Quyết định 107/2003/QĐ-UB

Quyết định 107/2003/QĐ-UB về quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn trong việc xử phạt hành vi vi phạm hành chính về quản lý trật tự xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 107/2003/QĐ-UB quyền hạn trách nhiệm Chủ tịch UBND phường-xã thị trấn trong việc xử phạt vi phạm hành chính quản lý trật tự xây dựng TP HCM đã được thay thế bởi Quyết định 139/2005/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản pháp luật Ủy ban nhân dân thành phố quy định xử lý vi phạm hành chính và được áp dụng kể từ ngày 05/08/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 107/2003/QĐ-UB quyền hạn trách nhiệm Chủ tịch UBND phường-xã thị trấn trong việc xử phạt vi phạm hành chính quản lý trật tự xây dựng TP HCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG-XÃ, THỊ TRẤN TRONG VIỆC XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 ;
Căn cứ Nghị định số 48/CP ngày 05 tháng 5 năm 1997 về Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quản lý nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng ;
Thực hiện Nghị quyết số 40/2003/NQ-HĐ ngày 28 tháng 3 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, kỳ họp lần thứ 11 (bất thường) ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 948/TTr-STP ngày 05 tháng 5 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Mục đích, phạm vi áp dụng :

Nhằm tăng cường quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã, thị trấn trong việc quản lý trật tự xây dựng, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm bảo vệ cảnh quan, môi trường sống, bảo đảm thành phố xây dựng, phát triển đúng theo quy hoạch ; quyết định này quy định về thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với các hành vi xây dựng không phù hợp quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xây dựng sai giấy phép và xây dựng không có giấy phép theo quy định của pháp luật ; xây dựng lấn, chiếm đất do Nhà nước trực tiếp quản lý; xây dựng lấn, chiếm lộ giới đường bộ ; xây dựng lấn, chiếm chỉ giới đường sông, rạch, ao, hồ ; xây dựng lấn, chiếm các công trình công cộng, các loại hành lang an toàn, khu vực bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, khu di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng theo quy định của Nhà nước.

Điều 2.- Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn trong việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng :

2.1- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn được áp dụng các biện pháp đình chỉ hành vi vi phạm, tạm giữ phương tiện, công cụ, vật tư xây dựng được dùng để thực hiện hành vi vi phạm ; tạm giữ người tham gia thực hiện hành vi vi phạm theo thủ tục hành chính để xác minh những tình tiết quan trọng làm căn cứ để quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi phát hiện các hành vi vi phạm về xây dựng theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

2.2- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn được quyết định biện pháp buộc tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần công trình xây dựng vi phạm và khôi phục nguyên trạng ; tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định đó nếu cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại Điều 1 của Quyết định này không tự nguyện chấp hành quyết định buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng trái phép.

Điều 3.- Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã, thị trấn :

3.1- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện có trách nhiệm :

3.1.1- Thông báo và cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về quy hoạch, lộ giới, chỉ giới, các loại hành lang an toàn trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn ;

3.1.2- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn theo Quyết định này và định kỳ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình, kết quả thực hiện ;

3.1.3- Hỗ trợ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn thực hiện quyết định cưỡng chế khi có yêu cầu.

3.2- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn chịu trách nhiệm :

3.2.1- Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm hành chính về xây dựng theo thẩm quyền được quy định tại quyết định này và quy định tại các văn bản pháp luật khác có liên quan ;

3.2.2- Tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 4.- Tổ chức thực hiện :

4.1- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn căn cứ quy hoạch phát triển và mức độ vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn, có trách nhiệm xây dựng đề án, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định thành lập và phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ quản lý trật tự đô thị phường-xã, thị trấn.

4.2- Tổ quản lý trật tự đô thị có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và đình chỉ các hành vi vi phạm về xây dựng, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn quyết định xử phạt, theo dõi việc thực hiện các quyết định xử phạt và đề xuất việc tổ chức cưỡng chế thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng trong địa bàn.

4.3- Giao Sở Tài chánh-Vật giá hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn lập dự toán kinh phí hoạt động của Tổ quản lý trật tự đô thị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định.

4.4- Đội Thi hành quyết định hành chính quận-huyện có trách nhiệm phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn cưỡng chế thi hành quyết định buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm.

Điều 5.- Điều khoản thi hành :

5.1- Quyết định này áp dụng trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực trật tự, an toàn đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

 Các hành vi vi phạm hành chính về xây dựng không được quy định tại Quyết định này thì thực hiện việc xử phạt theo các quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng.

5.2- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường-xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 Nơi nhận :
- Thủ tướng Chính phủ
- Bộ Tư pháp - Bộ Xây dựng
- Bộ Tài chính - Văn phòng Chính phủ
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân
 và các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và
 các Đoàn thể thành phố
- Các Sở-Ngành thành phố
- UBND quận-huyện, phường-xã, thị trấn
- VPHĐ-UB : CPVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (PC/T)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu107/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2003
Ngày hiệu lực12/07/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/08/2005
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 107/2003/QĐ-UB quyền hạn trách nhiệm Chủ tịch UBND phường-xã thị trấn trong việc xử phạt vi phạm hành chính quản lý trật tự xây dựng TP HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 107/2003/QĐ-UB quyền hạn trách nhiệm Chủ tịch UBND phường-xã thị trấn trong việc xử phạt vi phạm hành chính quản lý trật tự xây dựng TP HCM
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu107/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành27/06/2003
        Ngày hiệu lực12/07/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/08/2005
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 107/2003/QĐ-UB quyền hạn trách nhiệm Chủ tịch UBND phường-xã thị trấn trong việc xử phạt vi phạm hành chính quản lý trật tự xây dựng TP HCM

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 107/2003/QĐ-UB quyền hạn trách nhiệm Chủ tịch UBND phường-xã thị trấn trong việc xử phạt vi phạm hành chính quản lý trật tự xây dựng TP HCM