nộp thuế vào ngày thứ bảy.

3. Thời gian làm việc ngày thứ bảy như ngày làm việc bình thường. Cơ quan thuế các cấp tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần cần sắp xếp, bố trí lao động một cách khoa học để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc. Những thủ tục hành chính thuộc loại công việc giải quyết ngay thì bố trí công chức lãnh đạo có thẩm quyền, cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ và cán bộ, công chức các bộ phận khác có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuế như bộ phận văn thư, hành chính, bảo vệ… để giải quyết theo quy định; những thủ tục hành chính khác thì chỉ bố trí bộ phận nhận và trả kết quả làm việc để tiếp nhận và trả kết quả, không bố trí các bộ phận liên quan làm việc.

4. Cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy sẽ được bố trí nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ. Nếu đơn vị không bố trí nghỉ bù được thì cán bộ, công chức sẽ được hưởng chế độ, chính sách trả lương làm thêm giờ theo chế độ quy định của Nhà nước như sau:

Ngày làm việc vào thứ bảy được trả bằng 200% của tiền lương ngày làm việc bình thường của ngạch, bậc hiện hưởng và phụ cấp (nếu có) cộng (+) thêm phần lương khoán chi 0,8 của ngành theo chế độ (tức được hưởng 2,8 lần tiền lương ngày làm việc bình thường theo ngạch, bậc hiện hưởng và phụ cấp).

Điều 2. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, cán bộ, công chức thực thi công vụ vào các ngày thứ bảy hàng tuần

1. Cục trưởng Cục thuế có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan phối hợp để tổ chức thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm tổ chức làm việc vào các ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên tình hình, kết quả thực hiện.

3. Căn cứ nhu cầu thực tế cần thiết của người nộp thuế về việc giải quyết các thủ tục hành chính thuế tại từng địa bàn, đặc biệt là các địa bàn trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố lớn, Cục trưởng Cục thuế có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo các Chi cục trưởng Chi cục Thuế trực thuộc triển khai, bố trí đủ cán bộ có năng lực làm việc để giải quyết tốt nhất, nhanh chóng nhất các thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế.

4. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ làm việc vào ngày thứ bảy phải chấp hành đầy đủ kỷ luật, kỷ cương công tác, nội quy, quy chế của cơ quan, các quy trình quản lý của ngành và chính sách, pháp luật của nhà nước như những ngày làm việc bình thường trong tuần và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc trước Thủ trưởng đơn vị.

5. Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức, quản lý công việc, công chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đúng pháp luật. Đồng thời, phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.

Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp; Trưởng các Ban, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục và cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ làm việc vào ngày thứ bảy để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (phối hợp chỉ đạo);
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Ban cải cách hành chính - VPCP (để báo cáo);
- Lãnh đạo TCT (để chỉ đạo);
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Ban và tương đương thuộc TCT;
- Đại diện TCT tại TP. HCM;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1063/QĐ-TCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1063/QĐ-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2007
Ngày hiệu lực02/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1063/QĐ-TCT

Lược đồ Quyết định 1063/QĐ-TCT tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1063/QĐ-TCT tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1063/QĐ-TCT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Văn Ninh
        Ngày ban hành15/08/2007
        Ngày hiệu lực02/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/04/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1063/QĐ-TCT tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1063/QĐ-TCT tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần