Quyết định 1066/QĐ-UBND

Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thực hiện tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 1066/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính tư pháp cấp xã Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 903/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính tư pháp Ủy ban nhân dân xã Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 26/04/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1066/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính tư pháp cấp xã Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1066/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THỰC HIỆN TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thực hiện tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; bãi bỏ các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã đã được UBND tỉnh công bố tại các quyết định trước đây.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Website VPUBND tỉnh;
- Phòng KSTTHC - Sở Tư pháp;
- Lưu: VT,NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THỰC HIỆN TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Liên thông TTHC đăng ký khai sinh

1

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo him y tế cho trẻ em dưới 6 tui

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

II

Thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch

1

Đăng ký khai sinh

2

Đăng ký kết hôn

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

4

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

5

Đăng ký khai tử

6

Đăng ký khai sinh lưu động

7

Đăng ký kết hôn lưu động

8

Đăng ký khai tử lưu động

9

Đăng ký giám hộ

10

Đăng ký chấm dứt giám hộ

11

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

12

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13

Đăng ký lại khai sinh

14

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

15

Đăng ký lại kết hôn

16

Đăng ký lại khai tử

17

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch

III

Lĩnh vực con nuôi

1

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

3

Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

IV

Lĩnh vực chứng thực

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

5

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

6

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyn sử dụng đất, nhà ở

8

Chứng thực di chúc

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

V

Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

1

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

2

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

VI

Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

 

Thủ tục niêm yết việc thlý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1066/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1066/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2016
Ngày hiệu lực23/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/04/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1066/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1066/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính tư pháp cấp xã Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1066/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính tư pháp cấp xã Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1066/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành23/05/2016
        Ngày hiệu lực23/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/04/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1066/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính tư pháp cấp xã Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1066/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính tư pháp cấp xã Lâm Đồng