Quyết định 1063/QĐ-TTg

Quyết định 1063/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1063/QĐ-TTg Kế hoạch tổ chức kỷ niệm lễ lớn 2014 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1063/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2014 - 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;

Căn cứ Kết luận số 88-KL/TW ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, QHQT, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (3b).KN.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2014 - 2015
(Ban hành theo Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ)

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014- 2015 và Kết luận số 88-KL/TW ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 nhằm bồi dưỡng, phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự cường của dân tộc; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo không khí phấn khởi, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, tiến tới thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

3. Khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước.

4. Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, lý tưởng và đạo đức cách mạng, giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, về đất nước, con người Việt Nam kiên cường, dũng cảm, cần cù lao động và yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.

5. Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được triển khai với hình thức trang nghiêm, trọng thể phù hợp với quy mô, tầm mức của sự kiện; công tác tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; có sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo công tác tổ chức kỷ niệm.

B. CÁC NGÀY LỄ LỚN

I. CÁC NGÀY LỄ QUY MÔ CẤP QUỐC GIA

1. Ngày lễ lớn do Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm:

- Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014) (đã tổ chức);

- Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015);

- Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2015);

- Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015).

2. Ngày lễ lớn do các Bộ chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm:

- Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (Hiệp định về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam) (20/7/1954 - 20/7/2014). Giao Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức;

- Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014). Giao Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức;

- Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015). Giao Bộ Công an chủ trì tổ chức.

3. Ngày lễ lớn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm:

- Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phỏng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014);

- Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2015);

- Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015).

II. CÁC NGÀY LỄ QUY MÔ CẤP BỘ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG, TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Bao gồm kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; phong trào cách mạng; sự kiện tiêu biểu và ngày truyền thống, ngày thành lập ngành; ngày giải phóng, ngày thành lập tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1. Kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014). Bộ Quốc phòng đã tổ chức.

2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 năm Ất Mùi - 2015). Giao tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức.

3. Kỷ niệm 85 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2015). Giao tỉnh Nghệ An chủ trì tổ chức.

4. Kỷ niệm 75 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2015). Giao Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức.

5. Kỷ niệm ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

6. Kỷ niệm ngày truyền thống của các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương

Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

7. Kỷ niệm Ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu:

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (01/5/1904 - 01/5/2014). Tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức;

- Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914-01/01/2014) Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức;

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904-02/4/2014). Tỉnh Hải Dương đã tổ chức;

- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 - 28/5/2015). Giao tỉnh Bắc Ninh chủ trì tổ chức.

8. Việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2015); 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960-20/12/2015) và các ngày lễ lớn khác không nêu trong Kế hoạch này, do Ban Bí thư quyết định.

C. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban Tổ chức cấp quốc gia các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015

- Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015.

- Chỉ đạo các đơn vị xây dựng đề án tổ chức, tiến hành thẩm định đề án và chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được quy định tại Mục I Phần B Kế hoạch này.

- Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự các hoạt động kỷ niệm.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì xây dựng đề án tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án kỷ niệm ngày lễ lớn.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận và các văn bản khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về các ngày lễ lớn; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí bố trí thời gian, thời lượng thích hợp để tuyên truyền, đưa tin trước, trong và sau các ngày kỷ niệm.

- Thẩm định dự thảo diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bài phát biểu tại các lễ kỷ niệm cấp quốc gia.

- Chỉ đạo việc tổ chức các hội thảo khoa học kỷ niệm ngày lễ lớn.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án kỷ niệm ngày lễ lớn.

4. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực các ngày lễ lớn.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án kỷ niệm ngày lễ lớn.

5. Văn phòng Trung ương Đảng

- Tham gia hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Kết luận và các văn bản khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Giúp Ban Tổ chức cấp quốc gia báo cáo xin ý kiến và xây dựng lịch công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự các hoạt động kỷ niệm.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án kỷ niệm ngày lễ lớn.

6. Văn phòng Chính phủ

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; phối hợp xây dựng đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn được giao.

- Sắp xếp các cuộc họp của Ban Tổ chức cấp quốc gia.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án kỷ niệm ngày lễ lớn.

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Tổ chức cấp quốc gia.

7. Bộ Quốc phòng

- Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và tham gia các hoạt động phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án kỷ niệm ngày lễ lớn.

8. Bộ Công an

- Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và tham gia các hoạt động phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án kỷ niệm ngày lễ lớn.

9. Bộ Ngoại giao

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến bạn bè quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài. Tham gia công tác lễ tân đối ngoại, cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí quốc tế tại các mít tinh kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án kỷ niệm ngày lễ lớn.

10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bố trí kinh phí xây dựng cơ bản và hướng dẫn kịp thời để triển khai các công trình thuộc trách nhiệm của ngân sách Trung ương, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

11. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan cân đối, phân bổ nguồn vốn, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm cho việc triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn thiết thực, tiết kiệm và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

12. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về các ngày lễ lớn; chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí bố trí thời gian, thời lượng thích hợp để tuyên truyền, đưa tin trước, trong và sau các ngày kỷ niệm.

- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án kỷ niệm ngày lễ lớn.

13. Bộ Nội vụ

Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các phong trào thi đua yêu nước khác.

14. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các Chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; hỗ trợ, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công.

15. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chủ trì dự thảo diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các ngày lễ lớn do Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức, báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định.

16. Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn.

- Chỉ đạo chỉnh trang các khu tưởng niệm, di tích lịch sử cách mạng, nghĩa trang liệt sỹ.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; tổ chức và hướng dẫn, khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và đối tượng chính sách.

- Việc tổ chức diễu binh, diễu hành thực hiện theo Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015.

D. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước (thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành) và nguồn kinh phí xã hội hóa.

2. Về kỷ niệm Ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng: Kinh phí thực hiện do ngân sách trung ương đảm bảo; trường hợp huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, phải trình Ban Bí thư xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1063/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1063/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2014
Ngày hiệu lực02/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1063/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1063/QĐ-TTg Kế hoạch tổ chức kỷ niệm lễ lớn 2014 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1063/QĐ-TTg Kế hoạch tổ chức kỷ niệm lễ lớn 2014 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1063/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành02/07/2014
        Ngày hiệu lực02/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1063/QĐ-TTg Kế hoạch tổ chức kỷ niệm lễ lớn 2014 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1063/QĐ-TTg Kế hoạch tổ chức kỷ niệm lễ lớn 2014 2015

            • 02/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực