Quyết định 1068/QĐ-UBND

Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2008 quy định mức chi hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã do tỉnh Hưng Yên ban hành

Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2008 chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã Hưng Yên đã được thay thế bởi Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2013 mức chi đào tạo bồi dưỡng thành lập mới HTX và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2008 chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã Hưng Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1068/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ THÀNH LẬP MỚI, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HỢP TÁC XÃ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã và Thông tư số 88/2005/NĐ-CP">66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP;

Căn cứ kết luận của Chủ tịch tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh ngày 20/5/2008;

Xét đề nghị của liên ngành Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư - Liên minh hợp tác xã tại Tờ trình số 41/TTr-LN ngày 20/3/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã (HTX) tỉnh Hưng Yên như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

- Các cơ quan đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hỗ trợ các sáng lập viên các HTX chuẩn bị thành lập, đại diện các HTX đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2003.

- Đào tạo, bồi dưỡng các chức danh trong Ban quản trị, Ban chủ nhiệm, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng; xã viên làm công việc chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của HTX.

2. Mức hỗ trợ:

a) Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn:

- Hỗ trợ công tác phí cho giảng viên, cán bộ theo Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính:

+ Tiền đi lại: Thanh toán tiền xăng xe cho trường hợp có xe công đưa đón, thanh toán tiền thuê xe theo hoá đơn thuê xe, thanh toán 500đ/km cho số km đi lại thực tế cho trường hợp tự túc phương tiện.

+ Phụ cấp lưu trú: 50.000đ/người/ngày.

+ Tiền thuê phòng nghỉ qua đêm: Theo hoá đơn thuê phòng, tối đa không quá 300.000đ/người/ngày.

- Hỗ trợ cho học viên: Bằng 50% mức tối đa quy định tại Thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính:

+ Hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp: 35.000đ/người/ngày.

+ Hỗ trợ tiền đi lại: 500đ/km cho số km đi lại thực tế.

+ Hỗ trợ tiền thuê phòng nghỉ qua đêm cho cán bộ HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp: Bằng 50% hoá đơn thuê phòng, tối đa không quá 60.000đ/người/ngày.

- Hỗ trợ đi khảo sát thực tiễn (học tập kinh nghiệm):

+ Tiền thuê xe theo hợp đồng.

+ Tiền ăn, nghỉ cho cán bộ, học viên thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian khảo sát thực tiễn được thanh toán như ngày học bình thường: tiền ăn 35.000đ/người/ngày; tiền ngủ qua đêm không quá 60.000đ/người/ngày.

- Hỗ trợ tiền biên soạn giáo trình, tài liệu: Theo Thông tư số 87/2001/TT-BTC ngày 30/10/2001 của Bộ Tài chính: biên soạn giáo trình, tài liệu 30.000đ/trang; đọc phiên bản, nhận xét: 10.000đ/trang; sửa chữa, biên tập tổng thể 15.000đ/trang.

b) Đào tạo dài hạn (chính quy hoặc tại chức), không trả cho trường có vốn đầu tư nước ngoài:

- Điều kiện hỗ trợ: Tuổi dưới 40, cam kết làm việc tại HTX tối thiểu 5 năm sau khi tốt nghiệp, được HTX cử đi học.

- Mức hỗ trợ: Bằng 50% tiền học phí theo quy định của cơ sở đào tạo mà cán bộ HTX theo học.

c) Hỗ trợ thành lập mới HTX:

- Thù lao báo cáo viên, giảng viên: 70.000đ/buổi (4 giờ làm việc).

- Tuyên truyền trên báo: Không quá 500.000đ/số báo; tuyên truyền trên truyền hình: không quá 2.500.000đ/lượt.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn thành lập mới HTX: Như quy định biên soạn giáo trình, tài liệu ở trên.

- Hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho HTX: Hỗ trợ cho cán bộ hướng dẫn viên, cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ tư vấn 70.000đ/buổi (4 giờ làm việc); thanh toán chế độ công tác phí cho cán bộ tư vấn như cán bộ tham gia phục vụ các khoá đào tạo, bồi dưỡng ở trên.

Điều 2.

- Đối với các mức chi đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 88/2005/NĐ-CP">66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính, đơn vị được giao nhiệm vụ căn cứ Thông tư để thực hiện.

- Định mức trên áp dụng cho tất cả các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Bật Khách

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1068/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1068/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/06/2008
Ngày hiệu lực 04/06/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/04/2013
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1068/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2008 chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2008 chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã Hưng Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1068/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hưng Yên
Người ký Nguyễn Bật Khách
Ngày ban hành 04/06/2008
Ngày hiệu lực 04/06/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/04/2013
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2008 chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã Hưng Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2008 chi đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã Hưng Yên