Quyết định 903/QĐ-UBND

Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 903/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính tư pháp Ủy ban nhân dân xã Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 2870/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính tư pháp Sở Tư pháp Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 29/12/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 903/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính tư pháp Ủy ban nhân dân xã Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kim soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thực hiện tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- TT. Tỉnh
y, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- C
ng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website VPUBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh

1

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

II

Thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch

1

Thủ tục đăng ký khai sinh

2

Thủ tục đăng ký kết hôn

3

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

4

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

5

Thủ tục đăng ký khai tử

6

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

7

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

8

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

9

Thủ tục đăng ký giám hộ

10

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

11

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

12

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

14

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

15

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

16

Thủ tục đăng ký lại khai tử

17

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch

III

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

1

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

2

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

IV

Lĩnh vực Chứng thực

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

4

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

5

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

6

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

7

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

8

Thủ tục chứng thực di chúc

9

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

10

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

11

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 903/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu903/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2017
Ngày hiệu lực26/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2017
Cập nhật10 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 903/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 903/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính tư pháp Ủy ban nhân dân xã Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 903/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính tư pháp Ủy ban nhân dân xã Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu903/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành26/04/2017
       Ngày hiệu lực26/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2017
       Cập nhật10 tháng trước
       (09/01/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 903/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính tư pháp Ủy ban nhân dân xã Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 903/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính tư pháp Ủy ban nhân dân xã Lâm Đồng