Quyết định 695/QĐ-UBND

Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2013 quy định mức chi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thành lập mới hợp tác xã tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2013 mức chi đào tạo bồi dưỡng thành lập mới HTX


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 695/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 10 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THÀNH LẬP MỚI HỢP TÁC XÃ TỈNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích và phát triển Hợp tác xã, kinh phí hỗ trợ thành lập mới, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hợp tác xã, tổ hợp tác năm 2013;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 88/2005/NĐ-CP">66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP; số 123/2009/TT-BTC ngày 17/6/2009 quy định chi biên soạn chương trình, giáo trình; số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; số 173/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2005/NĐ-CP">66/2006/TT-BTC;

Căn cứ Công văn số 10566/BKHĐT-HTX ngày 19/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện kinh phí thành lập mới, hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác năm 2013;

Căn cứ Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 08/4/2013;

Xét đề nghị của Chủ tịch liên minh hợp tác xã tỉnh tại Tờ trình số 30/TTr-LMHTX ngày 27/02/2013 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 49/TTr-STC ngày 04/3/2013 về việc quy định mức chi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thành lập mới Hợp tác xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, thành lập mới Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ:

1. Các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hỗ trợ các sáng lập viên các hợp tác xã chuẩn bị thành lập mới, đại diện các hợp tác xã đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.

2. Đào tạo, bồi dưỡng các chức danh trong ban quản trị, ban chủ nhiệm, ban kiểm soát, kế toán, xã viên làm việc chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các hợp tác xã.

II. HỖ TRỢ ĐÀO TẠO:

1. Đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn:

- Hỗ trợ công tác phí cho giảng viên, cán bộ theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính như sau:

+ Tiền đi lại: Thanh toán xăng xe cho trường hợp có xe công đưa đón, tiền thuê xe theo hóa đơn thuê xe, thanh toán 1.000đ/km cho số km đi lại thực tế trong trường hợp tự túc phương tiện;

+ Phụ cấp lưu trú: 150.000đ/người/ngày;

+ Tiền thuê phòng nghỉ qua đêm: Theo hóa đơn thuê phòng, tối đa không quá 480.000đ/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 02 người/phòng; trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn đi công tác có lẻ người, lẻ người khác giới thì người đi công tác được thanh toán thuê cả phòng.

- Hỗ trợ cho học viên: Theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính như sau:

+ Hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp: 50.000đ/người/ngày;

+ Tiền đi lại: Thanh toán 1.000đ/km cho số km đi lại thực tế;

+ Tiền thuê phòng nghỉ qua đêm cho cán bộ hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp: Bằng 50% hóa đơn thuê phòng, tối đa không quá 120.000đ/ngày/phòng.

- Hỗ trợ đi khảo sát thực tiễn (học tập kinh nghiệm):

+ Tiền thuê xe theo hợp đồng;

+ Tiền ăn, nghỉ cho cán bộ, học viên thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian khảo sát thực tiễn được thanh toán như học sinh bình thường: Tiền ăn 50.000đ/người/ngày; tiền ngủ qua đêm không quá 120.000đ/người/ngày.

- Hỗ trợ tiền biên soạn giáo trình, tài liệu: Viết giáo trình 40.000đ/trang; sửa chữa và biên tập 25.000đ/trang; thẩm định, nhận xét 15.000đ/trang.

2. Đào tạo dài hạn: Chính quy hoặc tại chức (không trả cho trường có vốn đầu tư nước ngoài hoặc đào tạo từ xa) như sau:

- Điều kiện hỗ trợ: Tuổi dưới 40, cam kết làm việc tại hợp tác xã tối thiểu 05 năm sau khi tốt nghiệp, được hợp tác xã cử đi học;

- Mức hỗ trợ: Bằng 50% tiền học phí theo quy định của cơ sở đào tạo mà cán bộ hợp tác xã theo học.

3. Hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã:

- Thù lao giảng viên, báo cáo viên: Theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính;

- Phụ cấp tiền ăn, phương tiện đi lại, thuê phòng nghỉ cho giảng viên: Theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính, áp dụng như quy định tại Mục 2.1 Đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn;

- Chi cho công tác tuyên truyền: Trên báo không quá 800.000đ/số báo; trên truyền hình không quá 3.000.000đ/lượt;

- Chi biên soạn tài liệu hướng dẫn thành lập mới hợp tác xã: Biên soạn giáo trình, tài liệu theo quy định tại Mục 1 ở trên;

- Hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho Hợp tác xã: Hỗ trợ cho cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ tư vấn 70.000đ/buổi (04 giờ làm việc), thanh toán chế độ công tác phí cho cán bộ tư vấn như thanh toán cho cán bộ tham gia phục vụ các khóa đào tạo, bồi dưỡng đã quy định ở trên.

4. Các mức chi khác: Thực hiện theo quy định cụ thể tại Thông tư số 88/2005/NĐ-CP">66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 và Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính

Điều 2. Sở Tài chính căn cứ quy định hiện hành của nhà nước và Điều 1 Quyết định này hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 04/6/2008 của UBND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động, Thương binh và Xã hội; Công Thương; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Thơi

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 695/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 695/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/04/2013
Ngày hiệu lực 10/04/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 695/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2013 mức chi đào tạo bồi dưỡng thành lập mới HTX


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2013 mức chi đào tạo bồi dưỡng thành lập mới HTX
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 695/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hưng Yên
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Ngày ban hành 10/04/2013
Ngày hiệu lực 10/04/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2013 mức chi đào tạo bồi dưỡng thành lập mới HTX

Lịch sử hiệu lực Quyết định 695/QĐ-UBND năm 2013 mức chi đào tạo bồi dưỡng thành lập mới HTX

  • 10/04/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/04/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực