Quyết định 566/QĐ-TCT

Quyết định 566/QĐ-TCT năm 2010 về tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính về thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 566/QĐ-TCT tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 566/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2007;
Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về thuế:

1. Tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) để tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính về thuế sau đây:

a) Tiếp nhận hồ sơ khai thuế;

c) Tiếp nhận đăng ký cấp mã số thuế, mua hóa đơn, đăng ký sử dụng hóa đơn tự in; tiếp nhận các vướng mắc, hướng dẫn chính sách, thủ tục hành chính cho người nộp thuế;

c) Thu thuế, lệ phí trước bạ và các khoản thu khác liên quan đến thuế nhà, đất và phương tiện giao thông;

2. Ngoài những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào nhu cầu thực tế của người nộp thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp chủ động xem xét, quyết định việc tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính khác về thuế liên quan trực tiếp đến người nộp thuế vào ngày thứ bảy.

3. Thủ trưởng các đơn vị căn cứ nhu cầu thực tế của công dân, tổ chức và điều kiện thực tế của đơn vị để tổ chức làm việc 1/2 ngày hoặc cả ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về thuế. Việc tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần cần sắp xếp, bố trí lao động một cách khoa học, hợp lý để không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, đảm bảo hiệu quả công việc.

Trường hợp tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhu cầu của công dân, tổ chức không lớn, có khả năng làm hết trong ngày làm việc bình thường thì không nhất thiết phải bố trí người làm việc vào ngày thứ 7 nhưng vẫn bố trí thường trực để tiếp nhận những thông tin của người nộp thuế và người dân.

Điều 2. Chế độ, chính sách và bảo đảm điều kiện làm việc:

1. Cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ 7 sẽ được bố trí nghỉ bù vào các ngày khác, đảm bảo làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ. Nếu đơn vị không bố trí nghỉ bù được thì được hưởng chế độ, chính sách trả lương làm thêm giờ theo chế độ quy định của Nhà nước như sau:

- Ngày làm việc vào thứ 7 được trả bằng 200% của tiền lương ngày làm việc bình thường của ngạch, bậc lương hiện hưởng và phụ cấp (nếu có) cộng (+) thêm phần lương tăng thêm 0,8 của ngành theo chế độ (tức được hưởng 2,8 lần tiền lương ngày làm việc bình thường theo ngạch, bậc hiện hưởng và phụ cấp).

- Trường hợp làm việc vào ngày thứ 7 mà đã được nghỉ bù thì được hưởng lương bằng 100% tiền lương giờ của ngạch, bậc lương hiện hưởng và phụ cấp (nếu có) cộng (+) thêm phần lương tăng thêm 0,8 lần của ngành theo chế độ.

2. Kinh phí cho việc bố trí làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của ngành Thuế.

Điều 3. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp, cán bộ, công chức thực thi công vụ vào các ngày thứ 7

1. Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm triển khai thực hiện làm việc ngày thứ 7 theo nhu cầu của công dân, tổ chức trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về thuế. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành liên quan phối hợp để tổ chức thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

2. Cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ làm việc ngày thứ 7 phải chấp hành đầy đủ kỷ luật, kỷ cương công tác, nội quy, quy chế của cơ quan, các quy trình quản lý của ngành và chính sách, pháp luật của Nhà nước như những ngày làm việc bình thường và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc trước Thủ trưởng đơn vị.

3. Định kỳ 06 tháng báo cáo Thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên tình hình, kết quả thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2010 và thay thế Quyết định số 1063/QĐ-TCT ngày 15/8/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về thuế. Thủ trưởng cơ quan Thuế các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ (phối hợp chỉ đạo);
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo);
- Ban cải cách hành chính - VPCP (báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (báo cáo);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố (thực hiện);
- Các Vụ và tương đương thuộc TCT;
- Lưu: VT, TCCB (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 566/QĐ-TCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu566/QĐ-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2010
Ngày hiệu lực01/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 566/QĐ-TCT

Lược đồ Quyết định 566/QĐ-TCT tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 566/QĐ-TCT tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính thuế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu566/QĐ-TCT
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýĐặng Hạnh Thu
       Ngày ban hành05/04/2010
       Ngày hiệu lực01/04/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 566/QĐ-TCT tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính thuế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 566/QĐ-TCT tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần tiếp nhận, giải quyết những thủ tục hành chính thuế

          • 05/04/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/04/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực